Apa, esen­ţia­lă pen­tru fru­mu­se­ţe

Apa es­te cel mai bun pro­dus cos­me­tic, in­te­ri­or și ex­te­ri­or. Cu­ră­ţa­tă și hi­dra­ta­tă, pi­e­lea ră­mâne fru­moa­să și să­nă­toa­să. Ace­lași tra­ta­ment es­te ide­al și pen­tru păr.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Me­di­cii ne re­co­man­dă la uni­son să bem apă, în jur de doi li­tri zil­nic. O can­ti­ta­te des­tul de ma­re, pe ca­re însă, prin efor­turi zil­ni­ce, ne pu­tem edu­ca să o con­su­măm. Pe mă­su­ră ce vom învă­ţa să bem apă cu plă­ce­re vom con­sta­ta și că es­te cu ade­vă­rat un li­chid mi­ra­cu­los pen­tru fru­mu­se­ţe. Gândește-te că fi­e­ca­re pa­har pe ca­re-l bei es­te un tra­ta­ment ne­pre­ţu­it pen­tru pi­e­lea ta! Dușu­ri­le zil­ni­ce sunt ma­nă ce­re­as­că pen­tru corp. Io­nii ne­ga­ti­vi ne re­la­xe­a­ză psi­hi­cul, iar apa eli­mi­nă to­xi­ne­le, ce­lu­le­le moar­te și mur­dă­ria ca­re înfun­dă po­rii, lă­sând în ur­mă o pi­e­le stră­lu­ci­toa­re. Pe timp de va­ră e bi­ne să ai me­reu în ge­an­tă un spray cu apă ter­ma­lă, pe ca­re să-l pul­ve­ri­ze­zi pe fa­ţă când sim­ţi ne­voia să te ră­co­rești.

Te aju­tă să slă­bești

E des­tul de greu de cre­zut, dar chiar func­ţi­o­nea­ză. Atunci când ţi-e pof­tă de ce­va, is­pi­ta poa­te fi astâmpă­ra­tă ușor cu ze­ro ca­lo­rii. Apa um­ple sto­ma­cul și di­mi­nue­a­ză sen­za­ţia de foa­me. În plus, de mul­te ori când sim­ţi ne­voia de hra­nă ar pu­tea fi vor­ba de fapt de sen­za­ţia de se­te. Cen­trii sa­ţi­e­tă­ţii și se­tei sunt re­la­tiv apro­pia­ţi pe scoar­ţa ce­re­bra­lă și din acest mo­tiv se­tea poa­te fi in­ter­pre­ta­tă une­ori greșit, ca foa­me. Mai mult, da­că vei înlo­cui ma­jo­ri­ta­tea bău­tu­ri­lor de pes­te zi (su­curi, ca­fea, al­cool) cu apă, re­du­ce­rea în greu­ta­te se va ob­ser­va ușor. Tot apa sti­mu­le­a­ză me­ta­bo­lis­mul și di­ges­tia și re­gle­a­ză ape­ti­tul. Ast­fel, pen­tru a men­ţi­ne o greu­ta­te să­nă­toa­să, e bi­ne să con­su­mi în jur

de 8 pa­ha­re pe zi. Efor­tul fi­zic te aju­tă să slă­bești, însă greu­ta­tea pi­er­du­tă ime­diat du­pă o ac­ti­vi­ta­te fi­zi­că in­ten­să o re­pre­zin­tă apa, și nu gră­si­mea. Din acest mo­tiv es­te bi­ne să te hi­dra­te­zi cât mai re­pe­de!

To­ni­fi­că pi­e­lea

Atunci când ne spă­lăm, apa um­ple ce­lu­le­le de la su­pra­fa­ţa pi­e­lii și ri­du­ri­le se re­duc, iar as­pec­tul de­vi­ne mai ferm. Când nu e hi­dra­ta­tă, pi­e­lea e mai vul­ne­ra­bi­lă la apa­ri­ţia ce­lu­li­tei și a li­ni­i­lor fi­ne. Apoi, apa pe ca­re o bem fa­ce ca sânge­le să fie mai sub­ţi­re, ce­ea ce du­ce la un flux san­gu­in mai bun și ce­lu­le­le vor fi mai bi­ne hră­ni­te, in­clu­siv ce­le ale pi­e­lii din stra­tu­ri­le pro­fun­de. În plus, pi­e­lea are ne­voie de mi­ne­ra­le și vi­ta­mi­ne pen­tru a-și înde­plini func­ţi­i­le, iar apa es­te cea ca­re le tran­spor­tă în ce­lu­le. Ce se întâmplă în in­te­ri­or se ve­de la ex­te­ri­or.

Pă­rul de­vi­ne stră­lu­ci­tor

Apa hi­dra­te­a­ză ce­lu­le­le, iar pă­rul nu fa­ce ex­cep­ţie. Cu cât bei mai mul­tă apă, pă­rul va fi mai moa­le și mai mă­tă­sos în mod na­tu­ral. Da­că pă­rul es­te zbur­lit și fra­gil, nu încer­ca să re­me­di­e­zi si­tua­ţia fo­lo­sind pro­du­se scum­pe, bea mai mul­tă apă și în scurt timp vei ve­dea di­fe­ren­ţa. Cer­ce­tă­ri­le au ară­tat că un păr hi­dra­tat are și o ră­dă­ci­nă pu­ter­ni­că și nu mai ca­de atât de mult.

Fa­ce te­nul mai fin

Hi­dra­ta­rea es­te cheia unui ten fru­mos și tânăr. O pi­e­le ca­re es­te pli­nă de apă va fi mai ca­ti­fe­la­tă, mai ne­te­dă, fă­ră ri­duri și foar­te fi­nă la atin­ge­re. Es­te și mult mai elas­ti­că și asta poa­te pre­ve­ni sau întârzia for­ma­rea ri­du­ri­lor.

Ochii sunt mai stră­lu­ci­tori

Știi cum să de­o­se­bești un pește proas­păt de unul ve­chi? Ochii lui sunt clari, nu tul­buri. La fel es­te și la noi, când sun­tem obo­si­ţi și des­hi­dra­ta­ţi, ochii își pi­erd din stră­lu­ci­re, pe când, atunci când bem su­fi­ci­en­tă apă, al­bul ochi­lor es­te mai in­tens și iri­sul mai stră­lu­ci­tor.

Te sca­pă de ce­ar­că­ne

În ce­le mai mul­te ca­zuri, ce­ar­că­ne­le apar în ur­ma des­hi­dra­tă­rii or­ga­nis­mu­lui. Bea mai mul­tă apă și vei ve­dea că ce­ar­că­ne­le nu te vor mai vi­zi­ta atât de des.

Men­ţi­ne bu­ze­le ca­ti­fe­la­te

Bu­ze­le ta­le sunt cră­pa­te, us­ca­te și mai întu­ne­ca­te? Aces­tea pot fi sem­ne de des­hi­dra­ta­re. Con­su­mând o can­ti­ta­te op­ti­mă de apă, vei ve­dea că bu­ze­le ta­le vor fi moi, ca­ti­fe­la­te, ba chiar și mai roz, chiar da­că nu fo­lo­sești un bal­sam pen­tru îngri­ji­rea lor.

Cor­pul nos­tru es­te 70% apă, iar atunci când pi­er­dem 1% din ace­as­tă can­ti­ta­te apa­re sen­zația de se­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.