Ai risc de can­cer ova­rian?

Ves­tea proas­tă în pri­vin­ţa can­ce­ru­lui ova­rian es­te că are cea mai mi­că ra­tă de su­pra­vi­e­ţu­i­re din­tre toa­te can­ce­re­le fe­mi­ni­ne (doar ju­mă­ta­te din­tre pa­ci­en­te su­pra­vi­e­ţu­i­esc 5 ani du­pă diag­nos­tic). Ves­tea bu­nă e că poa­te fi vin­de­cat, cu con­di­ţia să fie des­co

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Pen­tru de­pis­ta­rea tar­di­vă a aces­tei bo­li gra­ve es­te de vi­nă fap­tul că nu are sem­ne spe­ci­fi­ce. Pu­ţi­ne­le simp­to­me, pre­cum ba­lo­na­rea ne­jus­ti­fi­ca­tă sau sen­za­ţia de go­li­re in­com­ple­tă a ve­zi­cii, da­că apar, pot fi ușor pu­se pe se­a­ma unor afec­ţi­uni g as t ro in­tes­tin ale sau uri­na­re, de ace­ea es­te de ce­le mai mul­te diag­nos­ti­cat târziu, în sta­dii avan­sa­te. „Da­că se apli­că tra­ta­men­tul po­tri­vit și da­că in­ter­ven­ţi­i­le sunt re­a­li­za­te co­rect și la timp, în sta­dii in­ci­pi­en­te, atunci pu­tem spu­ne că ace­as­tă boa­lă es­te vin­de­ca­bi­lă. Din pă­ca­te, însă, fe­mei­le din Ro­mânia nu nu­mai că nu știu ca­re sunt fac­to­rii de risc, dar nici nu au o edu­ca­ţie co­rec­tă din punc­tul de ve­de­re al pre­ven­ţi­ei bo­lii“, spu­ne dr. Dra­goș Me­dian, me­dic pri­mar on­co­lo­gie me­di­ca­lă.

Sem­na­le de alar­mă

Chiar da­că nu-i po­ţi pre­ve­ni apa­ri­ţia, e foar­te im­por­tant să afli da­că faci par­te din ca­te­go­ria de risc. Da­că ma­ma, so­ra, bu­ni­ca sau o ru­dă apro­pia­tă au avut can­cer ova­rian sau de sân, tre­bu­ie să-i spui acest lu­cru me­di­cu­lui tău. Ma­jo­ri­ta­tea can­ce­re­lor ova­ri­e­ne moște­ni­te sunt de­ter­mi­na­te de mu­ta­ţii ge­ne­ti­ce (ale ge­ne­lor BRCA 1 și 2). În plus, tre­bu­ie să știi des­pre can­ce­rul ova­rian că:

→ es­te mai frec­vent la fe­mei­le ca­re au in­trat la me­no­pau­ză, fi­ind cel mai des de­pis­tat du­pă vârsta de 50 de ani;

→ apa­re mai frec­vent la fe­mei­le ca­re nu au năs­cut (ovu­la­ţia neîntre­rup­tă es­te vi­no­va­tă);

→ in­sta­la­rea men­strua­ţi­ei înain­te de vârsta de 12 ani sau in­sta­la­rea târzie a me­no­pau­zei con­sti­tu­ie fac­tori de risc, din cau­za ovu­la­ţi­ei pre­lun­gi­te.

Ce po­ţi fa­ce con­cret

De ce­le mai mul­te ori, can­ce­rul ova­rian es­te de­pis­tat întâmplă­tor de me­di­cul gi­ne­co­log, în ca­drul unei con­sul­ta­ţii de ru­ti­nă. Mai ales da­că re­gă­sești în is­to­ri­cul tău unul sau mai mul­ţi fac­tori ca­re fa­vo­ri­ze­a­ză apa­ri­ţia bo­lii, e foar­te im­por­tant să mer­gi la un con­trol gi­ne­co­lo­gic anual, în ca­drul că­ru­ia să so­li­ci­ţi și o eco­gra­fie tran­sva­gi­na­lă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.