Her­ni­i­le de disc pot fi tra­ta­te cu ki­ne­to­te­ra­pie

in­ter­viu cu doc­tor în ki­ne­to­te­ra­pie Da­ni­e­la Schor

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Pro­gre­sul adu­ce du­pă el, pa­ra­do­xal, și bo­li spe­ci­fi­ce, nu nu­mai un trai mai con­for­ta­bil. Pe lângă obe­zi­ta­te și dia­bet, de­cla­ra­te de­ja ofi­cial bo­li spe­ci­fi­ce mai ales per­soa­ne­lor se­den­ta­re, du­re­ri­le de spa­te și bo­li ale co­loa­nei ver­te­bra­le s-au do­ve­dit a fi cau­za­te mai ales de sta­tul la… bi­rou. Da­ni­e­la Schor es­te doc­tor în ki­ne­to­te­ra­pie și di­rec­tor me­di­cal al cen­tru­lui Me­dis­port. A fost spor­tiv de per­for­man­ţă - de aici in­te­re­sul pen­tru re­cu­pe­ra­re prin ki­ne­to­te­ra­pie - și a lu­crat apoi, du­pă ab­sol­vi­rea fa­cul­tă­ţii, la Cen­trul de Cer­ce­tări pen­tru Pro­ble­me­le Spor­tu­lui. Du­pă 14 ani de uti­li­za­re a teh­no­lo­gi­ei com­pu­te­ri­za­te în ki­ne­to­te­ra­pie, a ela­bo­rat te­za de doc­to­rat cu ti­tlul„Diag­no­ză și op­ti­mi­za­re bi­o­me­ca­ni­că com­pu­te­ri­za­tă a func­ţi­ei sta­to-ki­ne­ti­ce a co­loa­nei ver­te­bra­le“, în ca­re a fun­da­men­tat ști­in­ţi­fic Me­to­da Bac­kfix.

Ce es­te Bac­kfix? De ce es­te atât de im­por­tan­tă?

Es­te, în pri­mul rând, o me­to­dă ro­mâneas­că re­vo­lu­ţi­o­na­ră, o teh­no­lo­gie de top la ni­vel mon­dial, cu re­zul­ta­te de ex­cep­ţie în tra­ta­men­tul du­re­ri­lor de spa­te.

În ce con­stă?

Teh­no­lo­gia ofe­ră o eva­lua­re pre­ci­să a dis­func­ţi­o­na­li tă­ţii bi­o­me­ca­ni­ce cor­po­ra­le a pa­ci­en­tu­lui, du­pă ca­re pu­tem sta­bi­li pro­gra­me de re­cu­pe­ra­re per­so­na­li­za­te, con­for­ta­bi­le, efi­ci­en­te, cu re­zul­ta­te ra­pi­de și de du­ra­tă.

Am ci­tit în mai mul­te lo­curi că du­re­ri­le aces­tea de spa­te sunt cau­za­te de mun­ca la bi­rou.

Într-ade­văr, sta­tul pe scaun înde­lun­gat la bi­rou și în mași­nă du­ce la o po­zi­ţie de­fec­tu­oa­să a co­loa­nei. Dar nu nu­mai atât: gâtul aple­cat în fa­ţă spre cal­cu­la­tor sau spre te­le­fo­nul mo­bil, po­zi­ţia „re­la­xa­tă“pe ca­na­pea, ca și lip­sa de exer­ci­ţiu fi­zic sau pur și sim­plu de mișca­re pro­duc de­ze­chi­li­bre ma­jo­re în mus­cu­la­tu­ra de sus­ţi­ne­re a co­loa­nei ver­te­bra­le. Stu­di­i­le ara­tă că, pen­tru a sta în po­zi­ţia așe­zat, for­ţa ne­ce­sa­ră men­ţi­ne­rii unei pos­turi co­rec­te a co­loa­nei ver­te­bra­le es­te de 3 ori mai ma­re de­cât în po­zi­ţia în pi­ci­oa­re. Pen­tru că nu dis­pu­nem de ace­as­tă

for­ţă, ma­jo­ri­ta­tea per­soa­ne­lor stau in­co­rect pe scaun pro­du­când de­ze­chi­li­bre mus­cu­la­re im­por­tan­te și so­li­ci­tând ast­fel ex­ce­siv co­loa­na ver­te­bra­lă.

În acest mo­ment in­ter­vi­ne ki­ne­to­te­ra­peu­tul…

Și mai ales Bac­kFix. Me­to­da poa­te fi uti­li­za­tă cu suc­ces pen­tru de­pis­ta­rea și tra­ta­rea de­ze­chi­li­bre­lor mus­cu­la­tu­rii de sus­ţi­ne­re a co­loa­nei ver­te­bra­le (atât ce­le din pe­ri­oa­da crește­rii, pre­cum și ce­le de­ge­ne­ra­ti­ve, dar și a pro­ble­me­lor de­ter­mi­na­te de ac­ti­vi­ta­tea sta­ti­că, alter­na­tă ac­ci­den­tal cu mo­men­te de so­li­ci­ta­re di­na­mi­că in­ten­să), pen­tru re­cu­pe­ra­rea în afec­ţi­uni dis­ca­le, cum ar fi pro­tru­zii dis­ca­le, her­nia de disc in­ter­ver­te­bral, mo­di­fi­cări ale gro­si­mii dis­cu­ri­lor, de­ge­ne­rări ale dis­cu­ri­lor sau afec­ţi­uni spor­ti­ve.

Se pot vin­de­ca aces­te dis­func­ţii?

Mo­ni­to­ri­za­rea com­pu­te­ri­za­tă pre­ci­să, cu fe­ed­back în timp re­al, și ac­ţi­o­na­rea ţin­ti­tă la ni­vel cau­zal și simp­to­ma­tic duc la re­zul­ta­te ra­pi­de și sta­bi­le în afec­ţi­uni pre­cum: dis­co­pa­ti­i­le ver­te­bra­le, her­ni­i­le de disc, de­via­ţi­i­le de co­loa­nă ver­te­bra­lă, dar și per­tur­bă­ri­le de pos­tu­ră. Ex­pe­ri­en­ţa acu­mu­la­tă în uti­li­za­rea me­to­dei (avem da­te ca­re pot fi con­sul­ta­te) spu­ne că 90% din­tre her­ni­i­le de disc pot fi tra­ta­te cu suc­ces cu Bac­kFix!

Scă­păm de du­re­re, înţe­leg, dar în cât timp?

Mult mai ra­pid de­cât în ki­ne­to­te­ra­pia tra­di­ţi­o­na­lă. În ca­drul pro­ce­su­lui de re­cu­pe­ra­re se mo­ni­to­ri­ze­a­ză cu pre­ci­zie pa­ra­me­tri bi­o­me­ca­nici pre­cum mo­bi­li­ta­tea co­loa­nei ver­te­bra­le, for­ţa, lu­crul me­ca­nic și re­zis­ten­ţa mus­cu­la­ră, ast­fel încât pa­ci­en­tul să nu sim­tă du­re­re, iar pro­gre­sul să fie cât mai ra­pid. Bac­kFix per­mi­te un con­trol pre­cis asu­pra pro­ce­su­lui re­cu­pe­ra­tor, im­pli­cit o re­du­ce­re a tim­pu­lui de re­cu­pe­ra­re. Re­zul­ta­te­le ra­pi­de se da­to­re­a­ză in­te­gră­rii sar­ci­nii mus­cu­lo-ar­ti­cu­la­re, cu po­si­bi­li­ta­tea de a fa­ce vi­zi­bi­le și mă­su­ra­bi­le as­pec­te com­ple­xe ale con­tro­lu­lui mișcă­rii. Iar com­bi­na­rea cu ce­le­lal­te pro­ce­duri te­ra­peu­ti­ce re­co­man­da­te per­so­na­li­zat ac­ce­le­re­a­ză pro­ce­sul de re­veni­re la nor­mal.

80% din po­pu­lație su­fe­ră de du­reri de spa­te 68% din­tre ca­zuri au cau­ze non-pa­to­lo­gi­ce și pot fi eli­mi­na­te prin ki­ne­to­te­ra­pie.

Bac­kFix se adre­se­a­ză atât mus­cu­la­tu­rii mici, pro­fun­de, pa­ra­ver­te­bra­le cât și ce­lei su­per­fi­cia­le, re­pre­ze ta­te de gru­pe­le mus­cu­la­re mari ale trun­chi­u­lui și cen­tu­ri­lor pel­vi­nă și sca­pu­lo-to­ra­ci­că.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.