Me­niu cu roșii

E de­li­ci­oa­să, ră­co­ri­toa­re și are pu­ţi­ne ca­lo­rii. Fă­ră îndoia­lă, cu greu po­ţi gă­si un fruct mai po­tri­vit de­cât roșia pen­tru o di­e­tă de slă­bit es­ti­va­lă.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Roși­i­le sunt bo­ga­te în apă și fi­bre, ce­ea ce înse­am­nă că te sa­tu­ră des­tul de re­pe­de, deși au foar­te pu­ţi­ne ca­lo­rii: doar 18/100 g. Cru­de sau gă­ti­te, aces­te fruc­te ze­moa­se sunt ex­ce­len­te nu doar pen­tru slă­bit, ci și pen­tru să­nă­ta­te.

Roșii la fi­e­ca­re ma­să

Di­e­ta ba­za­tă pe roșii înse­am­nă, du­pă cum îţi ima­gi­ne­zi, să in­clu­zi roși­i­le în me­ni­ul zil­nic, sub di­ver­se for­me. Pe lângă fap­tul că es­te ușor de ur­mat, acest re­gim de slă­bit es­te și foar­te be­ne­fic. Da­că nu știai, află că fa­ce fu­rori în Ja­po­nia. Ia­tă de ce: pro­fe­so­rul Te­ruo Ka­wa­da și echi­pa lui de cer­ce­tă­tori de la Uni­ver­si­ta­tea Kyo­to au des­co­pe­rit că roșia con­ţi­ne o sub­stan­ţă (13-oxo-ODA) des­pre ca­re se cre­de că ac­ti­ve­a­ză ge­ne­le ca­re sti­mu­le­a­ză cor­pul să ar­dă mai mul­te gră­si­mi. Da­că e ade­vă­rat, asta ar cam schim­ba mo­dul în ca­re pri­vim di­e­te­le și slă­bi­tul, nu-i așa? Mo­da­li­ta­tea cea mai bu­nă de a scă­pa de 5 kg pe lu­nă (sau chiar mai mult, în func­ţie de greu­ta­tea ta și de me­ta­bo­lism) es­te să mă­nânci roșii la aproa­pe toa­te me­se­le, cel pu­ţin un ki­lo­gram pe zi.

→ MICUL DEJUN

Da­că ai roșii, e ușor să încro­pești o ma­să de di­mi­nea­ţă: do­uă roșii tăia­te fe­lii și ase­zo­na­te cu pu­ţin ulei de măs­li­ne și sa­re, o fe­lie de pâi­ne in­te­gra­lă și 2-3 fe­lii de șun­că sau un ou fi­ert. Da­că ești adep­ta su­cu­ri­lor, un pa­har cu suc de roșii es­te tot ce-ţi tre­bu­ie - sen­za­ţia de sa­ţi­e­ta­te se va in­sta­la foar­te re­pe­de.

→ PRÂNZ

Vi­vat su­pa de roșii - cea mai sim­plă mo­da­li­ta­te de a con­su­ma mul­te roșii într-o zi, dar și de a-ţi re­du­ce foa­mea. Sa­vu­re­az-o re­ce ca să te ră­co­rești! Pi­ep­tul de pui la gră­tar va fi și mai gus­tos da­că îi adau­gi ce­le­brul sos de roșii al ita­li­e­ni­lor (roșii, ar­dei ver­de, ce­a­pă, plan­te aro­ma­ti­ce, sa­re și pi­per du­pă gust).

Sau, ală­turi de frip­tu­ra de cur­can, pre­pa­ră-ţi o sa­la­tă ma­re din roșii,

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.