ur­gen­ţe me­di­ca­le APENDICITA - 5 simp­to­me ca­re îţi sal­ve­a­ză via­ţa

Es­te o afec­ţi­u­ne acu­tă, ca­re ne tri­mi­te di­rect în sa­la de ope­ra­ţii. Igno­ra­tă, poa­te avea ur­mări tra­gi­ce.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Cu apendicita nu e de glu­mit. Ace­as­ta e o re­a­li­ta­te de ca­re es­te co­nști­en­tă ori­ce per­soa­nă ca­re a avut de-a fa­ce cu ea. Se ma­ni­fes­tă des­tul de agre­siv, fi­ind o in­fla­ma­ţie a apen­di­ce­lui, un să­cu­leţ aflat în pre­lun­gi­rea tu­bu­lui in­tes­ti­nal, în par­tea in­fe­ri­oa­ră a ab­do­me­nu­lui. Es­te mai frec­ven­tă în copilărie, dar se poa­te ma­ni­fes­ta și mai târziu. Pen­tru a evi­ta ori­ce fel de ne­ca­zuri, e bi­ne să cu­noaștem ca­re sunt simp­to­me­le pri­mor­dia­le ale aces­tei in­fla­ma­ţii. Da­că apar, împreu­nă sau se­pa­rat, ele tre­bu­ie să ne de­ter­mi­ne să ce­rem ime­diat aju­tor de spe­cia­li­ta­te:

● pi­er­de­rea pof­tei de mânca­re, înso­ţi­tă une­ori de sen­za­ţie de gre­a­ţă sau chiar vo­mă;

● du­re­re acu­tă în par­tea de jos a ab­do­me­nu­lui, în zo­na sto­ma­cu­lui ori a pi­ci­o­ru­lui (acest fapt ne poa­te tri­mi­te cu gândul la alte afec­ţi­uni, du­când de mul­te ori la o diag­nos­ti­ca­re tar­di­vă);

● fe­bră;

● ba­lo­na­re, con­sti­pa­ţie sau dia­ree, di­fi­cul­tă­ţi în eli­mi­na­rea ga­ze­lor ab­do­mi­na­le;

● du­reri în tim­pul mic­ţi­u­nii.

De ce fa­cem apen­di­ci­tă

Blo­ca­rea apen­di­ce­lui cau­za­tă de un dop com­pus din ma­te­rii fe­ca­le sau de că­tre o in­fec­ţie apă­ru­tă în zo­na ab­do­mi­na­lă poa­te du­ce la in­fla­ma­rea lui. Si­tua­ţia în si­ne es­te o ur­gen­ţă chi­rur­gi­ca­lă, de­oa­re­ce ru­pe­rea apen­di­ce­lui și răs­pândi­rea in­fec­ţi­ei în ab­do­men poa­te du­ce la moar­tea pa­ci­en­tu­lui. Din pă­ca­te, diag­nos­ti­ca­rea se fa­ce de mul­te ori greșit, simp­to­me­le fi­ind con­fun­da­te cu ce­le ale unei cri­ze re­na­le sau bi­lia­re. Pal­pa­rea ab­do­me­nu­lui, eco­gra­fia ab­do­mi­na­lă și câte­va tes­te de sânge ori un exa­men rec­tal sunt de­ter­mi­nan­te pen­tru un diag­nos­tic co­rect. Oda­tă sta­bi­lit, sin­gu­ra me­to­dă de tra­ta­ment o re­pre­zin­tă inter­ven­ţia chi­rur­gi­ca­lă pen­tru eli­mi­na­rea apen­di­ce­lui in­fla­mat.

Apendicita nu poa­te fi pre­veni­tă. Ea poa­te afec­ta pe ori­ci­ne, in­di­fe­rent de vârstă sau sex.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.