ho­ros­co­pul să­nă­tă­ţii

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

rac

22 IU­NIE - 22 IU­LIE Sta­rea ta de să­nă­ta­te va fi in­fluen­ţa­tă în pri­mul rând de sta­rea echi­li­bru­lui emo­ţi­o­nal. Lu­na Pli­nă din 28 iu­nie va ac­cen­tua ne­voia de a te sim­ţi pro­te­jat și de a nu fi sin­gur, iar Lu­na No­uă din 13 iu­lie va adu­ce opor­tu­ni­ta­tea unei re­nașteri, a re­ge­ne­ră­rii pe toa­te pla­nu­ri­le. Înce­pe un re­gim nou de via­ţă, un stil de lu­cru sau un pro­gram ali­men­tar di­fe­rit.

Ber­bec

21 MARTIE - 20 APRI­LIE Deși Lu­na Pli­nă din

28 iu­nie îţi poa­te re­a­min­ti de une­le sen­si­bi­li­tă­ţi fi­zi­o­lo­gi­ce moște­ni­te de la pă­rin­ţi, pe­ri­oa­da es­te bu­nă. Din 11 iu­lie când Ve­nus va tra­ver­sa sec­to­rul să­nă­tă­ţii, po­ţi înce­pe cu­re de slă­bi­re sau pro­ce­duri cos­me­ti­ce de cu­ră­ţi­re, pu­ri­fi­ca­re. Din 13 iu­lie, sunt bi­ne-veni­te tra­ta­men­te­le de crește­re a imu­ni­tă­ţii și de men­ţi­ne­re a stă­rii ge­ne­ra­le de să­nă­ta­te.

Taur

21 APRI­LIE - 21 MAI Es­te po­si­bi­lă re­veni­rea unor simp­to­me mai ve­chi, în ca­zul în ca­re sis­te­mul car­di­o­vas­cu­lar a dat sem­ne de obo­se­a­lă. Es­te foar­te im­por­tant să evi­ţi ori­ce sta­re de ten­si­u­ne, mai ales da­că es­te le­ga­tă de lo­cul de mun­că. Me­se­le ser­vi­te într-un ca­dru ve­sel și ali­men­te­le cu un con­ţi­nut spo­rit de pro­tei­ne, ouă­le și fruc­te­le sunt ce­le mai bu­ne ale­geri în ace­as­tă pe­ri­oa­dă.

Ge­meni

22 MAI - 21 IU­NIE Din 22 iu­nie pro­tec­ţia ofe­ri­tă de că­tre Soa­re se va di­mi­nua.

Ră­mân sen­si­bi­le zo­na gâtu­lui, din­ţii, si­nu­su­ri­le. Până în 11 iu­lie po­ţi tra­ta ve­chi afec­ţi­uni din sfe­ra uro-ge­ni­ta­lă sau tul­bu­rări ale sis­te­mu­lui en­do­crin; da­că în is­to­ri­cul tău nu au exis­tat ase­me­nea ne­plă­ceri, ele pot apă­rea pen­tru pri­ma oa­ră, înce­pând cu ace­as­tă da­tă. Nu su­bes­ti­ma va­loa­rea vi­ta­mi­nei C!

Leu

23 IU­LIE - 22 AU­GUST Vei avea ne­voie de răb­da­re și re­la­xa­re – Lu­na pli­nă din 28 iu­nie va in­ten­si­fi­ca du­re­ri­le ar­ti­cu­la­re, reu­ma­tis­ma­le, sen­si­bi­li­ta­tea oa­se­lor la frac­turi ori fi­suri, pot in­ter­ve­ni pu­see de hi­po­cal­ce­mie, stări de leșin. Ve­nus afla­tă până în 11 iu­lie în sem­nul tău îţi va oferi po­si­bi­li­ta­tea de re­dre­sa­re ra­pi­dă. Lu­na No­uă din 13 iu­lie îţi tre­zește te­meri fa­ţă de afec­ţi­uni mai ve­chi.

Ba­lan­ţă

22 SEPTEMBRIE - 22 OCTOMBRIE Se pa­re că nu exis­tă mari pro­ble­me pen­tru ti­ne în acest in­ter­val. Lu­na Pli­nă va pu­ne ac­cen­tul pe ne­voia de a sta mai mult în ca­să și de a con­su­ma ali­men­te bo­ga­te în să­ruri mi­ne­ra­le și cal­ciu. Pe

16-17 iu­lie, Lu­na și Ve­nus pot ge­ne­ra fal­se in­di­ges­tii sau mo­men­te de ade­vă­ra­tă ipo­hon­drie. Nu es­te ca­zul să te îngri­jo­re­zi, ci să ai mai mul­tă gri­jă de cor­pul tău.

Să­ge­tă­tor

22 NOIEMBRIE - 20 DECEMBRIE Da­că te vei ali­men­ta co­rect, vei înlă­tu­ra îngri­jo­ră­ri­le și mai ales gra­ba, nu vei avea mo­ti­ve de­o­se­bi­te pen­tru a te ocu­pa de să­nă­ta­te. Lu­na Pli­nă din 28 iu­nie poa­te ve­ni cu o ușoa­ră sen­si­bi­li­ta­te di­ges­ti­vă și ne­voia de a con­su­ma li­chi­de în ex­ces; dar cea mai im­por­tan­tă re­co­man­da­re astro­lo­gi­că, cel pu­ţin până în 11 iu­lie, es­te cal­mul, evi­ta­rea ener­vă­rii și a iri­tă­rii.

Văr­să­tor

20 IANUARIE - 18 FEBRUARIE Lu­na Pli­nă din 28 iu­nie va ac­cen­tua, din pă­ca­te, toa­te ve­chi­le su­fe­rin­ţe fi­zi­ce și su­fle­tești. Lu­na No­uă din 13 iu­lie va adu­ce so­lu­ţii noi de re­dre­sa­re a să­nă­tă­ţii, dar cu des­tul de mult efort și chel­tu­ia­lă - ali­men­ta­ţia și sto­ma­cul ră­mân punc­te sen­si­bi­le în acest ta­blou. Mar­te aflat în sem­nul tău te va ex­pu­ne ris­cu­lui de fe­bră, in­fla­ma­ţie ori ră­ni­re, mai ales a gam­be­lor.

Fe­ci­oa­ră

23 AU­GUST - 21 SEPTEMBRIE Încă te afli într-o si­tua­ţie de vul­ne­ra­bi­li­ta­te, cu Mar­te pe ca­sa să­nă­tă­ţii. Cu­ren­ţii de aer, in­sta­la­ţi­i­le și apa­ra­tu­ra elec­tri­că pot fi sur­se de îmbol­nă­vi­re sau ac­ci­den­ta­re. Din 11 iu­lie Ve­nus îţi ofe­ră pro­tec­ţie, iar între 16-17 iu­lie, as­pec­te­le astra­le bu­ne te aju­tă să con­so­li­de­zi efec­te­le unui tra­ta­ment ur­mat de cu­rând, ori să înce­pi unul nou, mai ales cos­me­tic.

Scor­pi­on

23 OCTOMBRIE - 21 NOIEMBRIE Până pe 11 iu­lie, sta­rea de agi­ta­ţie poa­te de­ter­mi­na ra­pid crește­rea ten­si­u­nii ar­te­ria­le, mi­gre­ne, tul­bu­rări de ve­de­re. Evi­tă fac­to­rii de­cla­nșa­tori, de­oa­re­ce es­te po­si­bil ca aces­te simp­to­me să per­sis­te mult timp de-acum înco­lo și să an­gre­ne­ze răs­pun­suri ina­dec­va­te la ni­ve­lul sis­te­mu­lui vas­cu­lar pe­ri­fe­ric și al sis­te­mu­lui ner­vos. Pro­te­je­a­ză-ţi gam­be­le și căl­câi­e­le!

Ca­pri­corn

21 DECEMBRIE - 19 IANUARIE Lu­na Pli­nă din 28 iu­nie te va pu­ne într-o si­tua­ţie des­tul de de­li­ca­tă: se poa­te ac­cen­tua sta­rea de slă­bi­ci­u­ne ar­ti­cu­la­ră, an­chi­lo­za­re, înţe­pe­ni­re apă­ru­tă în ur­mă cu apro­xi­ma­tiv

6 luni. Cu cât vei ho­tă­rî mai re­pe­de să schim­bi ce­va, din te­me­lii, în mo­dul tău de via­ţă, cu atât si­tua­ţia se va schim­ba în mai bi­ne. Sunt po­si­bi­le pal­pi­ta­ţii și arit­mii car­dia­ce în pe­ri­oa­da 19-28 iu­nie.

Pești

19 FEBRUARIE - 20 MARTIE Până la fi­nal de iu­nie, sis­te­mul car­di­o­vas­cu­lar va fi su­pus unor pre­si­uni ca­re pot per­sis­ta mult timp de-acum înain­te. Es­te foar­te im­por­tan­tă res­pec­ta­rea ore­lor de somn, ali­men­ta­ţi­ei con­form ne­voi­lor pro­prii și evi­ta­rea si­tua­ţi­i­lor stre­san­te. Un alt punct sen­si­bil es­te co­loa­na ver­te­bra­lă - e bi­ne să evi­ţi ri­di­ca­rea greu­tă­ţi­lor sau efor­tul fi­zic.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.