Păs­trăm sau nu mă­se­le­le de min­te?

Sanatatea de Azi - - ȘĂTNIĂRTIASTĂENĂTATE -

Doam­na doc­tor Mi­ha­e­la Dan, spe­cia­list or­to­dont în ca­drul Cli­ni­cii Orto-Implant Expert, re­co­man­dă ca așa-nu­mi­ta ,,mă­sea de min­te“să fie ve­ri­fi­ca­tă încă din pe­ri­oa­da ado­les­cen­ţei (este uti­lă o ra­di­o­gra­fie pen­tru a de­pis­ta pre­zen­ţa ei încă de la vârsta de 16 ani), pen­tru a pre­ve­ni pe vi­i­tor im­pac­tul ne­ga­tiv al aces­teia asu­pra din­ţi­lor din jur și pen­tru a evi­ta pro­ce­duri de ex­trac­ţie mai du­re­roa­se. Extra­ge­rea din­ţi­lor de min­te nu este ne­ce­sa­ră în fi­e­ca­re caz, ci doar în ace­le si­tua­ţii în ca­re exis­ten­ţa lor poa­te afec­ta să­nă­ta­tea ora­lă și dez­vol­ta­rea dan­tu­rii.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.