Ho­me­o­pa­tia

Sanatatea de Azi - - MĂN IT ĂUTLATLEUNII -

Re­me­di­i­le ho­me­o­pa­ti­ce s-au do­ve­dit efi­ci­en­te în tra­ta­rea mul­tor tul­bu­rări hormonale, in­clu­siv de­re­gla­rea ci­clu­lui, me­no­pau­ză, sin­dro­mul ova­re­lor po­li­chis­ti­ce, im­po­ten­ţă la băr­ba­ţi, dis­func­ţii ale ti­roi­dei etc. Tra­ta­men­tul ho­me­o­pat nu poa­te fi luat du­pă ure­che, fi­ind unul per­so­na­li­zat. Așa­dar, adre­se­a­ză-te unui me­dic ho­me­o­pat ca­re, du­pă ce te va con­sul­ta și îţi va pu­ne mul­te între­bări le­ga­te nu doar de simp­to­me­le pe ca­re le ai, ci și de sti­lul de via­ţă, pre­fe­rin­ţe, per­so­na­li­ta­te, orar de somn etc., îţi va re­co­man­da re­me­di­i­le po­tri­vi­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.