Be­re pen­tru ini­mă să­nă­toa­să

Sanatatea de Azi - - ŞĂTNIĂRTIADTE IETĂ -

Un stu­diu fi­na­li­zat re­cent în Ro­mânia, de­ru­lat sub egi­da Cen­tru­lui de Stu­dii des­pre Be­re, Sănătate și Nu­tri­ţie și re­a­li­zat de că­tre dr. Ma­ri­na Oţe­lea re­con­fir­mă efec­te­le be­ne­fi­ce ale con­su­mu­lui mo­de­rat de be­re asu­pra scă­de­rii ris­cu­lui de apa­ri­ţie a bo­li­lor car­di­o­vas­cu­la­re. Stu­di­ul a ară­tat o re­du­ce­re me­die cu 45% a ni­ve­lu­lui PAI-1, in­hi­bi­tor al pro­ce­su­lui nor­mal de dis­tru­ge­re a che­a­gu­ri­lor nou for­ma­te. Mă­su­ră­to­ri­le au fost fă­cu­te atât la o oră de la in­ges­tia be­rii, cât și la o lu­nă de con­sum zil­nic, can­ti­ta­tea de be­re con­su­ma­tă ne­de­pășind însă li­mi­te­le con­su­mu­lui mo­de­rat, adi­că 330 ml be­re/ zi în ca­zul fe­mei­lor și res­pec­tiv 660 ml de be­re/zi în ca­zul băr­ba­ţi­lor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.