De ce e bi­ne să dor­mi buște­an

Sanatatea de Azi - - STIL D ET VA IT AĂ ĂĂ -

•Odih­na pre­ca­ră du­ce la obe­zi­ta­te – un or­ga­nism obo­sit are ne­voie de ener­gie pe ca­re va sim­ţi ne­voia să o ia din ali­men­te nu toc­mai să­nă­toa­se. Arun­că doar un ochi la di­e­ta ce­lor ca­re dorm pu­ţin și ai să ob­ser­vi că ali­men­ta­ţia lor e com­pu­să cu pre­că­de­re din car­bo­hi­dra­ţi.

•Un somn bun te aju­tă să te con­cen­tre­zi mai bi­ne și să ai o me­mo­rie mai bu­nă.

•Cei ca­re dorm pu­ţin pre­zin­tă un risc mult mai ma­re de a fa­ce bo­li car­di­o­vas­cu­la­re.

•Som­nul se află în di­rec­tă le­gă­tu­ră cu me­ta­bo­lis­mul glu­co­zei. De ace­ea, per­soa­ne­le ca­re nu se odih­nesc su­fi­ci­ent sunt can­di­da­ţii ide­a­li pen­tru a fa­ce dia­bet de tip 2.

•De­pre­sia îi pândește la fi­e­ca­re pas pe cei ca­re nu dorm cel pu­ţin opt ore pe noap­te. De altfel, unul din­tre pri­me­le sem­ne ale in­sta­lă­rii aces­tei afec­ţi­uni este in­som­nia.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.