Tru­curi ve­chi, va­la­bi­le și azi

Chiar da­că pia­ţa e in­va­da­tă de o ma­re va­ri­e­ta­te de pro­du­se cos­me­ti­ce, mul­te fe­mei re­curg și în pre­zent la tru­curi ve­chi, ief­ti­ne și si­gu­re, ca­re nu dau greș ni­ci­o­da­tă. Dă-le o șan­să!

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Cu si­gu­ran­ţă ai au­zit de la vreo ru­dă mai în vârstă des­pre di­ver­se pro­du­se din gos­po­dă­rie fo­lo­si­te pen­tru înfru­mu­se­ţa­re. Poa­te sfa­tu­ri­le ţi s-au pă­rut înve­chi­te sau „bă­bești“. Chiar da­că sunt de-a drep­tul ba­na­le, fo­lo­sind ve­chi­le tru­curi la ca­re re­cur­ge­au bu­ni­ci­le noas­tre, vei ve­dea că mul­te pro­du­se scum­pe din co­merţ de­vin inu­ti­le.

MĂLAI pen­tru înde­păr­ta­rea ce­lu­le­lor moar­te

Și pe vre­muri fe­mei­le știau că, pen­tru a avea o pi­e­le ne­te­dă și ca­ti­fe­la­tă, tre­bu­ie să înde­păr­te­zi din când în când ce­lu­le­le moar­te de la su­pra­fa­ţa aces­teia. Ave­au și cu ce: un pic de mălai, ori­cui, ori­când la înde­mână.

Cum pro­ce­de­zi?

Apli­că pe pi­e­lea ume­dă, proas­păt spă­la­tă, un strat fin de mălai și ma­se­a­ză, timp de 2-3 mi­nu­te, du­pă ca­re clă­tește cu apă din abun­den­ţă. Va de­ve­ni fi­nă ca mă­ta­sea. În loc de mălai po­ţi fo­lo­si și za­hăr sau ca­fea.

APĂ RECE pen­tru pros­pe­ţi­me

Spă­la­tul pe fa­ţă cu apă cât mai rece di­mi­nea­ţa pu­ne ime­diat sânge­le în mișca­re, con­sti­tu­in­du-se într-un ex­ce­lent to­nic.

Cum pro­ce­de­zi?

Spa­lă-te pe fa­ţă cu apă foar­te rece la pri­ma oră sau pul­ve­ri­ze­a­ză pe ten apă ter­ma­lă pe ca­re ai păs­trat-o la fri­gi­der. Ime­diat pi­e­lea va că­pă­ta un aer de pros­pe­ţi­me.

OŢET pen­tru păr mă­tă­sos

Uti­li­za­rea frec­ven­tă a pro­du­se­lor de coa­fat poa­te con­du­ce la îmbâcsi­rea într-atât a pă­ru­lui, încât să ajun­gi să-l sim­ţi ca mur­dar, chiar da­că abia ce l-ai spă­lat. Re­me­di­ul îl ai la înde­mână: oţe­tul de me­re din bu­că­tă­rie.

Cum pro­ce­de­zi?

Du­pă ce te spe­li pe cap, lim­pe­zește pă­rul cu apă în ca­re ai adău­gat oţet de me­re. Las-o să ac­ţi­o­ne­ze câte­va mi­nu­te, du­pă ca­re lim­pe­zește din nou pă­rul cu apă cu­ra­tă. Pă­rul va de­ve­ni mai vi­gu­ros, mai stră­lu­ci­tor, iar da­că mă­tre­a­ţa îţi fă­cea pro­ble­me, vei scă­pa de ea apli­când oţet di­luat cu apă di­rect pe pi­e­lea ca­pu­lui.

MIERE pen­tru bu­ze cră­pa­te

Bu­ze­le au ne­voie de îngri­jiri spe­cia­le, va­ra și toam­na, pen­tru a le hi­dra­ta, iar iar­na pen­tru a le pro­te­ja de efec­te­le fri­gu­lui și ale vântu­lui. Ai la înde­mână un bal­sam ex­ce­lent: mi­e­rea.

Cum pro­ce­de­zi?

Pur și sim­plu, un­ge-ţi bu­ze­le cu miere li­chi­dă într-un strat gros și las-o să ac­ţi­o­ne­ze 15-20 de mi­nu­te, du­pă ca­re înde­păr­te­a­ză pre­sând cu o dis­che­tă de­ma­chian­tă îmbi­ba­tă în apă căl­du­ţă. Vei avea bu­ze­le foar­te fi­ne, ca­ti­fe­la­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.