Pro­fi­tă de fa­ze­le Lu­nii

Sanatatea de Azi - - STIL DE VIAŢĂ -

În func­ţie de po­zi­ţia Lu­nii, in­fluen­ţa aces­teia se ma­ni­fes­tă într-un fel sau altul.

● LU­NĂ NO­UĂ. E mo­men­tul po­tri­vit să luăm de­ci­zii bu­ne pen­tru să­nă­ta­te: să re­nun­ţăm la fu­mat sau la al­cool, să înce­pem un re­gim de slă­bi­re sau o cu­ră de de­to­xi­fi­ca­re. Pe plan psi­hic sun­tem mai se­nini și fa­cem fa­ţă mai ușor schim­bă­ri­lor în ru­ti­na zil­ni­că.

● LU­NĂ ÎN CREȘTE­RE. Cor­pul „ab­soar­be“to­tul mai re­pe­de și în can­ti­ta­te mai ma­re. E mo­men­tul ide­al să înce­pem o di­e­tă bo­ga­tă în vi­ta­mi­ne sau să luăm su­pli­men­te nu­tri­ti­ve, dar tre­bu­ie să avem gri­jă la ce și cât mâncăm, căci ne pu­tem îngrășa ușor.

● LU­NĂ PLI­NĂ. Cor­pul are ten­din­ţa să re­ţi­nă mai mul­te li­chi­de, de ace­ea une­le per­soa­ne obser­vă că „se um­flă“(la pi­ci­oa­re, de­ge­te, ab­do­men). Ca să evi­tăm acest lu­cru, e in­di­cat să bem su­fi­ci­en­te li­chi­de și să re­du­cem con­su­mul de sa­re.

● LU­NA ÎN DESCREȘTERE. Cor­pul eli­mi­nă mai ușor li­chi­de­le, gră­si­mi­le, to­xi­ne­le, deci e mo­men­tul ide­al pen­tru o cu­ră de de­to­xi­fi­ca­re. Iri­ta­ţi­i­le au ten­din­ţa să dis­pa­ră mai ușor. Nu sunt re­co­man­da­te efor­tu­ri­le fi­zi­ce in­ten­se.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.