CA­RE SUNT ANA­LI­ZE­LE SAU INVESTIGAŢIILE ÎN UR­MA CĂ­RO­RA SE PU­NE DIAG­NOS­TI­CUL DE EN­DO­ME­TRI­O­ZĂ?

Sanatatea de Azi - - SĂNĂTATE -

Endometrioza es­te una din­tre ce­le mai nou des­co­pe­ri­te cau­ze de in­fer­ti­li­ta­te. Sem­ne­le de en­do­me­tri­o­ză sunt des­tul de co­mu­ne cu ale altor afec­ţi­uni, așa că, pen­tru înce­put, pot exis­ta doar in­di­cii în ce­e­ea ce pri­vește pre­zen­ţa ei. Ana­li­za CA 125 es­te, de ase­me­nea, un in­di­ca­tor, în acest sens. Diag­nos­ti­ca­rea se fa­ce însă nu­mai cu aju­to­rul ope­ra­ţi­ei la­pa­ros­co­pi­ce, ca­re con­stă în in­tro­du­ce­rea în ab­do­me­nul pa­ci­en­tei a unei ca­me­re spe­cia­le cu aju­to­rul că­reia se vi­zua­li­ze­a­ză ca­vi­ta­tea ute­ri­nă și se iden­ti­fi­că fo­ca­re­le de en­do­me­tri­o­ză. Tot în tim­pul aces­tei in­ter­ven­ţii se și înde­păr­te­a­ză fo­ca­re­le vi­zua­li­za­te în tim­pul ex­plo­ră­rii. Re­cu­pe­ra­rea es­te ușoa­ră, ne­ce­si­tă spi­ta­li­za­re cel mult o noap­te, pen­tru su­pra­ve­ghe­re. Tre­bu­ie însă avut gri­jă, pen­tru că du­pă înde­păr­ta­rea en­do­me­tri­o­zei ace­as­ta poa­te re­a­pă­rea, în func­ţie și de sta­di­ul în ca­re es­te des­co­pe­ri­tă afec­ţi­u­nea.

Dr. Andre­as Vyt­ho­ul­kas, me­dic spe­cia­list ob­ste­tri­că­gi­ne­co­lo­gie, cu su­pras­pe­cia­li­za­re în in­fer­ti­li­ta­te

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.