Ga­ta de start

Ghi­oz­da­nul sau ruc­să­ce­lul, re­chi­zi­te­le și uni­for­ma au fost de mult achi­zi­ţi­o­na­te. Nu e su­fi­ci­ent însă pen­tru par­cur­ge­rea cu voie bu­nă și suc­ce­se a unui an la gră­di­ni­ţă sau la școa­lă.

Sanatatea de Azi - - SPECIAL - Cu ti­ne de mână înce­pu­tul e mai ușor.

Un co­pil ca­re ur­me­a­ză să-și des­fășoa­re ac­ti­vi­ta­tea într-o co­lec­ti­vi­ta­te sau să înve­ţe bi­ne și să fie com­pe­ti­tiv tre­bu­ie să fie, înain­te de toa­te, să­nă­tos. Asi­gu­ră-te că așa es­te. E drept, pen­tru a-l înscrie într-un nou an șco­lar, ai ne­voie de ade­ve­rin­ţă de la me­di­cul de fa­mi­lie și de avi­zul epi­de­mi­o­lo­gic, pen­tru a de­mon­stra că nu su­fe­ră de bo­li con­ta­gi­oa­se, alte ana­li­ze ne­mai­fi­ind obli­ga­to­rii. To­tuși, e bi­ne să eva­lue­zi su­pli­men­tar sta­rea de să­nă­ta­te a co­pi­lu­lui, mai ales da­că s-a con­frun­tat în de­cur­sul ul­ti­mu­lui an cu o ne­plă­ce­re me­di­ca­lă mai se­ri­oa­să sau da­că se îmbol­nă­vește des. În pri­mul rând, pen­tru bi­ne­le lui. Un con­trol of­tal­mo­lo­gic, un exa­men co­pro­pa­ra­zi­to­lo­gic, un ex­su­dat na­zal și fa­rin­gian pot scoa­te la ive­a­lă di­fe­ri­te afec­ţi­uni ca­re tre­bu­ie tra­ta­te co­res­pun­ză­tor.

ÎMPRIETENIREA CU GRĂ­DI­NI­ŢA

Înscri­e­rea la gră­di­ni­ţă es­te un eveni­ment im­por­tant în evo­lu­ţia pu­i­u­lui tău, așa că îţi dau târcoa­le tot fe­lul de gânduri și ne­li­niști pe ca­re vrei să le înlă­turi. Pri­me­le zi­le la gră­di­ni­ţă – per­soa­ne ne­cu­nos­cu­te, cu ca­re nu te sim­ţi în si­gu­ran­ţă, un loc nou, un­de ești ne­voit să as­cul­ţi, să res­pec­ţi re­gu­li – pot fi di­fi­ci­le pen­tru un co­pil mic. De­pin­de în ma­re par­te de ti­ne ca adap­ta­rea pri­chin­de­lu­lui în acest uni­vers nou pen­tru el să-i fie cât mai ușoa­ră. Po­ves­tește-i din timp des­pre ce­ea ce fac co­pi­ii la gră­di­ni­ţă, du-l, de pro­bă, să se joa­ce în grup cu alţi co­pii, pen­tru a se aco­mo­da mai ușor.

Psi­ho­lo­gii sunt de pă­re­re că, în pri­me­le zi­le, co­pi­lul n-ar tre­bui lă­sat mai mult de do­uă ore „prin­tre străini“. Da­că îţi per­mi­ţi să le ur­me­zi îndem­nul, du­pă câte­va săp­tă­mâni, cel mic se va adap­ta într-o oa­re­ca­re mă­su­ră noi­lor con­di­ţii și va pu­tea fi lă­sat să-și pe­tre­a­că între­a­ga zi la gră­di.

ÎNCEPE ȘCOALA! E PREGĂTIT?

E ade­vă­rat, astă­zi nu mai ai atâtea mo­ti­ve să-ţi faci gri­ji. Co­pi­lul nu mai ajun­ge de pe băn­ci­le gră­di­ni­ţei di­rect la

școa­lă, ci tre­ce prin­tr-un an pre­gă­ti­tor. Asta nu înse­am­nă că emo­ţi­i­le sunt mai pu­ţi­ne.

Pe lângă di­ver­se asi­mi­lări – ci­tit, scris, nu­mă­rat, ex­pri­ma­re co­rec­tă, edu­ca­rea aten­ţi­ei, me­mo­ra­rea cu­noștin­ţe­lor –, școala înse­am­nă și des­co­pe­ri­rea vi­e­ţii so­cia­le. Vi­i­to­rul elev tre­bu­ie să știe că va fi ne­voit să res­pec­te re­gu­li­le din ce în ce mai se­ri­oa­se ale jo­cu­lui, dar ai gri­jă să nu îl spe­rii.

→ Nu îl com­pa­ra cu alţi co­pii

și în ni­ci­un caz nu-l ame­nin­ţa că, da­că nu înva­ţă bi­ne, o să fie pe­dep­sit. Deși vrei să-l mo­ti­ve­zi, ast­fel nu faci de­cât să îl in­hi­bi și să îi in­duci neîncre­de­re în pro­pri­i­le for­ţe.

→ Aju­tă-l să-și învin­gă te­me­ri­le, în ca­zul în ca­re le are, le­ga­te de școa­lă, chiar da­că ţie ţi se par nai­ve.

→ Încu­ra­je­a­ză-l să ai­bă un com­por­ta­ment res­pec­tu­os, să pu­nă între­bări și să răs­pun­dă ce­lor ca­re îi sunt adre­sa­te.

→ Ascul­tă-l cu aten­ţie și ara­tă-i că îi ești ală­turi când se con­frun­tă cu vreo di­fi­cul­ta­te. Ai răb­da­re cu el, nu-i fa­ce ob­ser­va­ţii la tot pa­sul și nici nu-i ce­re mai mult de­cât poa­te în mo­men­tul res­pec­tiv. Ba, dim­po­tri­vă, lau­dă-i ori­ce reuși­tă, ori­cât de mă­run­tă ţi s-ar pă­rea ţie.

→ E foar­te im­por­tant ca între ti­ne, ca pă­rin­te, și învă­ţă­toa­re să nu exis­te di­ver­gen­ţe, să ai încre­de­re în ea și s-o in­for­me­zi în le­gă­tu­ră cu di­fi­cul­tă­ţi­le pe ca­re cre­zi că le-ar pu­tea întâmpi­na co­pi­lul la școa­lă. Ast­fel, îi poa­te acor­da timp și mai mul­tă aten­ţie.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.