Cu bo­li­le con­ta­gi­oa­se nu-i de joa­că!

Lo­cul pre­di­lect al con­tac­tă­rii bo­li­lor con­ta­gi­oa­se sunt gră­di­ni­ţe­le și șco­li­le. Mul­ţi pă­rin­ţi sunt îngro­zi­ţi să-și du­că co­pi­lul într-o ase­me­nea co­lec­ti­vi­ta­te toc­mai din cau­za aces­tor afec­ţi­uni.

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Într-ade­văr, se poa­te afir­ma că prin­ci­pa­lul nea­juns al in­tră­rii în co­lec­ti­vi­ta­te, gră­di­ni­ţa și școala, con­stă toc­mai în ace­as­tă pro­ba­bi­li­ta­te ca pri­chin­de­lul să se îmbol­nă­ve­as­că mai des. Pu­ţini sunt

însă pă­rin­ţii ca­re știu că es­te nor­mal ca un co­pil să ră­ce­as­că de cinci-șap­te ori pe an. Sis­te­mul imu­ni­tar es­te în for­ma­re până la vârsta de 10-12 ani, iar pen­tru ace­as­ta or­ga­nis­mul tre­bu­ie să se an­tre­ne­ze în lup­ta cu in­fec­ţi­i­le. Ră­ce­li­le, fe­bra, bo­li­le co­pi­lă­ri­ei îl aju­tă în acest sens. Așa­dar, nu es­te un mo­tiv să ţii co­pi­lul aca­să de fri­ca bo­li­lor pe ca­re le-ar pu­tea con­tac­ta la gră­di­ni­ţă, mai ales că une­le din­tre ele pot fi pre­veni­te cu aju­to­rul vac­ci­nu­ri­lor.

VIROZELE RESPIRATORII

Sunt ce­le mai frec­ven­te ne­plă­ceri cu ca­re se poa­te con­frun­ta un co­pil in­trat în co­lec­ti­vi­ta­te. Ba­na­le­le ră­ce­li, dar și gri­pe­le se tran­smit ușor, de la co­le­gi, prin in­ha­la­rea stro­pi­lor in­vi­zi­bi­li, ce se eli­mi­nă prin stră­nut și tu­se. De­bu­te­a­ză prin se­cre­ţii na­za­le apoa­se, sta­re sub­fe­bri­lă în pri­me­le zi­le, în ca­zu­ri­le com­pli­ca­te pu­tându-se ajun­ge însă și la 39-40°C. Aten­ţie la com­pli­ca­ţii! N-o fi grav, dar co­pi­lul tre­bu­ie pre­zen­tat la me­dic și ţi­nut aca­să până când se re­fa­ce com­plet. For­me­le ne­com­pli­ca­te se pot vin­de­ca într-o săp­tă­mână, alte­le se pre­lun­gesc 10 zi­le sau mai mult.

Din pă­ca­te, nu de pu­ţi­ne ori si­tua­ţia se com­pli­că, ajun­gându­se la oti­te, pneu­mo­nii, bro­nși­te se­ve­re, amig­da­li­tă, ri­no­fa­rin­gi­tă. La agra­va­rea stă­rii lui con­tri­bu­ie toc­mai nei­zo­la­rea co­pi­lu­lui bol­nav și tra­ta­men­tul in­su­fi­ci­ent de ri­gu­ros. Aten­ţie! Ră­ce­a­la și gri­pa NU se tra­te­a­ză cu an­ti­bi­o­ti­ce.

VIROZELE DI­GES­TI­VE

Li se mai spu­ne și en­te­ro­vi­ro­ze, adi­că vi­ro­ze di­ges­ti­ve pro­vo­ca­te de un vi­rus. Se ma­ni­fes­tă prin văr­să­turi, du­reri de bur­tă, dia­ree, lip­sa pof­tei de mânca­re, une­ori și fe­bră. Vi­ru­sul se tran­smi­te cu ușu­rin­ţă de la o per­soa­nă in­fec­ta­tă la alta, de pe mâi­ni­le nes­pă­la­te du­pă fo­lo­si­rea toa­le­tei. Im­por­tant de re­ţi­nut es­te și fap­tul că tra­ta­men­tul, pres­cris doar de me­dic, fi­rește, nu are efect da­că nu se ţi­ne și un re­gim ali­men­tar adec­vat ba­zat, mi­ni­mum în pri­me­le trei zi­le de boa­lă, ex­clu­siv pe orez fi­ert, mor­cov fi­ert, car­ne fiar­tă, brânză de vaci, ba­na­ne.

BO­LI­LE CO­PI­LĂ­RI­EI

Se spu­ne că ar fi de pre­fe­rat ca pri­chin­de­lul să se con­frun­te cu aces­tea la vârsta preșco­la­ră, pen­tru că sunt mai ușor de su­por­tat în fra­ge­dă co­pi­lă­rie, de­pășin­du-le acum des­tul de ușor.

Însă cea mai bu­nă și si­gu­ră es­te pre­ven­ţia. Îţi po­ţi vac­ci­na co­pi­lul pen­tru a ţi­ne la dis­tan­ţă ast­fel de afec­ţi­uni. ROR es­te un vac­cin com­bi­nat ca­re pro­te­je­a­ză împo­tri­va ru­je­o­lei, orei­o­nu­lui și ru­be­o­lei, bo­li de­o­se­bit de in­fec­ţi­oa­se. Fa­ce par­te din pro­gra­mul na­ţi­o­nal obli­ga­to­riu de vac­ci­na­re, dar tre­bu­ie să faci ra­pel – a do­ua do­ză se ad­mi­nis­tre­a­ză la câte­va luni du­pă pri­ma sau la înce­pe­rea șco­lii. Alte vac­ci­nuri pre­vin po­li­o­mi­e­li­ta, dif­te­ria, tu­sea con­vul­si­vă, in­fec­ţi­i­le pneu­mo­co­ci­ce.

ÎL DUCI LA GRĂ­DI­NI­ŢĂ SAU ÎL ŢII ACA­SĂ?

E vor­ba de pe­ri­oa­da în ca­re știi că la gră­di­ni­ţă au fost ca­zuri de co­pii bol­na­vi. Ale­ge­rea îţi apar­ţi­ne, în func­ţie de po­si­bi­li­tă­ţi și, de­si­gur, de boa­la des­pre ca­re vor­bim. Înain­te de toa­te, tre­bu­ie să ţii se­a­ma de sta­rea lui ge­ne­ra­lă de să­nă­ta­te, de cât es­te de vi­gu­ros. De vi­ru­sul va­ri­ce­lei, de exem­plu, împo­tri­va că­ru­ia nu exis­tă vac­cin, co­pi­lul se poa­te mo­lip­si ori­cât de pu­ter­nic ai con­si­de­ra că îi es­te sis­te­mul imu­ni­tar. Agre­si­ve sunt și ru­je­o­la, ru­be­o­la, tu­sea con­vul­si­vă, orei­o­nul, dar pot fi preîntâmpi­na­te prin vac­ci­na­re, mă­su­ră pe ca­re da­că ai luat-o de­ja, pri­chin­de­lul chiar da­că se va îmbol­nă­vi, va su­feri

nu­mai o for­mă ușoa­ră a bo­lii, com­pa­ra­tiv cu alţi co­pii. To­tuși, nu pu­ţini sunt pă­rin­ţii ca­re con­si­de­ră că e mai bi­ne să lași co­pi­lul să se con­frun­te cu bo­li­le co­pi­lă­ri­ei la vre­mea lor, pe con­si­de­ren­tul că ast­fel ca­pă­tă imu­ni­ta­te pe via­ţă. Es­te de­ci­zia ta da­că vrei sau nu să te nu­meri prin­tre ei, dar vor­bește mai întâi cu me­di­cul des­pre op­ţi­u­ni­le dis­po­ni­bi­le!

GREȘELI DE EVI­TAT

Mul­ţi pă­rin­ţi pro­ce­de­a­ză nu toc­mai co­rect, așa că ia­tă ce să nu faci:

1Nu te li­mi­ta la in­for­ma­ţi­i­le de pe in­ter­net sau ofe­ri­te cu ge­ne­ro­zi­ta­te de vreo pri­e­te­nă, ori­cât de bi­ne­voi­toa­re ar fi ace­as­ta. În lip­sa unei pre­gă­tiri me­di­ca­le, e greu să

di­fe­ren­ţi­e­zi o in­for­ma­ţie co­rec­tă de una ero­na­tă, ce­ea ce te-ar pu­tea fa­ce să iei mă­suri greși­te.

2Nu te încă­pă­ţâna să-i dai an­ti­bi­o­ti­ce. Mul­te afec­ţi­uni de ca­re su­fe­ră co­pi­ii sunt pro­vo­ca­te de vi­ru­suri, si­tua­ţie în ca­re an­ti­bi­o­ti­ce­le nu doar că nu aju­tă, ci fac ca, pe vi­i­tor, să cre­as­că re­zis­ten­ţa or­ga­nis­mu­lui la ac­ţi­u­nea aces­to­ra.

3Res­pec­tă cu stric­te­ţe do­za­jul. El nu tre­bu­ie nici mă­rit, nici re­dus. Nu între­ru­pe tra­ta­men­tul chiar da­că cel mic se sim­te mai bi­ne!

4Vor­bește cu me­di­cul. Da­că obișnu­i­ești să-i dai co­pi­lu­lui ce­ai­uri din anu­mi­te plan­te, vi­ta­mi­ne sau su­pli­men­te nu­tri­ti­ve, e foar­te im­por­tant s-o știe și pe­dia­trul. Asta întru­cât e foar­te po­si­bil ca vreu­ne­le din­tre com­po­nen­te­le aces­to­ra să in­te­rac­ţi­o­ne­ze cu ce­le ale me­di­ca­men­tu­lui pres­cris, con­du­când la re­ac­ţii ad­ver­se sau com­pli­ca­ţii.

5Nu-i per­mi­te co­pi­lu­lui să ia sin­gur me­di­ca­men­te­le. Chiar și atunci când se con­si­de­ră că e de­ja ma­re, e bi­ne să-l su­pra­ve­ghe­zi.

Ori­ce de­ta­liu con­te­a­ză pen­tru un diag­nos­tic co­rect.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.