... CASETA ... SPECIALISTULUI

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

„Am lu­crat și cu co­pii de doi ani, te po­ţi ju­ca mult cu ei, le dai mână li­be­ră să ex­pe­ri­men­te­ze tot fe­lul de jo­curi le­ga­te de for­me, de cu­lori. De mici încerc să-i in­tro­duc în ace­as­tă lu­me prin mi­ci­le me­le tru­curi. Fa­cem de­sen, mo­de­laj, pic­tu­ră, co­laj, prac­tic noi asta încer­căm, să le ofe­rim o va­ri­e­ta­te cât mai ma­re de teh­nici de lu­cru. Așa ajung să lu­cre­ze cu tot fe­lul de in­stru­men­te și ma­te­ria­le pe ca­re nu le au alt­fel la înde­mână. «Ușor, ușor pășim în lu­mea ar­te­lor» es­te nu­me­le clu­bu­lui un­de sunt bi­ne-veni­ţi și pă­rin­ţii. Un co­pil e foar­te încântat când îl ve­de pe pă­rin­te că lu­cre­a­ză cot la cot cu el și că are ace­lași rol de cur­sant. Pi­cas­so spu­nea că ori­ce co­pil es­te un ar­tist, eu îi con­si­der pe to­ţi ta­len­ta­ţi, de­pin­de de cum le des­chi­zi ori­zon­tu­ri­le“.

Ma­ria Olte­a­nu Ci­oa­tă ar­tist plas­tic, pro­fe­sor la „Li­ceul Pe­da­go­gic Orto­dox Anas­ta­sia Po­pes­cu“și la „Gră­di­ni­ţa Arc-en-ci­el“

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.