Ho­ros­co­pul să­nă­tă­ţii

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

BERBEC 21.03 - 20.04

Înce­pând cu 23 au­gust, ori­ce in­ves­ti­ga­ţii me­di­ca­le sunt uti­le și tratamentele dau re­zul­ta­te bu­ne. Da­că Lu­na Pli­nă din 26 va acu­ti­za o in­su­fi­ci­en­ţă res­pi­ra­to­rie ve­che, o ar­tri­tă sau o aler­gie, înce­pând din 28 au­gust îţi vei re­do­bândi pu­te­rea de re­cu­pe­ra­re. Din 6 septembrie, ex­pu­ne­rea la cu­ren­ţi reci de aer re­pre­zin­tă un risc pen­tru să­nă­ta­tea gâtu­lui și ure­chi­lor.

TAUR 21.04 - 21.05

Ve­nus îţi pro­te­je­a­ză sec­to­rul să­nă­tă­ţii până în 10 septembrie, dar în ca­zul apa­ri­ţi­ei unor simp­to­me acu­te es­te bi­ne să in­ter­vii ime­diat. Zo­na lom­ba­ră es­te mai sen­si­bi­lă în ace­as­tă pe­ri­oa­dă. Pen­tru a evi­ta o re­veni­re și pre­lun­gi­re a ne­plă­ce­ri­lor în pe­ri­oa­da ur­mă­toa­re (până în de­cem­brie, chiar), ai gri­jă la pos­tu­ra co­loa­nei ver­te­bra­le, dar și la in­to­le­ran­ţa ali­men­ta­ră.

GEMENI 22.05 - 21.06

E bi­ne să ai în ve­de­re o po­si­bi­lă in­fla­ma­ţie, chiar mici in­fec­ţii ale ve­zi­cii uri­na­re și or­ga­ne­lor re­pro­du­că­toa­re, și o pre­dis­po­zi­ţie pen­tru he­mo­roi­zi, con­sti­pa­ţie și acu­mu­la­re de to­xi­ne în co­lon. To­to­da­tă, o ve­che si­nu­zi­tă ar pu­tea de­ve­ni foar­te sâcâi­toa­re. Pre­zen­ţa ce­lor doi be­ne­fici în sec­to­rul să­nă­tă­ţii te aju­tă să re­zol­vi aces­te pro­ble­me în mod fa­vo­ra­bil.

BALANŢĂ 22.09 - 22.10

Te pro­te­je­a­ză și pe ti­ne Ve­nus, dar cu con­di­ţia să ac­ţi­o­ne­zi re­pe­de în ca­zul unei afec­ţi­uni des­pre ca­re știi că o moște­nești de la unul din­tre pă­rin­ţi. Ve­chi pro­ble­me di­ges­ti­ve sau me­ta­bo­li­ce se pot re­ac­tua­li­za la Lu­na Pli­nă din 26 au­gust, când po­ţi avea simp­to­me di­fu­ze, ame­ţe­li, erup­ţii cu­ta­na­te. Tăl­pi­le pi­ci­oa­re­lor pot fi mai sen­si­bi­le în ace­as­tă pe­ri­oa­dă.

CAPRICORN 21.12- 19.01

Orga­ni­za­rea și o bu­nă dis­tri­bu­i­re a ener­gi­ei îţi vor spori ran­da­men­tul - asta cel pu­ţin până în 11 septembrie, când Mar­te va pă­ră­si sem­nul tău na­tal. Sin­gu­re­le sur­pri­ze ne­plă­cu­te pot să apa­ră din cau­za gra­bei și nea­ten­ţi­ei, prin ma­ne­vra­rea unor obi­ec­te încin­se, ce pot pro­vo­ca ar­suri pe mâini, bra­ţe sau pot iri­ta ochii. Din 6 septembrie, ris­cul aces­ta sca­de.

RAC 22.06 - 22.07

Nu ai pro­ble­me foar­te mari pri­vind sta­rea să­nă­tă­ţii. Doar Lu­na Pli­nă din 26 au­gust ar pu­tea con­du­ce că­tre o sta­re su­fle­te­as­că mai pu­ţin ve­se­lă, de­pre­si­vă chiar, sau la cir­cu­la­ţie pe­ri­fe­ri­că proas­tă. Da­că reușești să evi­ţi în acest in­ter­val ali­men­ta­ţia hao­ti­că, me­di­ca­men­te­le sau con­su­mul (fie și oca­zi­o­nal) de bău­turi al­coo­li­ce, vei înlă­tu­ra ori­ce ne­plă­ce­re.

SCORPION 23.10 - 21.11

Da­că ai un me­ta­bo­lism mai lent, Ve­nus își va fa­ce sim­ţi­tă in­fluen­ţa prin adău­ga­rea ne­do­ri­tă a unor ki­lo­gra­me în plus. Ve­chi afec­ţi­uni re­na­le, ale apa­ra­tu­lui re­pro­du­că­tor și ale ce­lui ex­cre­tor se pot ac­cen­tua, iar tratamentele pot da re­zul­ta­te doar pe ter­men scurt. Acor­dă cât mai mul­tă aten­ţie zo­ne­lor men­ţi­o­na­te - vor ră­mâne vul­ne­ra­bi­le până în de­cem­brie.

VĂRSĂTOR 20.01 - 18.02

Cel mai bun sfat astro­lo­gic pen­tru ace­as­tă pe­ri­oa­dă ar fi ace­la de a te pro­te­ja de ori­ce, dar în pri­mul rând de ti­ne! De gându­ri­le ta­le ca­re te pot con­su­ma in­te­ri­or și ca­re îţi pot pro­du­ce o sta­re de dis­con­fort ge­ne­ral: du­reri ar­ti­cu­la­re ne­lo­ca­li­za­te, tul­bu­rări de so­ma­ti­za­re, ten­si­u­ne ner­voa­să, de­pre­sie. Din 11 septembrie îţi vei re­că­pă­ta, încet și trep­tat, ener­gia.

LEU 22.07 - 23.08

Ră­mân sen­si­bi­le ar­ti­cu­la­ţi­i­le din cau­za ni­ve­lu­lui scă­zut de oli­go­e­le­men­te, mai ales la înce­pu­tul in­ter­va­lu­lui. Mar­te va ac­cen­tua du­re­ri­le osoa­se până în 6 septembrie, apoi va pu­ne la încer­ca­re sis­te­mul ner­vos. E bi­ne să înce­pi tratamente du­pă 10 septembrie, când or­ga­nis­mul va asi­mi­la mai bi­ne vi­ta­mi­ne­le și mi­ne­ra­le­le ne­ce­sa­re.

SĂGETĂTOR 22.11 - 20.12

Lu­na Pli­nă din 26 au­gust ac­cen­tue­a­ză sta­rea de an­xi­e­ta­te și ne­si­gu­ran­ţă, dar spo­rește po­si­bi­li­ta­tea de a con­tac­ta in­fec­ţii vi­ra­le. Din 10 septembrie va tre­bui să ai de­o­se­bi­tă gri­jă de zo­na gâtu­lui, a ver­te­bre­lor cer­vi­ca­le și a ve­chi­lor afec­ţi­uni gi­ne­co­lo­gi­ce. To­to­da­tă, vei fi mai ex­pu­să ră­ni­ri­lor pro­du­se în de­pla­sări sau da­to­ra­te obi­ec­te­lor ac­ţi­o­na­te elec­tric.

PEȘTI 19.02 - 20.03

Lu­na Pli­nă din 26 au­gust va ac­cen­tua sen­si­bi­li­ta­tea psi­hi­că, dar poa­te de­ter­mi­na și o re­ten­ţie de apă în ţe­su­turi, in­fla­ma­rea pi­ci­oa­re­lor, imu­ni­ta­te scă­zu­tă. Ră­mâne va­la­bi­lă o pre­dis­po­zi­ţie că­tre con­sum ner­vos, in­som­nii și de aici o pre­si­u­ne pe func­ţi­o­na­rea sis­te­mu­lui car­dio-vas­cu­lar. Eli­mi­nă ori­ce fac­tor de stres emo­ţi­o­nal până la Lu­na No­uă din 10 septembrie.

23.08 - 21.09

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.