Endometrioza te la­să fă­ră ur­mași

Infer­ti­li­ta­tea es­te o pro­ble­mă uriașă cu ca­re se con­frun­tă nu­me­roa­se cu­pluri din Ro­mânia, iar până de cu­rând des­pre en­do­me­tri­o­ză, una din­tre prin­ci­pa­le­le ei cau­ze, nu se știau prea mul­te.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Aso­cia­ţia pen­tru Re­pro­du­ce­re Uma­nă din Ro­mânia a fă­cut de cu­rând pu­bli­ce da­te­le pri­mu­lui stu­diu de ana­li­ză a pro­ble­me­lor de in­fer­ti­li­ta­te. Con­form aces­tu­ia, apro­xi­ma­tiv 17% din­tre

cu­pluri s-au aflat sau se află încă în im­po­si­bi­li­ta­tea de a avea ur­mași. Cau­ze­le in­fer­ti­li­tă­ţii sunt mul­ti­ple. Vârsta din ce în ce mai înain­ta­tă la ca­re fe­mei­le iau de­ci­zia de a de­ve­ni ma­me, stre­sul, fumatul sau anu­mi­te pro­ble­me de să­nă­ta­te ale par­te­ne­ri­lor amână (une­ori prea) mult mo­men­tul când cei doi își pot ţi­ne în bra­ţe be­be­lușul. Din­tre aces­tea se re­mar­că endometrioza, afec­ţi­u­ne ti­pic fe­mi­ni­nă.

CAU­ZE­LE EI NU SUNT CU­NOS­CU­TE

Se știe însă că e vor­ba de o dez­vol­ta­re anor­ma­lă a ce­lu­le­lor ca­re for­me­a­ză endo­me­trul, ţe­su­tul-căp­tușe­a­lă al ute­ru­lui, în cu to­tul altă par­te de­cât aco­lo un­de ar tre­bui. Așa se fa­ce că poa­te fi gă­si­tă o aglo­me­ra­re de ast­fel de ţe­su­turi pe ova­re, trom­pe, pe in­tes­ti­ne­le din jur sau chiar în va­gin sau pe ve­zi­ca uri­na­ră. În ca­zuri foar­te ra­re, a fost ra­por­ta­tă pre­zen­ţa ce­lu­le­lor en­do­me­tria­le chiar în afa­ra zo­nei pel­vi­e­ne, pe ficat , plă­mâni sau în ju­rul unor ci­ca­trici pro­veni­te de la in­ter­ven­ţii chi­rur­gi­ca­le mai ve­chi.

SIMP­TO­ME PU­ŢI­NE

Ce­le mai mul­te fe­mei cu en­do­me­tri­o­ză nu au ni­ci­un simp­tom ca­re să le dea de gândit și să le tri­mi­tă la me­dic. Asta fa­ce ca, din mo­men­tul în ca­re se ho­tă­răsc să de­vi­nă ma­me și până sunt diag­nos­ti­ca­te co­res­pun­ză­tor, să tre­a­că des­tul de mult timp, atât de pre­ţi­os atunci când au mai mult de 30 de ani, iar re­zer­va ova­ria­nă sca­de vă­zând cu ochii. Fe­mei­le cu en­do­me­tri­o­ză ca­re pre­zin­tă simp­to­me se plâng de du­reri pel­vi­e­ne înain­te de men­strua­ţie, sânge­rări abun­den­te în pe­ri­oa­da men­strua­lă, dis­con­fort ab­do­mi­nal, ba­lo­na­re și con­sti­pa­ţie, du­reri în tim­pul ac­tu­lui se­xual sau când stau așe­za­te. Toa­te aces­te du­reri și sem­ne va­ria­ză în func­ţie de lo­cul în ca­re s-au im­plan­tat aces­te ce­lu­le. Exis­tă si­tua­ţii când ele ade­ră la ci­ca­tri­cea unei ope­ra­ţii de ce­za­ria­nă, pro­vo­când um­flă­turi sau in­fla­ma­ţii lo­ca­le.

COMPLICAŢIILE POT FI EVITATE

Cea mai cu­nos­cu­tă ur­ma­re a en­do­me­tri­o­zei es­te infer­ti­li­ta­tea. În ca­zul în ca­re aglo­me­ra­rea de ce­lu­le blo­che­a­ză trom­pe­le ute­ri­ne, e clar că ovu­lul nu mai poa­te par­cur­ge dru­mul fi­resc al fer­ti­li­ză­rii și im­plan­tă­rii. Mai mult, aces­te ce­lu­le pro­duc anu­mi­te sub­stan­ţe in­fla­ma­to­rii ca­re au un efect ne­ga­tiv asu­pra ovu­la­ţi­ei. Cât pri­vește între­ba­rea fi­re­as­că, da­că endometrioza crește ris­cul de a fa­ce cancer ute­rin sau ova­rian, nu s-a ajuns la o con­clu­zie cla­ră. Stu­di­i­le fă­cu­te nu au venit să con­fir­me ipo­te­za, însă diag­nos­ti­ca­rea cu ace­as­tă afec­ţi­u­ne nu tre­bu­ie să ră­mână la acest sta­diu, ci tre­bu­ie să fie ur­ma­tă de un tra­ta­ment spe­ci­fic. Du­pă vin­de­ca­re, pa­ci­en­te­le își pot re­lua încer­că­ri­le de a ră­mâne însăr­ci­na­te, șan­se­le cres­când con­si­de­ra­bil.

STADIILE EN­DO­ME­TRI­O­ZEI

În func­ţie de lo­cul în ca­re s-au atașat ce­lu­le­le și cât de ma­re e

su­pra­fa­ţa afec­ta­tă, endometrioza es­te cla­si­fi­ca­tă în 4 sta­dii. Ce­le mai mul­te din­tre ca­zu­ri­le diag­nos­ti­ca­te sunt în pri­me­le sta­dii, adi­că su­per­fi­cia­le, ce­ea ce înse­am­nă că pa­ci­en­ta poa­te ră­mâne însăr­ci­na­tă, fă­ră să ai­bă chiar ha­bar că su­fe­ră de ace­as­tă afec­ţi­u­ne. În ca­zu­ri­le mai gra­ve, când boa­la ajun­ge la sta­di­ul IV, ea es­te prin­ci­pa­la cau­ză a in­fer­ti­li­tă­ţii, iar in­ter­ven­ţia chi­rur­gi­ca­lă de înde­păr­ta­re a ţe­su­tu­lui anor­mal de un­de s-a im­plan­tat es­te o ur­gen­ţă.

SĂ­NĂ­TA­TE Endometrioza poa­te fi mo­ti­vul pen­tru ca­re nu po­ţi avea co­pii.

Endo­me­trul ţe­su­tul ca­re es­te ute­rul și căp­tușește lu­nă eli­mi­nat ca­re es­te tim­pul de lu­nă în men­strua­ţi­ei. Des­crie-i me­di­cu­lui ori­ce simp­tom sus­pect!

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.