Plan­te­le amo­ru­lui

Us­tu­roi, gin­seng, scor­ţișoa­ră... Sunt câte­va din­tre plan­te­le și con­di­men­te­le ca­re se do­ve­desc ade­vă­ra­ţi alia­ţi ai li­bi­do­u­lui nos­tru.

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

Obișnu­in­ţa, stre­sul, lip­sa de timp, obo­se­a­la... Nu știi ci­ne e de vi­nă, dar în ul­ti­ma vre­me par­că nu mai ești pe ace­e­ași lun­gi­me de un­dă cu par­te­ne­rul de via­ţă. Ai im­pre­sia că, înce­tul cu înce­tul, ţi-ai cam pi­er­dut ener­gia și dis­po­zi­ţia pen­tru „ro­man­tism“. Sau poa­te, dim­po­tri­vă, via­ţa voas­tră se­xua­lă a in­trat în stand-by din cau­ză că par­te­ne­rul e cel ca­re nu mai ma­ni­fes­tă in­te­res pen­tru in­ti­mi­ta­te? Nu lă­sa lu­cru­ri­le așa, căci exis­tă so­lu­ţii. Plan­te­le, afro­di­zia­ce na­tu­ra­le și la înde­mână, vă pot aju­ta să vă re­că­pă­ta­ţi (sau să spo­ri­ţi) încre­de­rea și plă­ce­rea în dor­mi­tor.

GIN­SENG

Ace­as­tă plan­tă veni­tă din Ori­ent es­te atât de cu­nos­cu­tă și apre­cia­tă pen­tru vir­tu­ţi­le ei to­ni­fian­te și re­vi­ta­li­zan­te încât nici nu mai e ne­voie să fie lău­da­tă. În me­di­ci­na tra­di­ţi­o­na­lă chi­ne­ză, gin­sen­gul es­te fo­lo­sit ca sti­mu­lent se­xual da­to­ri­tă ac­ţi­u­nii an­ti­o­xi­dan­te, dar și a abi­li­tă­ţii de a crește ni­ve­lul tes­tos­te­ro­nu­lui, de a sti­mu­la cir­cu­la­ţia sânge­lui că­tre or­ga­ne­le se­xua­le, de a crește po­ten­ţa și func­ţia se­xua­lă. Es­te și un ex­ce­lent ener­gi­zant și to­nic al sis­te­mu­lui ner­vos. Se con­su­mă 2-3 săp­tă­mâni, sub for­mă de cap­su­le.

US­TU­ROI

Es­te re­cu­nos­cut de mii de ani ca pu­ter­nic ener­gi­zant și re­vi­go­rant se­xual. Astă­zi se știe că ali­ci­na, mo­le­cu­la-mi­nu­ne pe ca­re o con­ţi­ne, flu­i­di­fi­că sânge­le și fa­vo­ri­ze­a­ză, in­di­rect, erec­ţia. Pre­fe­ra­bil es­te să fie con­su­mat crud, iar pen­tru a neu­tra­li­za mi­ro­sul ne­plă­cut pot fi mes­te­ca­te câte­va boa­be de ca­fea, de ana­son sau chi­mi­on. To­tuși, unii pre­fe­ră să-l con­su­me sub for­mă de cap­su­le. Cu­ra se ur­me­a­ză o lu­nă și poa­te fi re­lua­tă de câte­va ori pe an.

GHIM­BIR

Ce­le­bru mai de­gra­bă ca re­me­diu împo­tri­va rău­lui de mișca­re și a tul­bu­ră­ri­lor di­ges­ti­ve, ghim­bi­rul es­te și un ex­ce­lent afro­di­ziac. El ac­ce­le­re­a­ză cir­cu­la­ţia sânge­lui, mai ales în zo­na pel­via­nă, pro­vo­când o sen­za­ţie de căl­du­ră în între­gul organism, ca­re per­sis­tă până la do­uă ore du­pă con­su­mul in­fu­zi­ei. Infu­zia se pre­pa­ră cu 1 g pu­dră de ghim­bir la 100 ml apă clo­co­ti­tă. Se bea du­pă ma­să. Aten­ţie! Ghim­bi­rul nu se ia în aso­ci­e­re cu me­di­ca­men­te an­ti­coa­gu­lan­te sau cu as­pi­ri­nă.

MĂRAR

Fo­lo­sit în spe­cial ca mi­ro­de­nie în bu­că­tă­rie, mă­ra­rul are

pu­te­rea de a spori vi­ta­li­ta­tea se­xua­lă. În acest scop se fo­lo­sesc se­min­ţe­le, și nu frun­ze­le plan­tei. Se pun la ma­ce­rat 60 g se­min­ţe într-un li­tru de vin roșu sau alb. Se la­să 10 zi­le, apoi se stre­coa­ră și se be­au 100-150 ml înain­tea ci­nei.

ROZMARIN

Ex­ce­lent sti­mu­lent ge­ne­ral și ac­ţi­o­nând în spe­cial asu­pra glan­de­lor su­pra­re­na­le, roz­ma­ri­nul es­te efi­ci­ent împo­tri­va aste­ni­ei se­xua­le, a sur­me­na­ju­lui fi­zic și in­te­lec­tual, a im­po­ten­ţei. Se con­su­mă sub for­mă de in­fu­zie (o lin­gu­ră de plan­tă la o ca­nă cu apă clo­co­ti­tă), câte o ca­nă du­pă me­se.

SCOR­ŢIȘOA­RĂ

Adu­să în Cey­lon (Sri Lan­ka) de pri­mii na­vi­ga­tori, scor­ţișoa­ra a fă­cut ime­diat fu­rori în Eu­ro­pa cu aro­ma fi­nă și pro­pri­e­tă­ţi­le ei far­ma­ceu­ti­ce. Din punct de ve­de­re se­xual, ace­as­tă mi­ro­de­nie dul­ce te aju­tă pen­tru că sti­mu­le­a­ză ac­ţi­u­nea es­tro­ge­ni­lor. Poa­te fi fo­lo­si­tă ca și con­di­ment la di­ver­se pre­pa­ra­te sau sub for­mă de vin: se ma­ce­re­a­ză 20 g scor­ţișoa­ră

într-un li­tru de vin dul­ce, timp de 10 zi­le. Se stre­coa­ră și se be­au do­uă pă­hă­re­le pe zi.

GUARANA

Es­te „eli­xi­rul lon­ge­vi­tă­ţii“al in­di­ge­ni­lor din Ama­zo­nia, apre­ciat gra­ţie abi­li­tă­ţii de a întări imu­ni­ta­tea și de a întârzia îmbă­trâni­rea. Bi­o­lo­gii și bo­ta­niștii încă ex­plo­re­a­ză bi­ne­fa­ce­ri­le aces­tui for­mi­da­bil to­nic in­te­lec­tual, fi­zic și se­xual. Se­min­ţe­le plan­tei ac­ţi­o­nea­ză, prin­tre alte­le, și asu­pra cen­tri­lor ner­voși, pro­vo­când o sti­mu­la­re ero­ge­nă. Gă­sim plan­ta la ma­ga­zi­ne­le na­tu­ris­te, sub di­ver­se for­me: cap­su­le, pu­dră, ex­tract li­chid. Se con­su­mă în cu­re de 2-3 săp­tă­mâni.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.