Sun­tem mai pu­ter­nici de­cât stre­sul

Sanatatea de Azi - - SUMAR -

DDe la alar­ma ce­a­su­lui ca­re ne tre­zește di­mi­nea­ţa, până la fac­tu­ri­le ne­plă­ti­te, chi­u­ve­ta pli­nă de va­se, o re­pli­că ne­pri­e­te­noa­să a so­ţu­lui ori no­te­le sla­be ale co­pi­lu­lui la școa­lă, toa­te sunt mo­ti­ve să ne sim­ţim încol­ţi­ţi, co­pleși­ţi și ne­li­niști­ţi. Plângem, ne pre­o­cu­păm, ne re­fu­gi­em în ex­ce­se cu­li­na­re, nu ne mai odih­nim, de­venim tot mai iras­ci­bi­li sau de­pre­si­vi. Și, du­pă toa­te astea, stre­sul tot nu dis­pa­re. Nu avem o ar­mă cu ca­re să-l era­di­căm, însă putem de­ci­de să schim­băm mo­dul în ca­re sun­tem obișnu­i­ţi să re­ac­ţi­o­năm la stres, pen­tru că, exact ca ori­ce lu­cru, ne afec­te­a­ză doar în mă­su­ra în ca­re noi îi per­mi­tem să o fa­că. Ci­tește do­sa­rul spe­cial din acest nu­măr, „Stre­sul, ucigașul lent“, des­co­pe­ră sem­ne­le ca­re ar trebui să te pu­nă pe gânduri, bo­li­le la ca­re te ex­pui fă­ră să vrei da­că te stre­se­zi inu­til și află cum po­ţi să te eli­be­re­zi din acest vârtej su­fo­cant. Nu e atât de greu să te re­la­xe­zi, mai ales da­că știi că să­nă­ta­tea ta de asta de­pin­de!

Andre­ea Co­huţ re­dac­tor-șef

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.