10 SEM­NE CĂ EȘTI STRE­SAT

Du­reri de cap, obo­se­a­lă per­ma­nen­tă, tul­bu­rări de me­mo­rie… Cor­pul nos­tru are gri­jă să ne tri­mi­tă sem­na­le de alar­mă în mo­men­tul în ca­re stre­sul ne pu­ne să­nă­ta­tea în pericol.

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

În si­tua­ţii de stres acut (emo­ţii mari, spe­ri­e­tu­ră, ce­ar­tă) se se­cre­tă în can­ti­tă­ţi mari hor­mo­nii de stres (adre­na­li­na, no­ra­dre­na­li­na și cor­ti­zo­lul), ca­re pro­duc re­ac­ţii pre­cum: gol în sto­mac, bă­tăi de ini­mă ra­pi­de, res­pi­ra­ţie între­tăia­tă, mâini și pi­ci­oa­re reci, ten­si­u­ne ar­te­ria­lă cres­cu­tă. Când pe­ri­co­lul a tre­cut, to­tul re­vi­ne la nor­mal. Pro­ble­me­le apar însă când sun­tem ex­puși în mod re­pe­tat sau pre­lun­git stre­su­lui (săp­tă­mâni sau luni). Aces­ta de­vi­ne cro­nic și pro­du­ce tot fe­lul de tul­bu­rări în or­ga­nism, mai mult sau mai pu­ţin gra­ve. Ia­tă ce­le mai des întâlni­te sem­ne ca­re ne aver­ti­ze­a­ză că stre­sul a atins co­te pe­ri­cu­loa­se.

1 RĂ­CE­LI FREC­VEN­TE

Cu cât sun­tem mai stre­sa­ţi, cu atât mai mult sca­de efi­ci­en­ţa lim­fo­ci­te­lor, ce­lu­le­le ca­re lup­tă cu in­fec­ţi­i­le. În plus, stre­sul sti­mu­le­a­ză se­cre­ţia cor­ti­zo­lu­lui, hor­mon ca­re, în ex­ces, su­pri­mă ac­ti­vi­ta­tea sis­te­mu­lui imu­ni­tar.

2 PRO­BLE­ME DI­GES­TI­VE

Stre­sul poa­te cau­za tot fe­lul de tul­bu­rări di­ges­ti­ve, pre­cum du­reri de sto­mac, ar­suri gas­tri­ce, ba­lo­na­re, cram­pe, dia­ree, con­sti­pa­ţie. Se es­ti­me­a­ză că 75% din­tre oa­meni se con­frun­tă cu pro­ble­me gas­tri­ce în caz de stres.

3 PROASTĂ DIS­PO­ZI­ŢIE

Schim­bă­ri­le bruște de dis­po­zi­ţie, pi­er­de­rea che­fu­lui de a râde, de a ne dis­tra, scă­de­rea en­tu­zias­mu­lui, sta­rea de obo­se­a­lă, anxi­e­ta­tea, ner­vo­zi­ta­tea exa­ge­ra­tă sunt sem­ne ca­re ne aver­ti­ze­a­ză că stre­sul a prins ră­dă­cini adânci.

4 DU­RERI DE­SE DE CAP

Din cau­za stre­su­lui, chiar da­că nu ne dăm se­a­ma, anu­mi­ţi mușchi (ce­a­fă, umăr, spa­te) sunt aproa­pe în per­ma­nen­ţă încor­da­ţi. Acest lu­cru poa­te da naște­re nu doar du­re­ri­lor de spa­te, dar și su­pă­ră­toa­re­lor du­reri de cap. 5 OBO­SE­A­LĂ PER­MA­NEN­TĂ Ni se poa­te întâmpla une­ori să ne sim­ţim obo­si­ţi fă­ră mo­tiv sau să tra­ver­săm o pe­ri­oa­dă în ca­re

avem mai pu­ţi­nă ener­gie, însă atunci când su­fe­rim de stres, acest sen­ti­ment de obo­se­a­lă ne poa­te ur­mări per­ma­nent.

6 TUL­BU­RĂRI DE SOMN

Gri­ji­le și ne­li­niști­le ne afec­te­a­ză aproa­pe întot­de­au­na som­nul: fie ador­mim cu di­fi­cul­ta­te, fie ne tre­zim de mai mul­te ori pe noap­te, fie som­nul nu e odih­ni­tor și di­mi­nea­ţa ne sim­ţim obo­si­ţi.

7 OBI­CEI­URI NESĂNĂTOASE

Ei bi­ne, stre­sul ne ata­că nu doar în mod di­rect, scă­zând ca­pa­ci­ta­tea de apă­ra­re a or­ga­nis­mu­lui, ci și in­di­rect: sub in­fluen­ţa lui sun­tem mai ten­ta­ţi să adop­tăm obi­cei­uri dău­nă­toa­re – să fu­măm, să mâncăm de­zor­do­nat și ne­să­nă­tos, să nu fa­cem mișca­re, să abu­zăm de al­cool. În timp, un ase­me­nea stil de via­ţă ne­să­nă­tos ne va îmbol­nă­vi și va crește ris­cul in­sta­lă­rii can­ce­ru­lui. De exem­plu, fu­mă­to­rii au un

risc cres­cut să dez­vol­te can­cer pul­mo­nar, cei ca­re con­su­mă în ex­ces car­ne roșie și gră­si­mi, dar pu­ţi­ne ve­ge­ta­le sunt mai pre­dis­puși la can­ce­rul de co­lon, iar per­soa­ne­le ca­re abu­ze­a­ză de al­cool pot fa­ce can­cer la fi­cat.

8 SCHIM­BA­REA APETITULUI

Când sun­tem încor­da­ţi psi­hic, de ce­le mai mul­te ori pof­ta de mânca­re se mo­di­fi­că. Unii din­tre noi își pi­erd ape­ti­tul, une­ori atât de mult încât nici mâncă­ru­ri­le pre­fe­ra­te nu le mai fac cu ochi­ul, în timp ce alţii, dim­po­tri­vă, go­lesc fri­gi­de­rul în mij­lo­cul nop­ţii.

9 DORINŢĂ SE­XUA­LĂ SCĂ­ZU­TĂ

Stre­sul di­mi­nue­a­ză pro­du­ce­rea hor­mo­ni­lor se­xua­li, iar unul din­tre pri­me­le sem­ne ca­re in­di­că acest lu­cru es­te scă­de­rea li­bi­do­u­lui. Un as­pect ca­re nu tre­bu­ie ne­gli­jat, căci poa­te dău­na se­ri­os nu doar re­la­ţi­ei de cu­plu, ci și stă­rii de să­nă­ta­te.

10 TUL­BU­RĂRI DE ME­MO­RIE

Stre­sul ne afec­te­a­ză și crei­e­rul. Ni­ve­lul cres­cut de cor­ti­zol ne fa­ce să ne con­cen­trăm mai greu, creându-ne di­fi­cul­tă­ţi la me­mo­ra­re și aten­ţie.

Pof­ta ex­ce­si­vă de dul­ci­uri poa­te avea drept cau­ză stre­sul.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.