5 l ucruri pe ca­re să le faci lu­na asta

Sanatatea de Azi - - CALENDAR -

Învin­ge fo­li­cu­li­ta!

Fi­re­le cres­cu­te sub pi­e­le sunt ines­te­ti­ce și ener­van­te. Ni­co­le­ta Ion, trai­ner Ri­ca, îţi spu­ne cum te po­ţi feri de ace­as­tă pro­ble­mă: ex­fo­lia­ză-ţi pi­e­lea pe­ri­o­dic pen­tru a aju­ta fi­re­le să ia­să la su­pra­fa­ţă; fo­lo­sește cre­me hi­dra­tan­te, pen­tru că fi­re­le de păr pot pe­ne­tra mai ușor o pi­e­le elas­ti­că; epi­le­a­ză-te cu o ce­a­ră adec­va­tă ti­pu­lui tău de pi­e­le - exis­tă di­ver­se ti­puri adap­ta­te pi­e­lii us­ca­te, nor­ma­le sau sen­si­bi­le.

MERGI CU PRICHINDELUL LA CUMPĂRĂTURI!

La înce­put de an șco­lar, Kau­fland Ro­mânia anun­ţă lan­sa­rea unei noi mărci pro­prii de îmbră­că­min­te și încăl­ţă­min­te pen­tru co­pii. Co­lec­ţia Hip&Hop­ps se adre­se­a­ză șco­la­ri­lor cu vârste cu­prin­se între 6-12 ani și es­te ca­rac­te­ri­za­tă prin ca­li­ta­te, con­fort și, nu în ul­ti­mul rând, de­sign mo­dern.

ELI­MI­NĂ PĂDUCHII! UI­TĂ DE CADOURILE BANALE!

Co­lec­ţia li­mi­ta­tă FÖREMÅL de la Ikea te sur­prin­de cu prin­turi neaștep­ta­te pe co­voa­re, cu­tii, per­ne și pă­turi, pre­cum și va­se ce­ra­mi­ce ne­o­bișnu­i­te și lu­mânări în for­me di­ver­se. Câte­va obi­ec­te sunt împa­che­ta­te fru­mos în alu­mi­niu și vin în cu­tii de ca­dou ga­ta de li­vra­re, iar fi­e­ca­re pi­e­să com­bi­nă ar­ta ex­clu­si­vis­tă cu far­me­cul co­ti­dia­nu­lui. Infes­ta­rea cu pă­du­chi es­te o si­tua­ţie ex­trem de ne­plă­cu­tă mai ales la înce­put de școa­lă sau gră­di­ni­ţă. So­lu­ţia naturală, si­gu­ră și eficientă: ga­ma San­taDerm Pa­ra­si­teS. Cu­prin­de Șam­pon tra­ta­ment pă­du­chi, Spray tra­ta­ment pă­du­chi și Spray re­pe­lent pă­du­chi pen­tru su­pra­fe­ţe. Pro­du­se­le au fost tes­ta­te ca efi­ca­ci­ta­te la Insti­tu­tul Na­ţi­o­nal de Cer­ce­ta­re – Can­ta­cu­zi­no.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.