Stop ac­ci­den­te­lor!

Sanatatea de Azi - - ȘTIRI SĂNĂTATE -

Apro­xi­ma­tiv 1,25 mi­li­oa­ne de per­soa­ne își pi­erd via­ţa în ur­ma ac­ci­den­te­lor de cir­cu­la­ţie din între­a­ga lu­me. În Ro­mânia, con­form sta­tis­ti­ci­lor Po­li­ţi­ei Ro­mâne, în anul 2017 au fost înre­gis­tra­te 1951 de­ce­se, 8624 de ac­ci­den­te ru­ti­e­re gra­ve și 22642 de ac­ci­den­te ușoa­re. Pen­tru a crește gra­dul de co­nști­en­ti­za­re asu­pra aces­tor pe­ri­co­le, Cru­cea Roșie Ro­mână a ales te­ma „Pri­ma re­ac­ţie la ac­ci­den­te ru­ti­e­re“pen­tru da­ta de 8 sep­tem­brie, Zi­ua Mon­dia­lă de Prim Aju­tor.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.