CÂT DE DES TRE­BU­IE SĂ FA­CĂ ACE­AS­TĂ ANA­LI­ZĂ UN PA­CI­ENT CU DIA­BET?

Sanatatea de Azi - - SĂNĂTATE - Dr. Lau­ra Ene me­dic pri­mar dia­bet, nu­tri­ţie și bo­li me­ta­bo­li­ce, Spi­ta­lul Mon­za

În 2010, ADA (Ame­ri­can Dia­be­tes Asso­cia­ti­on) a re­co­man­dat in­clu­de­rea HbA1c în cri­te­ri­i­le de diag­nos­tic ale dia­be­tu­lui. De­ter­mi­na­rea HbA1c con­sti­tu­ie astă­zi cel mai bun test de diag­nos­ti­ca­re, eva­lua­re și mo­ni­to­ri­za­re pe ter­men lung a con­tro­lu­lui gli­ce­mic la pa­ci­en­ţii cu dia­bet za­ha­rat. Are un rol pre­dic­tiv în ceea ce pri­vește ris­cul com­pli­ca­ţi­i­lor dia­be­tu­lui: ce­toa­ci­do­za, ne­fro­pa­tia, re­ti­no­pa­tia și aju­tă la sta­bi­li­rea efi­ca­ci­tă­ţii tra­ta­men­te­lor an­ti­dia­be­ti­ce. Ar trebui efec­tua­tă de ru­ti­nă la to­ţi pa­ci­en­ţii cu dia­bet, atât în mo­men­tul diag­nos­ti­cu­lui, cât și ca par­te a mo­ni­to­ri­ză­rii con­ti­nue.

• la 2-3 luni, pen­tru pa­ci­en­ţii cu dia­bet za­ha­rat la mo­men­tul mo­di­fi­că­rii sche­mei te­ra­peu­ti­ce sau pen­tru un con­trol mai bun;

• la 6 luni, pen­tru pa­ci­en­ţii cu dia­bet za­ha­rat de tip II cu un con­trol gli­ce­mic sta­bil;

• la fi­e­ca­re 1-2 luni pen­tru gra­vi­de­le cu dia­bet za­ha­rat sau ce­le cu dia­bet ges­ta­ţi­o­nal.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.