Sin­dro­mul ini­mii frânte

Imi­tă foar­te bi­ne in­farc­tul, dar din fe­ri­ci­re, în ma­jo­ri­ta­tea si­tua­ţi­i­lor boa­la nu es­te pe­ri­cu­loa­să și nu afec­te­a­ză ini­ma pe ter­men lung.

Sanatatea de Azi - - SPECIAL -

Am vă­zut de mul­te ori în fil­me sau la știri: el și ea, ca­re se iu­be­au și erau că­să­to­ri­ţi de câte­va de­ce­nii, au de­ce­dat la in­ter­val de câte­va zi­le unul de altul. „Sin­dro­mul ini­mii frânte“, nu­mit de me­dici „car­di­o­mi­o­pa­tie de stres“, es­te o afec­ţi­u­ne cât se poa­te de re­a­lă, ca­re apa­re aproa­pe ex­clu­siv la fe­mei (în spe­cial cu vârsta pes­te 55 de ani). Să pi­er­zi o per­soa­nă iu­bi­tă es­te de­vas­ta­tor din punct de ve­de­re emo­ţi­o­nal. Une­ori, însă, o ase­me­nea pi­er­de­re co­pleși­toa­re ne poa­te afec­ta fi­zic ini­ma.

CE ÎL DE­CLA­NȘE­A­ZĂ

Pa­re greu de cre­zut, dar car­di­o­mi­o­pa­tia de stres, nu­mi­tă și boa­la Ta­kot­su­bo, poa­te apă­rea chiar da­că nu fu­măm, nu abu­zăm de

al­cool, mâncăm echi­li­brat, fa­cem mișca­re, avem greu­ta­tea nor­ma­lă și va­lo­ri­le co­les­te­ro­lu­lui per­fec­te. Da, es­te o boa­lă ca­re ne poa­te lo­vi în pli­nă să­nă­ta­te.

Pen­tru unii oa­meni, un eveni­ment trau­ma­ti­zant, un șoc emo­ţi­o­nal - de exem­plu moar­tea cu­i­va drag, ac­ci­dent de mași­nă, des­păr­ţi­rea brus­că de per­soa­na iu­bi­tă, un eșec ro­man­tic, dia-

gnos­ti­ca­rea cu o afec­ţi­u­ne gra­vă, pro­ble­me se­ri­oa­se cu ba­nii, abuz do­mes­tic - poa­te atra­ge du­pă si­ne simp­to­me­le fi­zi­ce ale sin­dro­mu­lui ini­mii frânte, o afec­ţi­u­ne în ca­re mușchi­ul ini­mii slă­bește brusc, pen­tru a-și re­ve­ni în câte­va zi­le. Ne­ca­zul se poa­te întâmpla chiar și du­pă un șoc po­zi­tiv, de exem­plu câști­ga­rea unei su­me im­por­tan­te de bani. Me­ca­nis­mul apa­ri­ţi­ei aces­tei in­su­fi­ci­en­ţe car­dia­ce acu­te nu es­te de­plin înţe­les, dar se pre­su­pu­ne că din cau­za stre­su­lui pu­ter­nic se pro­du­ce o ava­la­nșă de hor­moni de stres, în spe­cial adre­na­li­nă, ca­re pro­voa­că îngus­ta­rea ar­te­re­le co­ro­na­re atât de mult încât ini­ma nu mai pri­mește su­fi­ci­ent sânge, ceea ce o împi­e­di­că să func­ţi­o­ne­ze nor­mal. Foar­te rar, acest sin­drom poa­te du­ce la de­ces.

CUM SE MA­NI­FES­TĂ

La une­le per­soa­ne, sin­dro­mul ini­mii frânte se pro­du­ce ime­diat du­pă eveni­men­tul trau­ma­ti­zant, în timp ce la alte­le se de­cla­nșe­a­ză du­pă o su­fe­rin­ţă înde­lun­ga­tă, de luni sau chiar ani. Simp­to­me­le sin­dro­mu­lui ini­mii frânte sunt si­mi­la­re ata­cu­lui de cord: du­re­re sau sen­za­ţie de pre­si­u­ne în pi­ept, di­fi­cul­tă­ţi de res­pi­ra­ţie, res­pi­ra­ţii scur­te, ame­ţe­a­lă, ritm car­diac ac­ce­le­rat, ten­si­u­ne scă­zu­tă, gre­a­ţă. De­oa­re­ce simp­to­me­le se simt ca un atac de cord, tre­bu­ie che­ma­tă de ur­gen­ţă am­bu­lan­ţa (te­le­fon 112). Deși nu e vor­ba de un re­al in­farct, simp­to­me­le ini­ţia­le pot ame­nin­ţa via­ţa, de ace­ea es­te ne­voie de aju­tor me­di­cal. La spi­tal, me­di­cul va fa­ce ana­li­ze de sânge, elec­tro­car­di­o­gra­mă, eco­car­di­o­gra­fie, ra­di­o­gra­fie a pi­ep­tu­lui. Pe ba­za in­ves­ti­ga­ţi­i­lor, a con­sul­tu­lui și a is­to­ri­cu­lui me­di­cal al bol­na­vu­lui, me­di­cul poa­te pu­ne diag­nos­ti­cul de car­di­o­mi­o­pa­tie de stres.

CUM SE TRA­TE­A­ZĂ

Inte­re­sant es­te fap­tul că ace­as­tă car­di­o­mi­o­pa­tie in­du­să de stres, în ci­u­da simp­to­me­lor alar­man­te, es­te re­ver­si­bi­lă ra­pid în ma­jo­ri­ta­tea si­tua­ţi­i­lor. Ini­ma își reia func­ţia nor­ma­lă în ur­mă­toa­re­le 1-3 săp­tă­mâni, iar cei mai mulţi bol­na­vi își re­vin com­plet, fă­ră să ră­mână cu le­zi­uni per­ma­nen­te ale cor­du­lui.

În ce pri­vește tra­ta­men­tul, nu exis­tă o te­ra­pie spe­ci­fi­că. Deși ini­ţial me­di­cii vor apli­ca ace­lași tra­ta­ment ca pen­tru in­farct, du­pă sta­bi­li­rea diag­nos­ti­cu­lui vor ad­mi­nis­tra doar pre­pa­ra­te ca­re re­duc stre­sul la ca­re es­te su­pu­să ini­ma și ca­re aju­tă mușchi­ul car­diac să se re­fa­că.

Atât bu­cu­ria, cât și su­fe­rin­ţa in­ten­să pot afec­ta ne­ga­tiv ini­ma.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.