Раз­ме­ще­ние*: 21 00 ру­буб Тем­пе­ра­ту­ра­ту­ра (июли­юльь/ав­гу­ст­густ)): во­зо­зд­дух +30/+0/+30°30°C, во-о- да +25/+25//+26°26°C.C Чи­стЧис­сто­та­от во­до­вод­до­ё­ма:ёма: Росп треб ор пе­рер ди­ческ за ещае ку­па Мах­хачк е, на­ко­на­ко в збер­ба­ерб­ба­ш­ше ит ци луч­ч­ше Пля­жП­ляж:яж

Из­бер­баш, Кас­пий­ское мо­ре (Да­ге­стан)

AiF Peterburg (St. Petersburg) - - ПЕРВАЯ СТРАНИЦА - Тем­пТе мпермп ера­ту­ре­ра­тер ат ур у гу­ст­гу ст):ст ): Чи стот до (и( и юль/авюль/юлю ь/аь/ ав а:

д Раз­ме­щенРаз­ме­щРазм Раз­змРа зме­ще­нензме­щзм еще­нещ ение ее­ни­е­ен ие*:ие *:

00000 уб.уб

25 /+

оздуоз ду °C

+3+ 3 0/ +3 0°0

о-о

РоР спо-сп о-о тр треб­над­зо­реб над­зор­на над­зн дзд ерио­ер иоди­ио ди ди­че ческ­че ск ски за­пре­ща­е­за­пре­щ­за­пр­пр­запр пре­щае­прп ещ ае ает ку­па­ни­ку па­ни­па нин ев Ма­хаМаМ ха хач­кал­хачк чкалчк але,ал од-д д- на ко Изб зб збер­ба­шез­бер­ба­з­бе­рер збер ер­ба­ер ба­ше­ба ше си­тит иту­а­ци иту­а­ци­ци­и­ту­аи уа уа­циц я лу луч­ше.л чше.чш

песчп­пе счан­сч аный­ый аный ый.ый

леч еч ат за­бо­ле­ва­ни­за­бо за­бо­ле­боб ле­ва ва­ни­ва ния ор­га­ор о га­но­га нон в дви­же-дви­жд иже-иж е ни я и нерв­но­нерв­нен р но ной си сист стем сте­мемст ем ы.

От От­лич­на­яОт­лич­нОт­ли ли лич­нл чн чна­яа ая мес ест­на­я­ест­нес тна­ятн ая бед­на­на­бе тро­ро ихи - 00 убу .

кух­ня.я. кух­ня.кухн­ку хня.хн я.

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.