ÁÎÐÎÒÜÑß Ñ ÐÀÊÓØÊÎÉ ÁÓÄÅÒ ÐÛÁÀ

AiF Severny Kavkaz (Stavropol) - - ПЕРВАЯ СТРАНИЦА -

ÂÎÄÎÑÍÀÁÆÅÍÈÅ ÑÒÀÂÐÎÏÎËß ÑÍÎÂÀ Â ÖÅÍÒÐÅ ÂÍÈÌÀÍÈß. ÑÅÍÃÈËÅÅÂÑÊÎÅ ÎÇÅÐÎ, ÏÈÒÀÞÙÅÅ ÊÐÀÅÂÎÉ ÖÅÍÒÐ ÂÎÄÎÉ, ÇÀÐÀÑÒÀÅÒ ÐÀÊÓØÊÎÉ ÌÎËËÞÑÊÀ ÄÐÅÉÑÑÅÍÛ.

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.