ÊÑÒÀÒÈ

Vecherniy Ekaterinburg - - ОФИЦИАЛЬНО - Жан­на МАЙОРОВА.

 ðàìêàõ «Ïðàçäíèêà óðîaeàÿ» åaeåãîäíî ïîäâîäÿòñÿ èòîãè ãîðîäñêèõ êîíêóðñîâ «Ëó÷øåå ñàäîâîä÷åñêîå (äà÷íîå) òîâàðèùåñòâî» è «Ëó÷øèé ñàäîâûé (äà÷íûé) ó÷àñòîê».

Newspapers in Russian

Newspapers from Russia

© PressReader. All rights reserved.