Okuž­be ši­ri­jo zdrav­ni­ki

Kri­tič­no sta­nje v Ma­ri­bo­ru Po­spe­še­no iska­nje sti­kov – Hr­va­ška osta­ja var­na

Delo (Slovenia) - - PREDNJA STRAN - Bri­gi­te Fer­lič Žgaj­nar S. K.

V Ma­ri­bo­ru ima­jo kri­tič­no sta­nje: oku­že­nih je se­dem zdrav­ni­kov.

Lju­blja­na – V zdra­vstve­nem do­mu Adol­fa Drol­ca v Ma­ri­bo­ru je se­dem oku­že­nih zdrav­ni­kov z no­vim ko­ro­na­vi­ru­som. Ne­ga­tiv­na sta bi­la le dva od de­ve­tih te­sti­ra­nih zdrav­ni­kov, v po­ne­de­ljek pa je bi­lo v dr­ža­vi sku­paj od­kri­tih 15 no­vih okužb. Med­tem ko to­rej v Slo­ve­ni­ji okuž­bo ši­ri­jo zdrav­ni­ki, osta­ja Hr­va­ška v ze­le­ni co­ni, to­rej na se­zna­mu var­nih dr­žav.

Ker se je hr­va­ška vla­da od­lo­či­la, da bo pre­vze­la na­še vzor­ce ob­na­ša­nja in bo za­pr­la noč­ne lo­ka­le, di­s­ko­te­ke ter od­po­ve­da­la ve­čje pri­re­di­tve, je Slo­ve­ni­ja Hr­va­ški po­dalj­ša­la pri­lo­žnost, da z do­sle­dni­mi ukre­pi za­me­ji rast okužb. Te pa pri nas spet po­skoč­no ra­ste­jo.

»Sta­nje se di­na­mič­no spre­mi­nja,« je v vče­raj­šnji iz­ja­vi de­jal di­rek­tor UKC Ma­ri­bor Voj­ko Flis. Za­to so spet vzpo­sta­vi­li eno­to co­vid na na­čin, kot so jo na za­čet­ku epi­de­mi­je mar­ca.

Oku­že­ni zdrav­ni­ki pre­ho­spi­tal­ne eno­te ma­ri­bor­ske­ga zdra­vstve­ne­ga do­ma so ime­li 24. ju­ni­ja sku­pen se­sta­nek nuj­ne me­di­cin­ske po­mo­či. »Ime­li so sti­ke z ne­kom in ti spet z ne­kom, te­mu pa je ne­mo­go­če sle­di­ti. V po­ne­de­ljek smo de­la­li vso noč in vse po­pol­dne. Te­sti­ra­nja še te­če­jo in bo­do po­no­vlje­na, za zdaj je bi­lo te­sti­ra­nih več kot 50 lju­di. Čas od na­stan­ka mo­re­bi­tne bolezni pa do da­nes je pre­kra­tek, da bi se po­ka­za­le vse okuž­be,« je de­jal Flis.

Kri­zne raz­me­re

Tre­nu­tno išče­jo še sti­ke z bol­ni­ki, ki bi jih zdrav­ni­ki lah­ko ime­li v ur­gen­tnem cen­tru kli­nič­ne­ga cen­tra, kjer so ob­ča­sno de­lo­va­li. Di­rek­tor Flis po­zi­va vse lju­di, ki so se v mi­nu­lih dneh mu­di­li v pro­sto­rih ur­gen­ce (v pe­tek, 26. ju­ni­ja, in v ne­de­ljo, 28. ju­ni­ja, med 7. in 19. uro, ter v po­ne­de­ljek, 29. ju­ni­ja, med 7. in 16. uro), da so po­zor­ni na svo­je zdra­vstve­no sta­nje. »Če opa­zi­jo simp­to­me bolezni, po­dob­ne gri­pi, naj po­kli­če­jo zdrav­ni­ka, saj vseh sti­kov še ni­smo na­šli, jih pa za­sle­du­je­mo.«

Dru­go te­sti­ra­nje je pred­vi­de­no v če­tr­tek. Kot je po­tr­dil Flis, je bil vi­rus vne­sen iz tu­ji­ne, do­mne­va se, da s po­ro­ke ali stro­kov­ne­ga sre­ča­nja v Čr­ni go­ri. V UKC Ma­ri­bor bo zdaj tre­ba re­or­ga­ni­zi­ra­ti de­lo, a bo ur­gen­ca de­lo­va­la ne­mo­te­no na­prej.

Ka­dro­vska sti­ska

Naj­ve­čja te­ža­va bo iz­pad zdrav­ni­kov nuj­ne me­di­cin­ske po­mo­či iz zdra­vstve­ne­ga do­ma, ki ho­di­jo po do­mo­vih. Po­sku­ša­li jih bo­do na­do­me­sti­ti z zdrav­ni­ki iz UKC Ma­ri­bor, kar pa spet po­me­ni iz­pad pri njih. V UKC Ma­ri­bor za zdaj ni no­be­ne­ga oku­že­ne­ga, je pa pre­ven­tiv­no v osa­mi­tvi 14 lju­di iz ur­gen­tne­ga cen­tra, a so za zdaj nji­ho­vi te­sti še ne­ga­tiv­ni.

Edi­na po­zi­tiv­na in­for­ma­ci­ja ta hip je, da no­be­den od do­slej od­kri­tih oku­že­nih zdrav­ni­kov ni de­lal v do­mo­vih sta­rej­ših ob­ča­nov.

Za­po­sle­nim v ma­ri­bor­skem kli­nič­nem cen­tru pri­po­ro­ča­jo, naj ne po­tu­je­jo v tu­ji­no. Vče­raj na­po­ve­da­no se­jo sve­ta za­vo­da so za­ra­di iz­re­dnih raz­mer pre­kli­ca­li.

Pod­ce­nje­va­nje vi­ru­sa ali sla­ba opre­ma

Da­ni­lo Ma­u­rič, di­rek­tor ZD Adol­fa Drol­ca Ma­ri­bor, je de­jal, da ima­jo za zdaj vsi oku­že­ni zdrav­ni­ki bla­ge zna­ke okuž­be. Tre­nu­tno je nji­ho­va naj­ve­čja skrb, kdo bo skr­bel za nji­ho­ve pa­ci­en­te. Vsi zdrav­ni­ki, ki so na de­lo­vi­šču, zdaj de­la­jo v pol­ni boj­ni opre­mi, je iz­po­sta­vil di­rek­tor. Če se bo ta­ka sto­pnja okužb na­da­lje­va­la, se bo­ji­jo ko­lap­sa sis­te­ma. »Ba­li smo se te­ga dne,« je po­u­da­ril Ma­u­rič. Do­ma je 15 nji­ho­vih za­po­sle­nih: se­dem zdrav­ni­kov in dru­gi, ki so v pre­ven­tiv­ni izo­la­ci­ji.

Pri tem se po­sta­vlja vpra­ša­nje, ka­ko se lah­ko okuž­ba ta­ko hi­tro raz­ši­ri med zdrav­ni­ki, to­rej ose­ba­mi, ki bi mo­ra­le bi­ti naj­bolj po­u­če­ne o od­go­vor­nem sa­mo­za­šči­tnem rav­na­nju in se tu­di naj­bolj od­go­vor­no ve­sti. Ali to po­me­ni, da tu­di stro­ka pod­ce­nju­je moč vi­ru­sa ali ima­jo pre­sla­bo za­šči­tno opre­mo? Tu­di v pr­vem va­lu ši­ri­tve vi­ru­sa je okuž­bo v dom sta­rej­ših ob­ča­nov v Me­tli­ko pri­ne­sel prav splo­šni zdrav­nik, ki je pred tem smu­čal v Ita­li­ji.

Fo­to Ma­ri­bo­rin­fo

V Ma­ri­bo­ru se bo­ji­jo ko­lap­sa zdra­vstve­ne­ga sis­te­ma.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.