Glav­no be­se­do bo­sta ime­li Nem­ki

Vo­de­nje Uni­je Nem­či­ja pre­vze­ma pol­le­tno pred­se­do­va­nje sve­tu EU – Pr­va na­lo­ga bo sklad za okre­va­nje

Delo (Slovenia) - - PREDNJA STRAN - Bar­ba­ra Zi­mic, do­pi­sni­ca

Pr­va na­lo­ga Nem­či­je, ki je pre­vze­la pol­le­tno pred­se­do­va­nje sve­tu EU, bo sklad za okre­va­nje.

Fran­kfurt – Nem­či­ja da­nes pre­vze­ma pol­le­tno pred­se­do­va­nje sve­tu EU iz rok Hr­va­ške. Evrop­sko uni­jo bo­sta ta­ko v pri­ho­dnje pol le­ta in sre­di še ve­dno tra­ja­jo­če pan­de­mi­je ko­ro­na­vi­ru­sa in glo­bo­ke eko­nom­ske kri­ze vo­di­li dve Nem­ki. V Nem­či­ji se spra­šu­je­jo, ali je to lah­ko zma­go­val­na kom­bi­na­ci­ja pri uskla­je­va­nju ne­ka­te­rih tež­kih ukre­pov.

Nem­ško vla­do, ki jo že če­tr­ti man­dat za­po­red vo­di kr­ščan­sko-de­mo­krat­ska kan­cler­ka An­ge­la Mer­kel, ča­ka več tež­jih za­dev, ki jih bo po­sku­ša­la spra­vi­ti z mi­ze do kon­ca le­ta. Pr­va na se­zna­mu sta sklad za okre­va­nje, ki je na­me­njen fi­nanč­ni pod­po­ri v zdra­vstve­ni kri­zi naj­bolj pri­za­de­tim dr­ža­vam, in nov pro­ra­čun. Mer­klo­va je že pred me­se­ci de­ja­la, da bo mo­ra­la Nem­či­ja v pri­ho­dnjih le­tih se­či glo­blje v žep in več pri­spe­va­ti v sku­pno evrop­sko bla­gaj­no. Opa­zo­val­ce pa je pre­cej pre­se­ne­ti­la tu­di s pod­po­ro sku­pne­mu za­dol­že­va­nju EU na med­na­ro­dnih fi­nanč­nih tr­gih, za­ra­di če­sar se ji je v očeh evrop­ske­ga ju­ga moč­no iz­bolj­šal ra­ting.

Zma­go­val­na kom­bi­na­ci­ja? Med ključ­ni­mi iz­zi­vi nem­ške­ga pred­se­do­va­nja so še po­ga­ja­nja z

Ve­li­ko Bri­ta­ni­jo o na­či­nih bre­xi­ta. V Bru­slju pa tu­di v Ber­li­nu si že ves čas pri­za­de­va­jo, da bi pre­pre­či­li iz­stop brez do­go­vo­ra. A kot je na mi­nu­lem obi­sku v Ber­li­nu de­jal fran­co­ski pred­se­dnik Em­ma­nu­el Ma­cron, mo­ra­jo ti­sti, ki že­li­jo do­sto­pa­ti do eno­tne­ga tr­ga EU, spo­što­va­ti pra­vi­la te­ga tr­ga. Tu pa sta še mi­gra­cij­ska po­li­ti­ka in evrop­ska ze­le­na po­li­ti­ka. V ča­sni­ku Die Ze­it pred za­čet­kom pred­se­do­va­nja ugi­ba­jo, ali je lah­ko kom­bi­na­ci­ja kan­cler­ke Mer­klo­ve in pred­se­dni­ce evrop­ske ko­mi­si­je Ur­su­le von der Le­yen, ki sta te­sno so­de­lo­va­li že v

Ključ­na iz­zi­va nem­ške­ga pred­se­do­va­nja sta sklad za okre­va­nje in bre­xit.

dr­žav­ni po­li­ti­ki, ti­sta, ki evrop­ski voz lah­ko po­pe­lje na­prej.

Raz­ha­ja­nja pri mi­gra­cij­ski po­li­ti­ki Mer­klo­va je na mi­nu­lem sre­ča­nju z Ma­cro­nom de­ja­la, da si že­li, da bi sko­zi pred­se­do­va­nja sve­tu EU do fran­co­ske­ga v le­tu 2022 ohra­nja­li kon­ti­nu­i­te­to in da bo fran­co­sko-nem­ško stri­nja­nje oko­li ključ­nih iz­zi­vov pri­pe­lja­lo do po­e­no­te­nja vseh 27 čla­nic. A to bo brž­čas iz­je­mno tež­ko do­se­či. Med­tem ko skla­du za okre­va­nje, kot je pre­dla­gan tre­nu­tno, na­spro­tu­je »varč­na« če­tve­ri­ca, ima­jo čla­ni­ce ze­lo raz­lič­ne po­gle­de tu­di na mi­gra­cij­sko po­li­ti­ko. Spo­mni­mo se sa­mo moč­ne­ga na­spro­to­va­nja vzho­dno­e­vrop­skih dr­žav de­li­tvi mi­gran­tov po EU. Ob gro­ze­čem dru­gem va­lu pan­de­mi­je ko­ro­na­vi­ru­sa bi se lah­ko spre­je­tje za­dev, ki ni­so po­ve­za­ne z re­še­va­njem po­sle­dic pan­de­mi­je, tu­di do­da­tno za­ma­kni­lo.

stran 7

An­ge­la Mer­kel je že pred me­se­ci de­ja­la, da bo mo­ra­la Nem­či­ja v pri­ho­dnjih le­tih se­či glo­blje v žep in več pri­spe­va­ti v sku­pno evrop­sko bla­gaj­no.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.