Do­mo­vi naj bo­do od­pr­ti za obi­sko­val­ce

Izo­la­ci­ja sta­rej­ših To je ne­kaj naj­huj­še­ga, kar se jim lah­ko zgo­di, se­da­nja ome­ji­tev obi­skov na pol ure je ne­smi­sel

Delo (Slovenia) - - PREDNJA STRAN -

Izo­la­ci­ja sta­rej­ših je ne­kaj naj­huj­še­ga, kar se jim lah­ko zgo­di, me­ni Biserka Marolt Meden.

Lju­blja­na – Sre­br­na nit, zdru­že­nje za do­stoj­no sta­rost, pod­pi­ra na­vo­di­la mi­ni­str­stva za zdrav­je, po ka­te­rih osta­ja­jo do­mo­vi za sta­rej­še od­pr­ti za obi­sko­val­ce, ven­dar pa na­spro­tu­je­jo ome­ji­tvi obi­skov svoj­ca na naj­več pol ure. Me­ni­jo, da bi mo­ra­li za zdra­ve obi­sko­val­ce osta­ti do­mo­vi pov­sem od­pr­ti tu­di v no­vem va­lu epi­de­mi­je ob upo­šte­va­nju no­še­nja mask, raz­ku­že­va­nja rok in dru­gih obi­čaj­nih ukre­pih. Izo­la­ci­ja v pr­vem va­lu epi­de­mi­je je bi­la za upo­ko­jen­ce po­ra­zna, oce­nju­je­jo.

Mi­le­na Zu­pa­nič

»Mo­ja ma­ma je ose­ba z de­men­co in ne­po­kre­tna, že pet let je v do­mu upo­ko­jen­cev. Po dveh me­se­cih, ko je ni­sem vi­de­la, je bi­la pov­sem od­so­tna, shuj­ša­na. Zdaj jo po­nov­no vsak dan obi­sku­jem, na­smeh­ne se, vi­dno ji je bo­lje,« je na ti­skov­ni kon­fe­ren­ci Moj­ca Ro­sa opi­so­va­la, ka­ko ze­lo sla­bo izo­la­ci­ja vpli­va na sta­rej­še. Me­ni­la je, da naj se usta­no­vi­jo v do­mo­vih sta­rej­ših ob­ča­nov sve­ti svoj­cev, da bo­do lah­ko so­de­lo­va­li pri ustvar­ja­nju re­ži­ma. O ma­mi, ki so jo v ča­su epi­de­mi­je za­pr­li v so­bo in po­ste­ljo ogra­di­li z ogra­ji­co, da ne bi pa­dla, je pri­po­ve­do­va­la tu­di Vesna Mi­le­tič. »No­be­nih ak­tiv­no­sti ni več ime­la, za­njo so skr­be­li na na­čin pro­gra­ma Svit – sa­mo za nje­no pre­ba­vo. Po dveh me­se­cih je bi­la su­ha, apa­tič­na, ne­sreč­na, iz­gu­bi­la je za­ni­ma­nje za oko­lje, po­za­bi­la je ho­di­ti. Me­ni­la je, da je ob­kro­že­na s kri­mi­nal­ci, ki so ve­dno, tu­di po­no­či, v ma­skah, in ho­di­jo po pr­stih oko­li nje. Njen ob­ču­tek je bil, da je v za­po­ru. Več kot dva me­se­ca ni vi­de­la na­sme­ha. Mo­ra­la sem vlo­ži­ti pi­sni zah­te­vek, da so ji omo­go­či­li ho­jo na mo­jo od­go­vor­nost. Red­ke raz­i­ska­ve v sve­tu ugo­ta­vlja­jo, da je epi­de­mi­ja vpli­va­la na po­ve­ča­no smr­tnost za­po­sle­nih v do­mo­vih upo­ko­jen­cev, po­dat­kov o tem, ka­ko so vpli­va­li ukre­pi, pa ni,« je Mi­le­ti­če­va opi­so­va­la ži­vlje­nje svo­je ma­me v ča­su ko­ro­na­vi­ru­sa v do­mu upo­ko­jen­cev. Ta­ko lo­če­nih od svoj­cev je bi­lo vseh 21 ti­soč sta­ro­stni­kov, ko­li­kor jih v Slo­ve­ni­ji bi­va v do­mo­vih za sta­rej­še in so bi­li v ča­su epi­de­mi­je co­vi­da-19 brez svoj­cev pre­pu­šče­ni ma­lo­šte­vilč­nim za­po­sle­nim.

»V po­pol­dan­skem ča­su skr­bi­ta za šest nad­stro­pij, v vsa­kem je 13 sta­no­val­cev, le dve ne­go­val­ki in ena me­di­cin­ska se­stra. Za 30 za­po­sle­nih je le en bol­ni­čar ali ne­go­va­lec. Iz­ra­ču­na­la sem, da lah­ko tra­ja hra­nje­nje naj­več pet mi­nut,« je ne­vzdr­žne raz­me­re opi­sa­la Moj­ca Ro­sa, ki je s tru­dom za­po­sle­nih za­do­volj­na, a jih je pre­ma­lo in so iz­čr­pa­ni. Da­rin­ka Kle­menc, nek­da­nja predsednic­a Zbor­ni­ce zdra­vstve­ne ne­ge Slo­ve­ni­je, je opo­zo­ri­la, da je v do­mo­vih za sta­rej­še več kot 80 od­stot­kov ta­kih, ki po­tre­bu­je­jo zdra­vstve­no ne­go, za­to bi bi­lo tre­ba re­di­fi­ni­ra­ti do­mo­ve v zdra­vstve­no-so­ci­al­ne cen­tre, za sta­rej­še pa usta­no­vi­ti po­seb­no mi­ni­str­stvo.

Biserka Marolt Meden, predsednic­a Srebrne ni­ti, je po­ve­da­la, da je po­sla­la v ča­su epi­de­mi­je co­vi­da-19 v jav­nost 14 pi­sem za­ra­di ne­spo­što­va­nja člo­ve­ko­vih pra­vic v do­mo­vih za sta­rej­še, a ni bi­lo na­nje prak­tič­no no­be­ne­ga od­zi­va v me­di­jih. Prav­nik An­drej Ple­ter­ski, član iz­vr­šil­ne­ga od­bo­ra Srebrne ni­ti, je zah­te­val, da mi­ni­str­stvo za zdrav­je ta­koj zač­ne spo­što­va­ti za­kon o pa­ci­en­to­vih pra­vi­cah in obrav­na­va pa­ci­en­te – v tem pri­me­ru sta­no­val­ce do­mov, ki v ča­su epi­de­mi­je ni­so bi­li vsi zdra­vlje­ni v bol­ni­šni­cah – »kot av­to­no­mne par­tner­je in ne od­re­ja nji­ho­ve­ga zdra­vlje­nja brez so­glas­ja pa­ci­en­tov ali nji­ho­vih svoj­cev«.

V ime­nu zdru­že­nja je Biserka Marolt Meden po­zva­la pri­stoj­na mi­ni­stra za de­lo in za zdrav­je, da ta­koj pod­pi­še­ta do­ku­ment o no­vih ka­dro­vskih nor­ma­ti­vih v do­mo­vih za sta­rej­še. Ta­ko bi bil na­re­jen pr­vi ko­rak za zmanj­ša­nje obre­me­ni­tev za­po­sle­nih, s tem pa bi – ob hkra­tnem zvi­ša­nju plač v do­mo­vih – čez čas po­ve­ča­li za­ni­ma­nje za za­po­slo­va­nje. Pred­vsem me­di­cin­ski ka­der na­mreč zdaj be­ži na bo­lje pla­ča­na de­lov­na me­sta v tu­ji­ni in na manj tež­ka de­lov­na me­sta do­ma.

Vla­da je si­cer za­dnje dni na­po­ve­da­la, da bo na­me­ni­la 31 mi­li­jo­nov evrov za ka­dro­vske okre­pi­tve v so­ci­al­nih za­vo­dih za na­sle­dnji dve le­ti, do­kler ne sprej­me za­ko­na o dol­go­traj­ni oskr­bi. To­da zdru­že­nju Sre­br­na nit se ne zdi smi­sel­no, da bi Slo­ve­ni­ja spre­je­la za­kon o dol­go­traj­ni oskr­bi še­le čez dve le­ti. Za­kon naj sprej­me ta­koj, me­ni Biserka Marolt Meden.

Fo­to Blaž Sa­mec

Za­kon o dol­go­traj­ni oskr­bi vla­da na­po­ve­du­je še­le čez dve le­ti, ven­dar bi ga mo­ra­li spre­je­ti ta­koj, me­ni Biserka Marolt Meden, predsednic­a Srebrne ni­ti.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.