Pli­tvost zgod­be o glo­bo­ki dr­ža­vi

Delo (Slovenia) - - PREDNJA STRAN - Ali Žer­din o od­sto­pu no­tra­nje­ga mi­ni­stra

Po­li­ci­ja je pri svo­jem de­lu sa­mo­stoj­na in čla­nov vla­de ne ob­ve­šča o na­čr­to­va­nih de­jav­no­stih.

Zdaj že nek­da­nji mi­ni­ster za no­tra­nje za­de­ve Aleš Hojs je pre­pri­čan, da za hi­šno pre­i­ska­vo, med ka­te­ro je Na­ci­o­nal­ni pre­i­sko­val­ni urad pri mi­ni­stru za go­spo­dar­stvo Zdrav­ku Po­či­val­šku pre­ver­jal su­me o ne­za­ko­ni­to­stih pri na­ba­vi me­di­cin­ske opre­me, sto­ji glo­bo­ka dr­ža­va. Nih­če ga ne mo­re pre­pri­ča­ti, je po­ve­dal, da pri­mer ni­ma po­li­tič­ne­ga ozad­ja. A to tro­je – od­stop, do­mne­va o za­ro­ti in tr­di­tve o po­li­tič­nem ozad­ju – ne­ka­ko ne gre sku­paj. Če bi dr­ža­lo, da naj bi se Na­ci­o­nal­ni pre­i­sko­val­ni urad z za­ro­to spra­vil nad mi­ni­stra Po­či­val­ška, po­tem mi­ni­ster Hojs za to po­če­tje pač ni objek­tiv­no od­go­vo­ren. Po­li­ci­ja je pri svo­jem de­lu sa­mo­stoj­na in čla­nov vla­de ne ob­ve­šča o na­čr­to­va­nih de­jav­no­stih. To ve­lja tu­di, če raz­i­sku­je spor­ne po­sle po­li­tič­ne vr­hu­ške. Tu­di če bi po­li­ci­ja – hi­po­te­tič­no – na­čr­to­va­la za­ro­to, o teh na­čr­tih mi­ni­stra ne bi ob­ve­šča­la. Za­kaj bi bil Aleš Hojs objek­tiv­no od­go­vo­ren za po­li­cij­sko po­če­tje, če kon­kre­tnih ak­cij ne mo­re ni­ti od­re­ja­ti ni­ti ne mo­re bi­ti o njih pred­ho­dno ob­ve­ščen?

No, na­me­sto za­sta­vlja­nja na­iv­nih vpra­šanj je bolj na me­stu re­a­li­stič­na po­li­tič­na oce­na. Na­lo­ga Ale­ša Hoj­sa je bi­la, da v po­li­ci­ji na­re­di, kot se re­če, red. Da bi na­re­dil red, je na­prej od­sta­vil ge­ne­ral­no di­rek­to­ri­co po­li­ci­je Ta­tja­no Bob­nar. No­vi di­rek­tor po­li­ci­je je od­sta­vil di­rek­tor­ja Na­ci­o­nal­ne­ga pre­i­sko­val­ne­ga ura­da Dar­ka Mu­že­ni­ča. Ven­dar te me­nja­ve v po­li­ci­jo ni­so pri­ne­sle, kot se re­če, re­da.

A kaj je red? Je red to, da po­li­ci­jo vo­di stran­kar­ska po­li­ti­ka, ali pa je red to, da po­li­ci­ja sle­di za­ko­nom, usme­ri­tvam to­žil­stva in od­red­bam so­di­šča? Obr­ni­mo op­ti­ko: če po­li­ci­ja ob jav­no zna­nih in­di­cih o do­mnev­nih ne­za­ko­ni­to­stih ne bi zbra­la vseh in­for­ma­cij o po­če­tju po­memb­ne­ga čla­na vla­de – po­li­ci­ja to med dru­gim poč­ne s so­dno odo­bre­ni­mi hi­šni­mi pre­i­ska­va­mi –, bi opu­sti­la dol­žno rav­na­nje.

In zdaj? Pred­se­dnik vla­de bo is­kal no­ve­ga mi­ni­stra za no­tra­nje za­de­ve. Od ko­a­li­cij­skih strank je od­vi­sno, ali ga bo­do – če bo nje­go­va na­lo­ga spet ta, da, kot se re­če, v po­li­ci­ji na­re­di red – pod­pr­le.

Tr­di­tev, da je v ozad­ju po­li­cij­skih pre­i­skav glo­bo­ka dr­ža­va, pa je pli­tva. No, pli­tvost tr­di­tve ni no­be­no pre­se­ne­če­nje.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.