Naj­bolj­ši za vo­la­nom

Mla­di vo­z­ni­ki AMZS je če­tr­tič pri­pra­vil ak­ci­jo, v ka­te­ri je tek­mo­va­lo več kot 4500 mla­dih, zma­go­val­ca bo­sta eno le­to vo­zi­la av­to

Delo (Slovenia) - - PREDNJA STRAN -

AMZS je če­tr­tič pri­pra­vil ak­ci­jo, v ka­te­ri je tek­mo­va­lo več kot 4500 mla­dih.

Vran­sko – Dom­žal­čan­ka Pe­tra Pra­šni­kar in Ma­tej Gor­jan iz Kr­ške­ga sta naj­bolj­ša mla­da vo­z­ni­ka le­to­šnje­ga iz­bo­ra v Cen­tru var­ne vo­žnje AMZS na Vran­skem. Pre­ma­ga­la sta šte­vil­ne ovi­re in pre­iz­ku­šnje, oba pa pra­vi­ta, da se bo­sta na svo­jo pr­vo, zma­go­val­no vo­žnjo z av­to­mo­bi­lom, ki ga bo­sta lah­ko le­to dni upo­ra­blja­la, pe­lja­la na mor­je.

Špe­la Ku­ralt

Šti­ri­in­dvaj­se­tle­tna Pe­tra, ki pi­še ma­gi­ste­rij iz ar­hi­tek­tu­re, je na tek­mo­va­nje pri­šla na se­strin pre­dlog: »Se­stra je bi­la la­ni na tek­mo­va­nju in je re­kla, da je su­per iz­ku­šnja, ker lah­ko vo­ziš raz­lič­ne av­to­mo­bi­le, opra­vljaš raz­lič­ne na­lo­ge, ki jih si­cer v pro­me­tu ne sre­čaš ve­li­ko­krat. Pre­pri­ča­la me je in bo za­go­to­vo upra­vi­če­na do vo­žnje z av­to­mo­bi­lom.« Tri­in­dvaj­se­tle­tni Ma­tej, štu­dent stroj­ni­štva, iz­stre­li, da se je na tek­mo­va­nje pri­ja­vil za­ra­di av­ta, da pa je en­krat že po­sku­sil sre­čo: »Pr­vič sem se pri­ja­vil že pred šti­ri­mi le­ti in pri­šel v pol­fi­na­le. Po­tem sem dve le­ti pa­v­zi­ral, zdaj pa se je oči­tno iz­šlo ta­ko, kot je tre­ba.«

Oba bo­sta Slo­ve­ni­jo za­sto­pa­la tu­di na med­na­ro­dnem tek­mo­va­nju, ki so ga za­sno­va­li prav po vzo­ru slo­ven­ske­ga in la­ni pr­vič iz­ve­dli na Vran­skem. Le­tos je tek­mo­va­nje pred­vi­de­no ok­to­bra na Polj­skem, Slo­ve­ni­jo pa bo po­leg obeh tek­mo

Kam spa­da pr­tlja­ga? V pr­tlja­žnik, uči in­štruk­tor var­ne vo­žnje AMZS Dar­ko Da­lje­vić. val­cev za­sto­pal tu­di dru­go­u­vr­šče­ni To­mo Du­ka­rić.

Re­kor­dno šte­vi­lo pri­ja­vlje­nih AMZS je naj­bolj­še­ga mla­de­ga vo­z­ni­ka v Slo­ve­ni­ji pr­vič iz­bi­ral že le­ta 1993, tek­mo­va­nje so po­nov­no iz­ve­dli le­ta 2017. Cilj je iz­bolj­ša­nje pro­me­tne var­no­sti med mla­di­mi, ki so ena naj­bolj ran­lji­vih sku­pin v pro­me­tu. Tek­mo­va­nje se ve­dno zač­ne s sple­tnim kvi­zom, ki ga je le­tos re­ši­lo več kot 4500 mla­dih, kar je 1200 več kot la­ni. Naj­bolj­ših 50 re­še­valk in 50 naj­bolj­ših re­še­val­cev kvi­za med 18. in 26. le­tom, ki ne sme­jo ime­ti ka­zen­skih točk,

»Le ta­ko na­prej: var­no na ce­sti, upo­šte­vaj­te pro­me­tne pred­pi­se in ši­ri­te glas am­ba­sa­dor­jev var­ne vo­žnje.«

pre­dlo­ži­ti pa mo­ra­jo tu­di po­tr­di­lo o ne­ka­zno­va­no­sti, se uvr­sti v prak­tič­ni del tek­mo­va­nja. V sre­di­ni ju­ni­ja je sto mla­dih opra­vi­lo s pol­fi­na­lom, na Vran­skem pa se je v fi­na­lu vče­raj po­me­ri­lo de­set naj­bolj­ših de­klet in de­set naj­bolj­ših fan­tov.

Opra­vi­ti so mo­ra­li pet vaj, s ka­te­ri­mi so AMZS, Po­li­ci­ja in Rde­či križ Slo­ve­ni­je pre­iz­ku­si­li nji­ho­vo vo­z­ni­ško zna­nje in spre­tno­sti. Po­ma­ga­ti so mo­ra­li po­ne­sre­čen­cu, vo­zi­ti sla­lom in pa­zi­ti, da žo­ga na stre­hi vo­zi­la ni pa­dla na tla, da­li so si du­ška s te­ren­skim vo­zi­lom na bla­tnem in me­sto­ma str­mem te­re­nu, se po­nov­no po­da­li na iz­pi­tno vo­žnjo in vzvra­tno vo­zi­li pri­ko­li­co. Ne­kaj na­pak se je po­ja­vi­lo, je ob kon­cu de­jal AMZS in­štruk­tor var­ne vo­žnje Dar­ko Da­lje­vić: »Ste mla­di am­ba­sa­dor­ji. Ši­ri­te glas, ka­ko je tre­ba v av­tu pra­vil­no se­de­ti, pra­vil­no dr­ža­ti vo­lan, ker je bi­lo da­nes kar ne­kaj na­pak pri tem. In kam spa­da pr­tlja­ga? V pr­tlja­žnik. Tu­di ne­kaj to­vr­stnih na­pa­kic je bi­lo. V glav­nem pa vas, kar se ti­če vo­ženj, kar smo de­la­li na ce­sti, lah­ko po­hva­lim. Le ta­ko na­prej: var­no na ce­sti, upo­šte­vaj­te pro­me­tne pred­pi­se in ši­ri­te glas am­ba­sa­dor­jev var­ne vo­žnje.«

»Se­ve­da so iz­je­me, ki te­ga ne po­tr­ju­je­jo, am­pak mla­di so ve­dno bolj­ši vo­z­ni­ki, kar po­tr­ju­je sta­ti­sti­ka. Za­go­to­vo k te­mu pri­po­mo­re­jo tu­di do­da­tna uspo­sa­blja­nja za vo­z­ni­ke za­če­tni­ke.«

Mla­di so do­bri vo­z­ni­ki

Mla­di več­krat sli­ši­jo očit­ke, naj­več­krat ne­u­pra­vi­če­ne, da so sla­bi vo­z­ni­ki. Akcija, ki jo je la­ni med­na­ro­dna av­to­mo­bi­li­stič­na zve­za FIA pre­po­zna­la kot naj­bolj ino­va­ti­ven pro­jekt na po­dro­čju pro­me­tne var­no­sti, že­li raz­bi­ja­ti tu­di ta­kšne ste­re­o­ti­pe. Vod­ja vče­raj­šnje­ga tek­mo­va­nja in vod­ja var­ne mo­bil­no­sti pri AMZS Erik Lo­gar je de­jal, da je vpra­ša­nje, ko­li­ko vo­z­ni­kov sre­dnjih let bi bo­lje opra­vi­lo z na­lo­ga­mi, kot so jih opra­vi­li mla­di: »Se­ve­da so iz­je­me, ki te­ga ne po­tr­ju­je­jo, am­pak mla­di so ve­dno bolj­ši vo­z­ni­ki, kar po­tr­ju­je sta­ti­sti­ka. Za­go­to­vo k te­mu pri­po­mo­re­jo tu­di do­da­tna uspo­sa­blja­nja za vo­z­ni­ke za­če­tni­ke.«

Mla­di so do­bi­li no­va am­ba­sa­dor­ja var­ne vo­žnje. Ta­ko Pe­tra kot Ma­tej pra­vi­ta, da bo­sta zdaj še bolj­ši zgled ta­ko za mlaj­še kot tu­di sta­rej­še vo­z­ni­ke. Ma­tej pra­vi, da se na tek­mo­va­nje za­go­to­vo spla­ča pri­ti: »Pre­iz­ku­siš se v ne­čem no­vem, ne­čem, če­sar obi­čaj­no na ce­sti ni. Vsa­ka iz­ku­šnja pa je do­bro­do­šla za vo­z­ni­ka, vse ži­vlje­nje se uči­mo.« Pe­tra pa je s ši­ro­kim na­sme­hom do­da­la: »Se­ve­da za­ra­di iz­ku­šenj in zna­nja, ki ga pri­do­biš, pa na­gra­de so tu­di su­per.«

Fo­to­gra­fi­je Uroš Mo­dlic/AMZS

Mla­di vo­z­ni­ki so se pre­iz­ku­si­li tu­di v vo­žnji s te­ren­skim vo­zi­lom.

Ena iz­med vaj je bi­la vzvra­tna vo­žnja s pri­ko­li­co, kjer je bi­lo tre­ba vo­zi­lo par­ki­ra­ti ta­ko, da je bi­la pri­ko­li­ca čim bli­že ogra­ji.

Če bi vsi ta­ko ob­vla­da­li pr­vo po­moč, kot jo ti mla­di vo­z­ni­ki, bi bi­li lah­ko vsi do­sti bolj var­ni na ce­sti.

Vo­žnja vzvra­tno je s pri­ko­li­co še bolj zah­tev­na.

Spre­tno­stna vo­žnja, pri ka­te­ri žo­ga na stre­hi ne sme pa­sti na tla.

Naj­bolj­ša za vo­la­nom 2020 sta Pe­tra Pra­šni­kar in Ma­tej Gor­jan.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.