Po­li­ci­ja pre­i­sku­je, mi­ni­ster od­ha­ja

Od­stop in pre­i­ska­va Od­sto­pi­la no­tra­nji mi­ni­ster in ge­ne­ral­ni di­rek­tor po­li­ci­je, go­spo­dar­ski mi­ni­ster pa v pre­i­ska­vi

Delo (Slovenia) - - PREDNJA STRAN -

Lju­blja­na – Kri­mi­na­li­sti so vče­raj zju­traj za­če­li vr­sto hi­šnih pre­i­skav za­ra­di na­ku­pov re­spi­ra­tor­jev, med pri­dr­ža­ni­mi je bil tu­di go­spo­dar­ski mi­ni­ster Zdrav­ko Po­či­val­šek. »Oce­nju­jem, da mi po­o­bla­sti­la mi­ni­stra za no­tra­nje za­de­ve ne omo­go­ča­jo ne­po­sre­dne­ga vpli­va ali vme­ša­va­nja v de­lo Na­ci­o­nal­ne­ga pre­i­sko­val­ne­ga ura­da (NPU) ali ko­gar­ko­li na po­li­ci­ji. Me­nim, da je to, kar se do­ga­ja da­nes, po­li­tič­no mo­ti­vi­ra­no de­lo. Gre za po­li­tič­ne po­stop­ke. V tej zve­zi spre­je­mam po­li­tič­no od­go­vor­nost. Pred­se­dni­ku vla­de sem po­dal svoj od­stop z me­sta mi­ni­stra za no­tra­nje za­de­ve,« je po­ve­dal Aleš Hojs in do­dal, da po­li­ci­ja ni v služ­bi dr­ža­vlja­nov, am­pak v služ­bi glo­bo­ke dr­ža­ve.

Od­sto­pil je tu­di ge­ne­ral­ni di­rek­tor po­li­ci­je An­ton Trav­ner, pred­se­dnik vla­de Ja­nez Jan­ša, ki se je po ne­u­ra­dnih in­for­ma­ci­jah že dan prej za­ni­mal, ali so »za­de­ve pod nad­zo­rom«, pa je tvi­tnil, da so pri iz­bo­ru pri­o­ri­tet NPU, to­žil­stva in sod­stva že dol­go v ospred­ju po­li­tič­ne sim­pa­ti­je in me­dij­ski pri­ti­ski.

Da bo po­li­ci­ja za­če­la pre­i­ska­vo, je go­spo­dar­ski mi­ni­ster Zdrav­ko Po­či­val­šek ve­del še pred nje­nim za­čet­kom, saj naj bi že v po­ne­de­ljek po­sku­šal str­ni­ti vr­ste v stran­ki ta­ko na re­dnem te­den­skem ko­le­gi­ju mi­ni­strov SMC kot v po­go­vo­rih z ne­ka­te­ri­mi po­slan­ci. V opo­zi­ci­ji so se kri­tič­no od­zva­li na do­ga­ja­nje. Ja­nez Jan­ša naj od­sto­pi, opo­zi­ci­ja po­zi­va k pred­ča­snim vo­li­tvam, a brez eno­tne ide­je, ka­ko do njih pri­ti. Su­za­na Kos

Bar­ba­ra Er­žen

Lju­blja­na – Pred­se­dnik vla­de Ja­nez Jan­ša se vče­raj ni od­zval na pro­šnjo za ko­men­tar, ali pre­i­ska­va pro­ti go­spo­dar­ske­mu mi­ni­stru in pr­va­ku SMC Zdrav­ku Po­či­val­šku pri­na­ša de­sta­bi­li­za­ci­jo raz­mer v ko­a­li­ci­ji in za­če­tek nje­ne­ga kon­ca. Se je pa na pre­i­ska­vo od­zval prek twit­ter­ja.

Su­za­na Kos

Kon­kre­tne­ga po­stop­ka zo­per mi­ni­stra Zdrav­ka Po­či­val­ška ne ko­men­ti­ram, je za­pi­sal Jan­ša ter se obre­gnil ob do­mnev­no dvoj­na me­ri­la pri iz­bo­ru pri­o­ri­tet Na­ci­o­nal­ne­ga pre­i­sko­val­ne­ga ura­da (NPU), to­žil­stva in sod­stva. »Vsi na­šte­ti so dol­žni de­lo­va­ti v skla­du z usta­vo in za­ko­ni, od­go­vor­no in ne­se­lek­tiv­no ... Oči­tno pa je, da so pri vseh

Pre­mi­er ne mo­re več za­o­stro­va­ti po­li­tič­nih raz­mer s to­le­ri­ra­njem na­ci­fa­ši­stič­nih iz­pa­dov, kar je ena bi­stve­nih tem in­ter­pe­la­ci­je zo­per Ale­ša Hoj­sa. Za to dr­žo tu­di ne do­bi pod­po­re pri ve­či­ni evrop­skih za­ve­zni­kov. Po pad­cu Hoj­sa bo vla­da spet bolj tr­dna, ker bo­sta lah­ko SMC in De­sus za­me­nja­vo pri­ka­zo­va­la kot njun uspeh in pot k umir­ja­nju stra­sti. Za Zdrav­ka Po­či­val­ška pa se pe­kel še­le za­če­nja, prav­nih in dru­gih sred­stev pre­go­na ima ta dr­ža­va na­mreč ne­iz­mer­no mno­go. treh na­šte­tih in­sti­tu­ci­jah že dol­go v ospred­ju po­li­tič­ne sim­pa­ti­je ter me­dij­ski pri­ti­ski, in ne te­ža su­ma ka­zni­vih de­janj,« je med dru­gim oce­nil.

Ko­a­li­ci­ja je očit­ke na ra­čun na­bav za­šči­tne opre­me za­vr­ni­la, ko je ubra­ni­la mi­ni­stra Po­či­val­ška pred in­ter­pe­la­ci­jo, ki jo je za­ra­di ne­pra­vil­no­sti pro­ti nje­mu vlo­ži­la opo­zi­ci­ja. Tu­di vče­raj je bi­lo iz nje­nih vrst sli­ša­ti, da jo na­pa­di od zu­naj in po­zi­vi opo­zi­ci­je k od­sto­pu ce­lo­tne vla­de le še bolj po­ve­zu­je­jo.

Ozad­je od­sto­pov

Pre­i­ska­va po­sla na­ku­pa me­di­cin­skih ven­ti­la­tor­jev, vre­dne­ga osem mi­li­jo­nov evrov, ki ga je za­vod za bla­gov­ne re­zer­ve skle­nil s pod­je­tjem Ge­ne­pla­net, mi­ni­ster Po­či­val­šek pa se je oseb­no vple­tel vanj, je

Mi­ni­ster Po­či­val­šek je v pre­i­ska­vi in če bi se dr­ža­li stan­dar­da spo­dob­no­sti, bi mo­ral s funk­ci­je od­sto­pi­ti, ven­dar se te­ga stan­dar­da pri nas obi­čaj­no nih­če ne dr­ži, za­to tu­di od nje­ga te­ga ni pri­ča­ko­va­ti. Po­či­val­šek lah­ko od­i­de le, če se ta­ko od­lo­či Jan­ša ozi­ro­ma če gre na pred­ča­sne vo­li­tve. V tem tre­nut­ku je tež­ko ver­je­ti, da se bo za to do­lo­čil. No­tra­nji mi­ni­ster Aleš Hojs se ni od­lo­čil za od­stop sam, pač pa je mo­ral iti, ker se je pre­mi­er uje­zil, saj ni pre­pre­či­li te pre­i­ska­ve. vče­raj od­ne­sla no­tra­nje­ga mi­ni­stra Ale­ša Hoj­sa, pred tem pa še di­rek­tor­ja po­li­ci­je An­to­na Trav­ner­ja. Po ne­u­ra­dnih in­for­ma­ci­jah več ne­po­ve­za­nih vi­rov je na­mreč pre­mi­er še pred vče­raj­šnjim za­čet­kom pre­i­ska­ve pre­ver­jal, ali so »za­de­ve pod nad­zo­rom«, ne Trav­ner in ne Hojs pa pre­i­ska­ve ni­sta mo­gla pre­pre­či­ti.

Jan­ša je Hoj­su že pred tem ob od­pra­vi pre­po­ve­di kon­cer­ti­ra­nja hr­va­ške­ga pev­ca Thomp­so­na v Ma­ri­bo­ru oči­tal, da stva­ri na mi­ni­str­stvu oči­tno ni­ma pod nad­zo­rom, saj je za to od­lo­či­tev mi­ni­ster iz­ve­del iz me­di­jev, prav ta­ko ga iz po­li­ci­je ni­so ob­ve­sti­li o pro­me­tnem pre­kr­šku opi­te­ga, zdaj že nek­da­nje­ga dr­žav­ne­ga se­kre­tar­ja Fran­ca Bre­zni­ka. Za pri­go­do, ki se je zgo­di­la s služ­be­nim vo­zi­lom, je Hojs prav ta­ko iz­ve­del od no­vi­nar­jev.

An­ton Trav­ner, ki je vče­raj od­sto­pil s po­lo­ža­ja di­rek­tor­ja po­li­ci­je, naj bi po ne­u­ra­dnih in­for­ma­ci­jah pred tem od­re­dil stro­kov­ni nad­zor na NPU, ki naj bi raz­kril, za­kaj se ne­ka­te­ri raz­vpi­ti pri­me­ri ne pre­ma­kne­jo z mr­tve toč­ke. Hojs je v svo­ji od­sto­pni iz­ja­vi za­pi­sal, da je po­li­ci­ja v služ­bi »glo­bo­ke dr­ža­ve«. »Oce­nju­jem, da mi po­o­bla­sti­la mi­ni­stra za no­tra­nje za­de­ve ne omo­go­ča­jo ne­po­sre­dne­ga vpli­va ali vme­ša­va­nja v de­lo NPU ali ko­gar­ko­li na po­li­ci­ji. Me­nim, da je to, kar se do­ga­ja da­nes, po­li­tič­no mo­ti­vi­ra­no de­lo. Gre za po­li­tič­ne po­stop­ke. V tej zve­zi spre­je­mam po­li­tič­no od­go­vor­nost. Pred do­bro uro sem pred­se­dni­ku vla­de po­dal svoj od­stop z me­sta mi­ni­stra za no­tra­nje za­de­ve.«

V pre­i­ska­vi tu­di obramb­ni mi­ni­ster

Po­leg ova­de­ne­ga go­spo­dar­ske­ga mi­ni­stra je v po­stop­ku kri­mi­na­li­stov tu­di obramb­ni mi­ni­ster Ma­tej

To­nin, ki je bil na to te­mo že za­sli­šan. Nje­gov pri­mer pa je po­ve­zan z očit­kom iz­da­je taj­nih po­dat­kov So­ve, ki jih je še kot po­sla­nec za­pi­sal v po­ro­či­lo ko­mi­si­je za nad­zor var­no­stno-ob­ve­šče­val­nih služb po pre­i­ska­vi ar­bi­tra­žne afe­re s pri­slu­hi Si­mo­ni Dre­nik in Jer­ne­ju Se­kol­cu.

Smo pri­ča za­čet­ku kon­ca ak­tu­al­ne ko­a­li­ci­je? V SMC so vče­raj mol­ča­li in ni­so ko­men­ti­ra­li pre­i­ska­ve pro­ti svo­je­mu pr­va­ku.

Kaj se bo do­ga­ja­lo v pri­ho­dnje s to ko­a­li­cij­sko stran­ko, ni mo­go­če z go­to­vo­stjo na­po­ve­da­ti, ob ak­tu­al­nih po­li­tič­nih pri­ti­skih na po­li­ci­jo pa ni ne­mo­go­če, da bi se za pre­stop od­lo­čil še ka­kšen po­sla­nec SMC.

Na dru­gi stra­ni ima te­ža­ve Ale­ksan­dra Pi­vec: ne­za­do­volj­stvo za­ra­di do­ga­ja­nja v ko­a­li­ci­ji na te­re­nu na­ra­šča in ni­so osa­mlje­ne oce­ne, da bi se lah­ko je­se­ni v De­su­su zgo­di­le po­memb­ne spre­mem­be. Predsednic­a stran­ke je v iz­ja­vi za me­di­je gle­de hi­šnih pre­i­skav in od­sto­pa no­tra­nje­ga mi­ni­stra Ale­ša Hoj­sa vče­raj iz­ra­zi­la pri­ča­ko­va­nje, da bo­do or­ga­ni de­lo opra­vi­li ko­rek­tno in objek­tiv­no. Ko bo zna­no kaj več, pri­ča­ku­je tu­di po­go­vor ko­a­li­cij­skih par­tner­jev o tem. V NSi pa so se ko­men­tar­ja vzdr­ža­li.

Fo­to Jo­že Su­ha­dol­nik

No­tra­nji mi­ni­ster Aleš Hojs je mo­ral od­i­ti, ker ni mo­gel nad­zo­ro­va­ti de­lo­va­nja po­li­ci­je. Ta je vče­raj opra­vi­la vr­sto hi­šnih pre­i­skav za­ra­di su­mov ne­pra­vil­no­sti pri na­ku­pu re­spi­ra­tor­jev.

Fo­to Blaž Sa­mec

Mi­ni­stru za no­tra­nje za­de­ve Ale­šu Hoj­su je pre­mi­er Ja­nez Jan­ša že ob od­pra­vi pre­po­ve­di kon­cer­ti­ra­nja hr­va­ške­ga pev­ca Thomp­so­na v Ma­ri­bo­ru oči­tal, da stva­ri na mi­ni­str­stvu oči­tno ni­ma pod nad­zo­rom, saj je za to od­lo­či­tev mi­ni­ster iz­ve­del iz me­di­jev.

Igor Lukšič po­li­tič­ni ana­li­tik

Bog­dan Bi­ščak po­li­tič­ni ana­li­tik

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.