Z rde­čo kar­ti­co po dr­ža­vi

Jav­ni pro­met Z rde­čo kar­ti­co Slo­ve­ni­ja za­stonj z vla­ki in med­kra­jev­ni­mi av­to­bu­si – Me­stni pro­met osta­ja pla­čljiv

Delo (Slovenia) - - PREDNJA STRAN -

Od da­nes se lah­ko pri­bli­žno šest­sto ti­soč upo­ko­jen­cev, sta­rej­ših od 65 let, in­va­li­dov in voj­nih ve­te­ra­nov za­stonj od­pe­lje z vla­kom ali av­to­bu­som iz ene­ga kra­ja v drug kraj. To jim omo­go­ča brez­plač­na kar­ti­ca Slo­ve­ni­ja. Za­njo je tre­ba da­ti vlo­go – obraz­ci so na vo­ljo na sple­tni stra­ni mi­ni­str­stva za in­fra­struk­tu­ro in na pro­daj­nih me­stih pre­vo­zni­kov. Le­po­tna na­pa­ka rde­če kar­ti­ce je, da (še) ni upo­rab­na v me­stnem po­tni­škem pro­me­tu. Na mi­ni­str­stvu so do zdaj pre­je­li že dva ti­soč vlog za nje­no iz­da­jo. A. S.

Lju­blja­na – Z da­na­šnjim dnem bo v slo­ven­skem med­kra­jev­nem (IJPP), ne pa tu­di v me­stnem pro­me­tu, za­če­la za oko­li šest­sto ti­soč upo­ko­jen­cev, sta­rej­ših od 65 let, in­va­li­dov in voj­nih ve­te­ra­nov ve­lja­ti brez­plač­na rde­ča kar­ti­ca Slo­ve­ni­ja. Ne gle­de na sta­rost brez­plač­ne vo­zov­ni­ce ne bo­do mo­gli do­bi­ti za­po­sle­ni, po­sa­me­zni­ki, ki opra­vlja­jo sa­mo­stoj­no re­gi­stri­ra­no de­jav­nost, po­slo­vo­dne ose­be v go­spo­dar­skih druž­bah in di­rek­tor­ji za­seb­nih za­vo­dov.

Aleš Ster­gar

Na mi­ni­str­stvu za in­fra­struk­tu­ro jim je po be­se­dah mi­ni­stra Jer­ne­ja Vr­tov­ca pro­jekt, ki ga je na­sta­vi­la prej­šnja eki­pa pod vod­stvom mi­ni­stri­ce Alen­ke Bra­tu­šek, uspe­lo iz­pe­lja­ti kljub zah­tev­nim iz­zi­vom, s ka­te­ri­mi so se ukvar­ja­li v po­tni­škem pro­me­tu, ki je bil ob epi­de­mi­ji pov­sem usta­vljen. Brezplačni sis­tem med­kra­jev­ne­ga jav­ne­ga po­tni­ške­ga pro­me­ta z av­to­bu­si in vla­ki bo po mi­ni­stro­vih be­se­dah s svo­jo pre­pro­sto­stjo, pre­gle­dno­stjo in učin­ko­vi­to­stjo pri­spe­val k traj­no­stni mo­bil­no­sti.

Ob pre­vze­mu man­da­ta še ni bi­lo ne prav­nih ne teh­nič­nih pod­lag za uved­bo brez­plač­ne vo­zov­ni­ce za ta­ko šte­vilč­no po­pu­la­ci­jo, ta­ko da je ob epi­de­mi­ji gro­zi­lo, da pro­jek­ta do 1. ju­li­ja ne bo mo­go­če ure­sni­či­ti. Zdaj, ko je brez­plač­na kar­ti­ca Slo­ve­ni­ja tu, mi­ni­ster Vr­to­vec na­po­ve­du­je v pri­ho­dno­sti že nad­gra­dnjo z di­gi­ta­li­za­ci­jo in upo­ra­bo kar­ti­ce na pa­me­tnih mo­bil­nih na­pra­vah in pri­bli­že­va­nje vsem upo­rab­ni­kom IJPP.

Ide­je o in­te­gra­ci­ji vse­ga jav­ne­ga po­tni­ške­ga pro­me­ta in uved­bi eno­tne vo­zov­ni­ce za vla­ke in av­to­bu­se so se po­ja­vlja­le že ob pre­lo­mu ti­soč­le­tja, sre­di de­se­tle­tja, ki se iz­te­ka, so pro­jekt po le­tih jav­ne­ga na­ro­ča­nja ven­dar­le za­gna­li. Še pred tem se je jav­ni po­tni­ški pro­met z uved­bo sub­ven­ci­o­ni­ra­nih di­ja­ških in štu­dent­skih vo­zov­nic že okre­pil, pred na­tanč­no enaj­sti­mi me­se­ci je bi­la konč­no uve­de­na pre­no­slji­va eno­tna vo­zov­ni­ca, lan­sko je­sen se je po­nud­ba še po­ve­ča­la. Brez­plač­ne pre­vo­ze za upo­ko­jen­ce in sta­rej­še je pri­ne­sla la­ni v par­la­men­tu so­gla­sno spre­je­ta no­ve­la za­ko­na o ce­stnih pre­vo­zih. Po njej jav­ni po­tni­ški pro­met pod ugo­dni­mi po­go­ji lah­ko že od 1. fe­bru­ar­ja 2020 upo­ra­blja­jo re­gi­stri­ra­ni špor­tni­ki štu­den­ti in di­ja­ki ter štu­den­ti z gi­bal­ni­mi ovi­ra­nost­mi in in­va­li­di. Od da­nes pa tu­di sta­rej­ši upo­rab­ni­ki.

Me­stni pro­met ni brez­pla­čen Le­po­tna na­pa­ka brez­plač­ne kar­ti­ce Slo­ve­ni­ja je, da (še) ni upo­rab­na v me­stnem po­tni­škem pro­me­tu. Prej­šnja mi­ni­stri­ca je že ob na­po­ve­di po­zva­la ob­či­ne, naj omo­go­či­jo brez­plač­ne pre­vo­ze tu­di tam, ven­dar je bil po­goj ja­sen: če bo del stro­škov po­kril dr­žav­ni pro­ra­čun. Upo­ko­jen­ske vo­zov­ni­ce v me­stnem pro­me­tu ob­či­ne že zdaj so­fi­nan­ci­ra­jo in so za­to ce­nej­še od obi­čaj­nih ter­min­skih. Je bi­la pa že lan­sko je­sen sre­dnje­roč­na ali dol­go­roč­na mi­ni­stri­či­na že­lja, da bi bil jav­ni po­tni­ški pro­met brez­pla­čen za vse.

Mi­ni­ster Jer­nej Vr­to­vec na­po­ve­du­je, da se bo o brez­plač­nem me­stnem jav­nem po­tni­škem pro­me­tu v krat­kem po­go­var­jal z Zo­ra­nom Jan­ko­vićem in s Sa­šo

Ar­se­no­vi­čem, žu­pa­no­ma Lju­blja­ne in Ma­ri­bo­ra, kjer je me­stni av­to­bu­sni pro­met naj­bolj raz­šir­jen. Na to po­manj­klji­vost je opo­zo­ril tu­di pred­se­dnik Zve­ze dru­štev upo­ko­jen­cev Slo­ve­ni­je Ja­nez Su­šnik, ki pa se je no­vi eki­pi na mi­ni­str­stvu za­hva­lil, da je spo­što­va­la par­la­men­tar­no od­lo­či­tev in da je z uved­bo brez­plač­nih vo­zov­nic obr­njen list v do­bro upo­ko­jen­cem. Ko­ri­sti­la pa bo tu­di vse­mu jav­ne­mu po­tni­ške­mu pro­me­tu, saj so zdaj vla­ki in av­to­bu­si zu­naj ko­nic pra­zni. Brez­pla­čen med­kra­jev­ni po­tni­ški pro­met in hkra­tni 200-evr­ski tu­ri­stič­ni va­u­čer­ji bo­do po nje­go­vih be­se­dah mar­si­ka­te­re­mu slo­ven­ske­mu upo­ko­jen­cu z niz­ko po­koj­ni­no omo­go­či­li vsaj ne­kaj­dnev­ne po­či­tni­ce. Su­šnik oce­nju­je, da bo sku­paj iz­da­nih do 200.000 brez­plač­nih vo­zov­nic Slo­ve­ni­ja.

Na mi­ni­str­stvu se po be­se­dah dr­žav­ne­ga se­kre­tar­ja Bla­ža Ko­šo­ro­ka že ukvar­ja­jo s pr­vi­mi dva ti­soč kar­ti­ca­mi, za ka­te­re je tre­ba vlo­go – obraz­ci so na vo­ljo na sple­tni stra­ni mi­ni­str­stva in tu­di na pro­daj­nih me­stih pre­vo­zni­kov – po­sla­ti po kla­sič­ni ali ele­k­tron­ski po­šti. Ja­nez Su­šnik ver­ja­me, da jih

Fo­to Vo­ranc Vo­gel

bo­do zbi­ra­li tu­di v 505 upo­ko­jen­skih dru­štvih.

Do kar­ti­ce v do­brih treh dneh Po be­se­dah Dar­ka Tra­ja­no­va, vr­šil­ca dol­žno­sti di­rek­tor­ja di­rek­to­ra­ta za traj­no­stno mo­bil­nost in pro­me­tno po­li­ti­ko, je okvir­ni rok za iz­da­jo kar­ti­ce tri dni, spr­va in ob ve­čjem šte­vi­lu vlog tu­di ka­kšen dan več. Pri od­da­ji vlo­ge vla­ga­te­ljem pri­po­ro­ča­jo, da vpi­še­jo svo­jo te­le­fon­sko šte­vil­ko, da bi se lah­ko ta­ko od­pra­vi­le mo­re­bi­tne ne­ja­sno­sti.

Kar­ti­ce, za ka­te­re bo tre­ba od­šte­ti tri evre, bo­do ve­lja­le 365 dni od iz­da­je, za­to Ko­šo­rok pri­po­ro­ča na­ro­či­lo še­le ne­kaj dni pred pr­vo pred­vi­de­no upo­ra­bo. Pre­vze­ti jih bo mo­go­če na pro­daj­nih me­stih pre­vo­zni­kov ali pa po po­šti, za kar pa bo tre­ba od­šte­ti tri evre po­štni­ne, kar je men­da ugo­dna ta­ri­fa. Ve­čjim sku­pi­nam po­tni­kov pri­po­ro­ča­jo, da se na­ja­vi­jo pre­vo­zni­kom, saj v jav­nem po­tni­škem pro­me­tu še ve­dno ve­lja­jo ome­ji­tve in so zmo­glji­vo­sti, po­se­bej v av­to­bu­sih, manj­še.

Na mi­ni­str­stvu po be­se­dah Dar­ka Tra­ja­no­va tež­ko oce­nju­je­jo, ka­kšen bo stro­šek brez­plač­nih vo­zov­nic za dr­ža­vo, saj ni ja­sno, ko­li­ko bo upo­rab­ni­kov in ka­ko po­go­sto bo­do vo­zov­ni­ce upo­ra­blja­li. Prav fi­nan­ci­ra­nje osta­ja ka­men spo­ti­ke pri uved­bi brez­plač­nih vo­zov­nic v me­stnem pro­me­tu, kjer pa bi bi­lo stro­šek so­fi­nan­ci­ra­nja ver­je­tno pre­cej laž­je oce­ni­ti, saj ima­jo pre­vo­zni­ki sta­ti­sti­ko o pro­da­nih upo­ko­jen­skih ter­min­skih vo­zov­ni­cah. Če­prav dr­ži tu­di na­ved­ba Ja­ne­za Su­šni­ka, da so za upo­ko­jen­ce z naj­niž­ji­mi po­koj­ni­na­mi in ne­re­dno upo­ra­bo me­stne­ga pro­me­ta ce­ne po­go­sto pre­vi­so­ke.

Med­tem ko se bo oko­li šest­sto ti­soč upo­ko­jen­cev, sta­rej­ših od 65 let, in­va­li­dov in voj­nih ve­te­ra­nov od da­nes lah­ko brez­plač­no vo­zi­lo z vla­ki in av­to­bu­si v med­kra­jev­nem jav­nem po­tni­škem pro­me­tu, pa bo­do mo­ra­li vo­žnjo z me­stni­mi av­to­bu­si še na­prej pla­če­va­ti.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.