So­ci­al­na bom­ba v Go­do­vi­ču

Šved­ski la­stnik v li­kvi­da­ci­jo po­dru­žni­ce v Slo­ve­ni­ji in na Bal­ka­nu

Delo (Slovenia) - - PREDNJA STRAN - Anja In­ti­har, K. L.

Go­do­vič – Šved­ska mul­ti­na­ci­o­nal­ka Lin­dab bo li­kvi­di­ra­la po­dru­žni­co v Go­do­vi­ču in dru­ga pod­je­tja v re­gi­ji. Za­pr­tje obra­tov bo pri­za­de­lo 226 za­po­sle­nih, od te­ga 212 za­po­sle­nih v Slo­ve­ni­ji in 14 v Sr­bi­ji, Čr­ni go­ri ter Bo­sni in Her­ce­go­vi­ni. Do­da­tno so na Lin­dab ve­za­ni manj­ša pod­je­tja in sa­mo­stoj­ni pod­je­tni­ki.

Za re­gi­jo bo to hud uda­rec. Žu­pan ob­či­ne Idri­ja To­maž Ven­celj je za

De­lo po­ve­dal: »V ob­či­ni Idri­ja smo z ni­čel­ne brez­po­sel­no­sti v treh me­se­cih pri­šli na več kot de­se­tod­sto­tno. Od­lo­či­tev Lin­da­ba bo moč­no vpli­va­la tu­di na sta­nje du­ha, saj v tem tre­nut­ku v ob­či­ni ni rav­no ve­li­ko mo­žno­sti za služ­bo. Upam, da bo ta si­tu­a­ci­ja lju­di pri­ve­dla do te­ga, da se bo­do za­če­li pre­u­smer­ja­ti v dru­ge pa­no­ge, pred­vsem tu­ri­zem.«

Glav­ni vzrok za pre­ne­ha­nje pro­i­zvo­dnje je ne­d­o­bič­ko­no­sno po­slo­va­nje. Druž­ba Lin­dab IMP Kli­ma je si­cer la­ni za kar 14 od­stot­kov po­ve­ča­la pri­hod­ke od pro­da­je, a to ne za­do­šča zah­te­va­nim do­no­som šved­ske sku­pi­ne. Ta na­mreč zah­te­va de­se­tod­sto­tno EBIT mar­žo, ki pa je IMP Kli­ma ni ni­ko­li ustva­ri­la. Ra­zen pri­hod­kov lan­sko po­slo­va­nje si­cer še ni raz­kri­to. Druž­ba, ki pro­i­zva­ja pre­zra­če­val­ne in kli­mat­ske na­pra­ve, je pre­dla­ni ustva­ri­la 20,5 mi­li­jo­na evrov pri­hod­kov od pro­da­je. Nje­na či­sta iz­gu­ba je zna­ša­la 1,6 mi­li­jo­na evrov, le­to prej pa kar 3,8 mi­li­jo­na evrov. Druž­ba je zadnji do­bi­ček ustva­ri­la le­ta 2009.

Go­do­vič – Na vče­raj­šnjem ju­tra­njem se­stan­ku, ki je bil skli­can pred stav­bo druž­be Lin­dab IMP Kli­ma v Go­do­vi­ču, je di­rek­tor pod­je­tja Ro­man Kru­tšin­kin za­po­sle­nim spo­ro­čil, da bo­do ko­nec le­ta usta­vi­li pro­i­zvo­dnjo kli­mat­skih na­prav. IMP Kli­ma je že več let ustvar­ja­la iz­gu­bo, pan­de­mi­ja ko­ro­na­vi­ru­sa pa je le še pri­li­la olja na ogenj. Li­kvi­da­ci­ja bo Lin­dab sta­la do se­dem mi­li­jo­nov evrov. Za ob­či­no Idri­ja, ki ima eno naj­niž­jih sto­penj re­gi­stri­ra­ne brez­po­sel­no­sti v dr­ža­vi, bo to hud uda­rec.

Anja In­ti­har, Ka­rel Li­pnik

»Po stra­te­škem pre­gle­du uspe­šno­sti je bi­la v šved­ski ma­tič­ni druž­bi Lin­dab vče­raj spre­je­ta od­lo­či­tev o pre­ne­ha­nju po­slo­va­nja sku­pi­ne IMP Kli­ma. Pro­i­zvo­dnja kli­mat­skih na­prav v Slo­ve­ni­ji bo usta­vlje­na do kon­ca le­ta 2020,« so v spo­ro­či­lu za jav­nost za­pi­sa­li na sple­tni stra­ni druž­be. »Od­lo­či­tev o pre­ne­ha­nju po­slo­va­nja sku­pi­ne IMP Kli­ma je tež­ka od­lo­či­tev, saj vpli­va na šte­vil­ne za­po­sle­ne, ki so po svo­jih naj­bolj­ših mo­čeh pri­spe­va­li k iz­bolj­ša­nju uspe­šno­sti pod­je­tja,« je po­ve­dal Ola Ring­dahl, pred­se­dnik in iz­vr­šni di­rek­tor sku­pi­ne Lin­dab. Go­vo­ri­li smo z več za­po­sle­ni­mi, ti za ko­men­tar ni­so bi­li pri­pra­vlje­ni.

Moč­na kon­ku­ren­ca

Ob tem so na sple­tni stra­ni še pov­ze­li Ring­da­hlo­vo po­ja­sni­lo gle­de od­lo­či­tve za za­pr­tje: »V Evro­pi je ve­li­ko proizvajal­cev kli­mat­skih na­prav in kon­ku­ren­ca je iz­re­dno moč­na. Če ni­si eden naj­bolj­ših ozi­ro­ma naj­ve­čjih igral­cev, je tež­ko do­se­či za­do­vo­lji­vo do­bič­ko­no­snost. Za IMP Kli­ma ne vi­di­mo re­al­ne poti do do­bič­ko­no­sno­sti in ra­sti. Za­to smo se od­lo­či­li za pre­ne­ha­nje po­slo­va­nja.«

Za re­gi­jo bo to hud uda­rec. Žu­pan ob­či­ne Idri­ja To­maž Ven­celj je za De­lo po­ve­dal: »V ob­či­ni Idri­ja smo z ni­čel­ne brez­po­sel­no­sti ta­ko re­koč v treh me­se­cih pri­šli na več kot de­se­tod­sto­tno. Od­lo­či­tev Lin­da­ba bo moč­no vpli­va­la tu­di na sta­nje du­ha, saj v tem tre­nut­ku v ob­či­ni ni rav­no ve­li­ko mo­žno­sti za služ­bo. Upam, da bo ta si­tu­a­ci­ja lju­di pri­ve­dla do te­ga, da se bo­do za­če­li pre­u­smer­ja­ti v dru­ge pa­no­ge, pred­vsem tu­ri­zem.«

Sku­pi­no IMP Kli­ma se­sta­vlja­jo druž­ba Lin­dab kli­ma sis­te­mi, d. o. o., v Slo­ve­ni­ji in nje­ne hče­rin­ske druž­be. P r i ho d k i od pro­da­je sis­te­mov za pre­zrač evanj e stavb so v le­tu 2019

po po­dat­kih, ki so jih vče­raj ob­ja­vi­li na sple­tni stra­ni, zna­ša­li 25,6 mi­li­jo­na evrov.

Za­pr­tje obra­tov bo pri­za­de­lo 226 za­po­sle­nih, od te­ga 212 za­po­sle­nih v Slo­ve­ni­ji in 14 v Sr­bi­ji, Čr­ni go­ri ter Bo­sni in Her­ce­go­vi­ni. En­kra­tni stro­ški, sku­paj s stro­ški od­prav­nin in od­pi­sov, so oce­nje­ni na 60 do 70 mi­li­jo­nov šved­skih kron (od 5,7 do 6,6 mi­li­jo­na evrov), od te­ga bo glav­ni del ne­ga­tiv­no vpli­val na ope­ra­tiv­ni pro­fit v dru­gi če­tr­ti­ni le­ta 2020. Spo­mni­mo, šved­ski Lin­dab je IMP Kli­mo ku­pil le­ta 2015

od kor­po­ra­ci­je Hi­dria.

Za li­kvi­da­ci­jo do se­dem mi­li­jo­nov evrov

Glav­ni vzrok pre­ne­ha­nja pro­i­zvo­dnje je ne­d­o­bič­ko­no­sno po­slo­va­nje. Druž­ba Lin­dab IMP Kli­ma je si­cer la­ni za kar 14 od­stot­kov po­ve­ča­la pri­hod­ke od pro­da­je, kar pa ne za­do­šča zah­te­va­nim do­no­som šved­ske sku­pi­ne. La­ni je Lin­dab IMP Kli­ma opre­mi­la šti­ri­z­vez­dič­ni ho­tel na Ble­du in se s tem po­hva­li­la v le­tnem po­ro­či­lu sku­pi­ne, kar po­ja­sni skok pri­hod­kov. Ta na­mreč zah­te­va de­se­tod­sto­tno EBIT mar­žo (do­bi­ček pred obrest­mi in dav­ki), ki pa je IMP Kli­ma ni ni­ko­li ustva­ri­la. Ra­zen pri­hod­kov lan­sko po­slo­va­nje si­cer še ni raz­kri­to. Druž­ba, ki pro­i­zva­ja pre­zra­če­val­ne in kli­mat­ske na­pra­ve, je pre­dla­ni ustva­ri­la 20,5 mi­li­jo­na evrov pri­hod­kov od pro­da­je. Nje­na či­sta iz­gu­ba je zna­ša­la 1,6 mi­li­jo­na evrov, le­to pred tem pa kar 3,8 mi­li­jo­na evrov. Druž­ba je si­cer zadnji do­bi­ček ustva­ri­la le­ta 2009. Uki­ni­tev bo Lin­dab sta­la od šest od se­dem mi­li­jo­nov evrov, je še raz­vi­dno iz spo­ro­či­la vla­ga­te­ljem šved­ske druž­be.

Kdo ali kaj je Lin­dab

Sku­pi­na Lin­dab za­po­slu­je več kot 4600 lju­di v 32 dr­ža­vah sve­ta. Le­ta 2014 so 46 od­stot­kov pri­hod­kov ustva­ri­li na tr­gih se­ver­ne Evro­pe, v sre­dnji in vzho­dni Evro­pi sku­paj z dr­ža­va­mi nek­da­nje Sov­jet­ske zve­ze pa 21 od­stot­kov. Tri­de­set od­stot­kov pro­da­je so re­a­li­zi­ra­li na tr­gih za­ho­dne Evro­pe, med­tem ko so na dru­gih tr­gih ustva­ri­li tri od­stot­ke pri­hod­kov. La­ni je šved­ska sku­pi­na ustva­ri­la 942 mi­li­jo­nov evrov pri­hod­kov od pro­da­je, kar je za­do­šča­lo za sko­raj 65 mi­li­jo­nov evrov či­ste­ga do­bič­ka. Del­ni­ce druž­be ko­ti­ra­jo na bor­zah v Stockhol­mu, Ber­li­nu in Lon­do­nu. Po hu­dem pad­cu ob iz­bru­hu epi­de­mi­je so si do zdaj že opo­mo­gle in so tre­nu­tno de­se­ti­no niž­je kot na za­čet­ku le­ta.

Fo­to Anja In­ti­har

To­var­na Lin­dab v Go­do­vi­ču bo do kon­ca le­ta po­sto­po­ma pre­ne­ha­la obra­to­va­ti.

To­maž Ven­celj.

V ob­či­ni Idri­ja smo z ni­čel­ne brez­po­sel­no­sti v treh me­se­cih pri­šli na več kot de­se­tod­sto­tno, pra­vi žu­pan

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.