Ele­k­tri­ke se po­sto­pno po­ra­bi več

Delo (Slovenia) - Posel in Denar - - PREDNJA STRAN - P. D.

Po­ra­ba ele­k­tri­ke, ki je eden od po­ka­za­te­ljev go­spo­dar­ske ak­tiv­no­sti, je bi­la v Slo­ve­ni­ji v dru­gem te­dnu ju­ni­ja za 14 od­stot­kov niž­ja kot is­ti te­den la­ni, kar je po­dob­no kot v pov­pre­čju ma­ja. V na­ših naj­po­memb­nej­ših tr­go­vin­skih par­tne­ri­cah je po­ra­ba po­sto­pno za­če­la ra­sti, na­jiz­ra­zi­te­je v Fran­ci­ji in na Hr­va­škem. V Nem­či­ji se je zmanj­ša­nje po­ra­be po dveh za­po­re­dnih te­dnih iz­bolj­ša­nja dru­gi te­den ju­ni­ja po­glo­bi­lo, in si­cer na 14 od­stot­kov.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.