Pre­pla­ha po marč­nem pad­cu je ko­nec

Spet za­zna­va­jo ne­to pri­to­ke, a sred­stev v njih je se­dem­krat manj kot na ban­kah

Delo (Slovenia) - Posel in Denar - - PREDNJA STRAN - Da­mjan Vir­šek

Ve­dno zno­va ugo­ta­vlja­mo, da osta­ja­mo Slo­ven­ci pri obli­ko­va­nju por­t­fe­lja pri­hran­kov pre­cej kon­ser­va­tiv­ni. Vlo­ge pre­bi­val­cev pri ban­kah so po po­dat­kih Ban­ke Slo­ve­ni­je ko­nec apri­la do­se­gle re­kor­dnih 21 mi­li­jard evrov, med­tem ko je var­če­va­nja v vza­je­mnih skla­dih kar se­dem­krat manj – pri­bli­žno tri mi­li­jar­de evrov.

Upra­vljav­ci skla­dov opa­ža­jo, da so Slo­ven­ci še ve­dno ze­lo špe­ku­la­tiv­no na­rav­na­ni. Kar 60 od­stot­kov vseh sred­stev v vza­je­mnih skla­dih je del­ni­ških, vla­ga­te­lji pa se nad­pov­preč­no od­zi­va­jo na gi­ba­nja na ka­pi­tal­skem tr­gu. Mar­ca, ko so se bor­ze »zru­ši­le« za­ra­di za­čet­ka epi­de­mi­je co­vi­da-19, so skla­di za­zna­li ne­to od­tok vi­ši­ni 25 mi­li­jo­nov evrov. Vla­ga­te­lji so pro­da­li za 62 mi­li­jo­nov evrov del­ni­ških na­ložb in jih ve­či­no­ma pre­ne­sli v ob­ve­zni­ške skla­de in skla­de de­nar­ne­ga tr­ga. Trend se je obr­nil apri­la, ko so tu­di med­na­ro­dni bor­zni tr­gi za­zna­li rast. Ne­to pri­tok v vza­je­mne skla­de je do­se­gel se­dem mi­li­jo­nov evrov, kar je na rav­ni pov­preč­ne­ga me­seč­ne­ga do­to­ka v le­tu 2019.

Ne­go­to­vost za­ra­di epi­de­mi­je pa je pre­cej bolj po­ve­ča­la vlo­ge go­spo­dinj­stev v ban­kah. Apri­la so te zra­sle za 373 mi­li­jo­na evrov. Po­ve­ča­nje pri­hran­kov je naj­ver­je­tne­je po­sle­di­ca iz­pla­čil do­da­tnih pre­jem­kov pre­bi­val­stvu med epi­de­mi­jo in zmanj­ša­nja po­tro­šnje, oce­nju­je­jo v Ban­ki Slo­ve­ni­je.

■ Po­de­li­li so na­gra­de za naj­bolj­še vza­je­mne skla­de in upra­vljav­ce.

■ Ge­ne­ra­li In­vest­ments ima že še­ste­ga naj­bolj­še­ga upra­vljav­ca.

■ Druž­ba Sa­va In­fond je le­tos pre­je­la 11 na­grad, naj­več do zdaj.

V le­to­šnjem oce­nje­va­nju naj­bolj­ših vza­je­mnih skla­dov in upra­vljav­cev v Slo­ve­ni­ji sta bi­la na­gra­je­na tu­di dva so­de­lav­ca edi­ci­je Po­sel & de­nar, ki z na­ši­mi bral­ci re­dno de­li­ta svoj po­gled na »ve­de­nje« glo­bal­nih - nanč­nih tr­gov.

Pri­mož Cen­celj iz Ge­ne­ra­li In­vest­ments je do­bil pri­zna­nje za naj­bolj­še­ga upra­vljav­ca v de­se­tle­tnem ob­do­bju. Upra­vlja ob­ve­zni­ška skla­da Ge­ne­ra­li Bond in Ge­ne­ra­li Cor­po­ra­te Bon­ds ter de­nar­ni sklad Ge­ne­ra­li MM. Nje­gov ob­ve­zni­ški sklad je do­bil naj­viš­je pri­zna­nje (pet zvez­dic) za vsa ob­do­bja oce­nje­va­nja tri­le­tno, pet­le­tno in de­setle­tno. Cen­celj je pr­vi na­slov naj­bolj­še­ga upra­vljav­ca pre­mo­že­nja osvo­jil že le­ta 2014, star ko­maj 29 let, na­to pa še v le­tih 2016 in 2018.

»Hva­le­žen sem svo­ji že­ni za vso pod­po­ro in svo­jim ko­le­gom, vod­jem – se­da­njim in pre­te­klim. V pri­ho­dnjem de­se­tle­tju si že­lim, da bi bi­lo to ob­do­bje pri­li­vov v vza­je­mne skla­de in da bi Slo­ven­ci pre­po­zna­li na­lož­be­ne pri­lo­žno­sti, ki jih ta in­du­stri­ja omo­go­ča, « je po­ve­dal Cen­celj.

Na­slov naj­bolj­še­ga upra­vljav­ca je eki­pa Ge­ne­ra­li In­vest­ments, ki ima dol­go­le­tne iz­ku­šnje na do­ma­čem in re­gi­o­nal­nih ka­pi­tal­skih tr­gih ter do­bre med­na­ro­dne po­ve­za­ve, v za­dnjih de­se­tih le­tih pre­je­la kar šest­krat. V ka­te­go­ri­ji del­ni­ških skla­dov, ki vla­ga­jo v in­for­ma­cij­sko teh­no­lo­gi­jo, pa je v de­se­tle­tnem ob­do­bju pet zvez­dic osvo­jil sklad Ge­ne­ra­li Teh­no­lo­gi­ja.

Na­gra­do za naj­bolj­še­ga upra­vljav­ca v pet­le­tnem ob­do­bju pa je osvo­jil Aleš Gr­bić iz druž­be Sa­va In­fond. »Pri upra­vlja­nju upo­ra­bljam stra­te­gi­jo iz­bo­ra na­ložb z iz­ra­zi­ti­mi kon­ku­renč­ni­mi pred­nost­mi, ki na­čel­no ni­so pre­ce­nje­ne, ni­ma­jo struk­tur­nih te­žav in so v me­ga­tren­du. To tro­je je do­ber re­cept za nad­pov­preč­ne dol­go­roč­ne do­no­se,« je po­ve­dal. »Upra­vlja­nje osta­ja dol­go­ča­sno in ni mo­žno­sti za ču­stva ter mar­ket ti­ming. Mo­to je skro­mnost, osre­do­to­če­nost in mo­no­to­nost.«

Gr­bić upra­vlja tri skla­de: In­fond Te­ch­no­lo­gy, del­ni­ški pod­sklad, ki je tu­di naj­bolj­ši slo­ven­ski sklad po raz­mer­ju tve­ga­nja in do­no­sa, In­fond Al­fa, me­ša­ni pod­sklad, ki je v oce­nje­va­nju do­bil vseh pet mo­žnih zvez­dic v tri- in pet­le­tnem ob­do­bju, ter In­fond Euro­pe, del­ni­ški pod­sklad.

Sa­va In­fond, druž­ba za upra­vlja­nje, je na le­to­šnjem oce­nje­va­nju po­leg na­gra­de za naj­bolj­še­ga upra­vljav­ca v pet­le­tnem ob­do­bju pre­je­la še enajst dru­gih pri­znanj. Med dru­gim je nji­ho­va upra­vljav­ka Bar­ba­ra Gač­nik osvo­ji­la dru­go me­sto ta­ko v pet- kot de­se­tle­tnem ob­do­bju oce­nje­va­nja.

Re­vi­ja Mo­je nan­ce vsa­ko le­to raz­gla­si naj­bolj­še vza­je­mne in po­koj­nin­ske skla­de ter naj­bolj­še­ga upra­vljav­ca pre­mo­že­nja v Slo­ve­ni­ji. Le­to­šnja ju­bi­lej­na, de­se­ta pri­re­di­tev je za­ra­di ukre­pov ob epi­de­mi­ji ko­ro­na­vi­ru­sa po­te­ka­la prek vi­de­o­po­ve­za­ve.

Upra­vlja­nje pre­mo­že­nja zah­te­va ve­li­ko ana­li­tič­ne­ga de­la.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.