Pan­de­mi­ja bo od­ne­sla tri de­se­ti­ne tr­ga

Po od­pr­tju sa­lo­nov je pro­da­je spet več, a po­nu­dni­ki li­zin­ga osta­ja­jo pe­si­mi­stič­ni

Delo (Slovenia) - Posel in Denar - - PREDNJA STRAN - D. Vi.

Li­zin­ške druž­be so v pr­vem če­tr­tle­tju 2020 skle­ni­le za kar 16,6 od­stot­ka manj no­vih po­slov kot v pri­mer­lji­vem če­tr­tle­tju la­ni, je raz­vi­dno iz po­dat­kov, ki jih ob­ja­vlja Ban­ka Slo­ve­ni­je. Zmanj­ša­nje šte­vi­la no­vih po­slov so za­zna­li v vseh sku­pi­nah pre­mič­nin­skih po­slov, ki so glav­ni­na no­vih po­slov.

Po­ve­čal se je upad na po­dro­čju ko­mer­ci­al­nih in to­vor­nih vo­zil (19,9 od­stot­ka manj no­vih po­godb), med­tem ko je po­slov z oseb­ni­mi vo­zi­li za 14,2 od­stot­ka manj. Ti so la­ni pred­sta­vlja­li 65 od­stot­kov vseh no­vih po­slov. Za­ra­di za­si­če­no­sti tr­ga vo­zil in slab­ša­nja ma­kro­e­ko­nom­skih na­po­ve­di so ana­li­ti­ki Ban­ke Slo­ve­ni­je že la­ni za­sle­di­li moč­no umir­ja­nje ra­sti no­vih po­slov, ki se je pro­ti kon­cu le­ta usta­vi­la. Po­sle­dič­no se je rast no­vih po­slov la­ni usta­vi­la tik pod rav­njo iz le­ta 2018.

»Od od­pr­tja av­to­mo­bil­skih sa­lo­nov 20. apri­la za­zna­va­mo bla­go rast inan­ci­ra­nja no­vih in ra­blje­nih vo­zil v pri­mer­ja­vi z is­tim ob­do­b­jem la­ni. Ka­ko se bo trg raz­vi­jal v pri­ho­dnje, je ze­lo tež­ko na­po­ve­da­ti. Se­da­nja rast je na­mreč lah­ko za­ča­sna in je lah­ko po­sle­di­ca za­pr­tja sa­lo­nov v ča­su epi­de­mi­je, ugo­dnih cen na av­to­mo­bil­skem tr­gu ter usmer­ja­nja po­tro­šnje v se­gmen­te sre­dnje­roč­ne po­tro­šnje (av­to­mo­bi­li, po­tro­šno bla­go) in manj v po­to­va­nja in do­pu­ste,« je raz­me­ra ne tr­gu ko­men­ti­ra­la Ti­na Fi­li­pan, na­me­stni­ca di­rek­tor­ja v druž­bim Sum­mit Le­a­sing.

»Tu­di če ko­ro­na­vi­ru­sa sploh ne bi bi­lo, bi bil trg oseb­nih vo­zil manj­ši kot la­ni. Sa­mo za­ra­di epi­de­mi­je oce­nju­je­mo, da bo manj­ši do 30 od­stot­kov, če pa bo sle­dil dru­gi val, bo upad še ve­čji in ga ne zna­mo na­po­ve­da­ti,« je še po­ve­da­la.

Li­zin­ške hi­še, ki se ukvar­ja­jo ve­či­no­ma s fi­nan­ci­ra­njem oseb­nih in lah­kih ko­mer­ci­al­nih vo­zil, bo­do manj ob­ču­ti­le po­sle­di­ce vpli­va upo­ča­sni­tve go­spo­dar­stva za­ra­di epi­de­mi­je kot ti­ste, ki so ve­či­no­ma usmer­je­ne v inan­ci­ra­nje ko­mer­ci­al­nih vo­zil in opre­me, je še oce­ni­la.

■ No­vih po­slov je bi­lo v pr­vih me­se­cih za 16,6 od­stot­ka manj kot la­ni.

■ Slo­ve­ni­ski li­zing je od­vi­sen od vo­zil, ki pa se (več) ne pro­da­ja­jo.

■ Ban­ka Slo­ve­ni­je li­zin­škim druž­bam sve­tu­je, naj do­bič­ke za­dr­ži­jo v bi­lan­cah.

Li­zin­ške druž­be so v pr­vih treh me­se­cih le­tos skle­ni­le za le 239 mi­li­jo­nov evrov no­vih po­slov, od te­ga za le mi­li­jon evrov z ne­pre­mič­ni­na­mi, je raz­vi­dno iz po­dat­kov, ki jih ob­ja­vlja Ban­ka Slo­ve­ni­je. Od ja­nu­ar­ja do mar­ca la­ni je bi­lo no­vih po­slov za 287 mi­li­jo­nov evrov, od te­ga šti­ri mi­li­jo­ne evrov na po­dro­čju ne­pre­mič­nin.

Raz­me­re v de­jav­no­sti, ki se z upo­ča­snje­va­njem ra­sti spo­pa­da že kar ne­kaj let, je še po­slab­ša­lo »za­pr­tje go­spo­dar­stva«, ki ga je mar­ca pov­zro­čil iz­bruh co­vi­da-19. Glav­ni del učin­kov ko­ro­na­vi­ru­sa v do­sto­pne sta­ti­sti­ke še ni vklju­čen, ven­dar po­nu­dni­ki li­zin­ga ni­so pre­ti­ra­no op­ti­mi­stič­ni. Ban­ka Slo­ve­ni­je je oce­ni­la, da je sku­pni do­bi­ček li­zin­ških družb mar­ca zna­šal 18 mi­li­jo­nov evrov, bil je za 30,6 od­stot­ka niž­ji kot v pri­mer­lji­vem ob­do­bju la­ni. Tu­di ob pri­ča­ko­va­nem okre­va­nju de­jav­no­sti v dru­gi po­lo­vi­ci le­ta oce­nju­je­jo, da se bo na le­tni rav­ni do­bi­ček zni­žal za 19,3 od­stot­ka.

Tu­di za­to je Ban­ka Slo­ve­ni­je ma­ja li­zin­škim druž­bam iz­da­la ma­kro­bo­ni­te­tno pri­po­ro­či­lo, naj za­ča­sno ome­ji­jo raz­de­li­tev bi­lanč­ne­ga in za­dr­ža­ne­ga do­bič­ka, ustvar­je­ne­ga v le­tih 2019 in 2020. Naj­po­memb­nej­ši del li­zin­ga v Slo­ve­ni­ji je fi­nan­ci­ra­nje oseb­nih in ko­mer­ci­al­nih vo­zil. Ker so tu že v dru­gi po­lo­vi­ci lan­ske­ga le­ta za­zna­li umir­ja­nje po­slo­va­nja, v li­zin­ških druž­bah le­tos ni­so pri­ča­ko­va­li re­kor­dov. No­ve raz­me­re po epi­de­mi­ji, ko je ve­li­ko pod­je­tij zmanj­ša­lo svo­ja vla­ga­nja, na­kup av­to­mo­bi­lov pa so od­lo­ži­li tu­di za­seb­ni­ki, so po­lo­žaj še po­slab­ša­le.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.