Bo­do v Lju­blja­ni oži­vi­li Kmeč­ko ohcet?

Za­mi­sel, da bi spet or­ga­ni­zi­ra­li ne­koč naj­ve­čjo etno­graf­sko pri­re­di­tev

Vecer - - POTOVANJA - JO­ŽE JER­MAN

“Pre­pri­čan sem, da mno­gi po­mni­mo pri­re­di­tve Kmeč­ke ohce­ti v Lju­blja­ni. Na njej smo lah­ko spo­zna­va­li in obu­ja­li mno­ge slo­ven­ske obi­ča­je, obre­de in kul­tu­ro pre­te­kle­ga ča­sa osre­dnje Slo­ve- ni­je. Pri­re­di­tve so Lju­blja­no pred­sta­vi­le sve­tu, pri­va­blja­le mno­ži­ce tu­ri­stov in kre­pi­le med­me­stno so­de­lo­va­nje s pri­ja­telj­ski­mi ozi­ro­ma po­bra­te­ni­mi me­sti. Bi­la je za­go­to­vo pri­re­di­tev, po ka­te­ri je bi­la Lju­blja­na zna­na po vsej Evro­pi.

Na­vse­za­dnje,“ je de­jal Aleš Kar­delj, me­stni sve­tnik sve­tni­ške­ga klu­ba DeSUS na po­ne­delj­ko­vi se­ji me­stne­ga sve­ta, “so ime­li go­stin­ci, ho­te­lir­ji in dru­gi tu­di do­ber po­sel. Za­ve­dam se, da ta­kšna pri­re­di­tev ni po­ce­ni in da zah­te- va iz­re­den or­ga­ni­za­cij­ski na­por, to­da go­to­vo bi se spla­ča­la. Lah­ko bi jo vne­sli v koledar pri­re­di­tev na pr­vi po­le­tni dan. Pre­dla­gam, da se­sta­vi­mo or­ga­ni­za­cij­ski od­bor in zač­ne­mo de­lo.“

Pr­va Kmeč­ka ohcet je bi­la 6. mar­ca 1966, na njej sta se po­ro­či­la slo­ven­ski par Fa­ni Ko­zinc in Ja­nez Po­toč­nik ter šved­ski par Be­rit Ja­cobs in Evert Ja­cobs­son. Pred šti­ri­mi le­ti, ko je Kmeč­ka ohcet sla­vi­la 40-le­tni­co, so se sre­ča­li. Oba pa­ra sta še sku­paj, vsak od nji­ju ima­ta po si­na in hčer in kup vnu­kov. Pa še ne­kaj je za­ni­mi­vo: pr­vo Kmeč­ko ohcet, ta­krat so ime­li ude­le­žen­ci ohce­ti pr­vič po voj­ni pri­lo­žnost ta­ko mno­žič­no oble­či slo­ven­sko na­ro­dno no­šo, si je ogle­da­lo kar 60.000 lju­di in je bi­la dol­ga le­ta naj­bo­lje obi­ska­na pri­re­di­tev. Tu­di vse po­znej­še Ohce­ti so šte­le šte­vi­lo ude­le­žen­cev v de­set­ti­so­čih in gle­de na to, da se je na vsa­ki po­ve­ča­lo šte­vi­lo pa­rov iz šte­vil­nih de­žel, je Lju­blja­na po­sta­ja­la po sve­tu vse bolj zna­na. Za­dnja pri­re­di­tev je bi­la v Lju­blja­ni le­ta 1990.

V Lju­blja­ni se še ni­so do­bro od­lo­či­li, ali jo bo­do oži­vi­li, pa so se že po­ja­vi­li na­spro­tni­ki, ki pra­vi­jo, da je Lju­blja­na ur­ba­no me­sto in da naj or­ga­ni­zi­ra­jo Kmeč­ko ohcet kje na kme­tih.

Po­bu­dni­ki pri­re­di­tve bi jim lah­ko po­ve­da­li, da pri njej sploh ne gre za obu­ja­nje nek­da­njih kmeč­kih obi­ča­jev, ki so jih me­šča­ni že po­za­bi­li, no­vih pa se še ni­so na­va­di­li, am­pak pre­pro­sto za pri­re­di­tev, ki bi v me­sto zva­bi­la še več tu­ri­stov. In s tem de­nar­ja.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.