Umrl je Smi­ljan Kre­že

Vecer - - MARIBOR IN REGIJE -

Vče­raj je v UKC Ma­ri­bor za­ra­di mo­žgan­skih kr­va­vi­tev umrl Smi­ljan Kre­že, star 51 let. Kot pro­du­cent in or­ga­ni­za­tor kon­cer­tov je bil ne­po­zab­na in vse­pri­so­tna glas­be­na ku­li­sa Ma­ri­bo­ra in eden nje­go­vih naj­bolj zna­nih in po­pu­lar­nih me­šča­nov. Vseh 20 let je bil po­mem­ben so­de­la­vec Fe­sti­va­la Lent, mlaj­ši ga po­zna­jo po nje­go­vem Pi­še se le­tu, brez nje­ga ni mi­ni­la Zla­ta li­si­ca, tu­di na Bor­štni­ko­vem sre­ča­nju je so­de­lo­val pa na pred­bo­žič­nih in no­vo­le­tnih kon­cer­tih. V okvi­ru EPK je oži­vil Po­štno uli­co. So­de­lo­val je s ce­lo­tno slo­ven­sko in ek­s­ju­go­slo­van­sko glas­be­no sce­no. Po­leg dru­ge­ga je bil so­or­ga­ni­za­tor vseh Ve­če­ro­vih pi­kni­kov za­dnjih dveh de­se­tle­tij in pro­du­cent Ve­če­ro­ve­ga od­ra na Len­tu. Bil je tu­di so­av­tor in pro­du­cent Jurč­ko­ve­ga od­ra. Kot

(Sa­šo Biz­jak) ura­dni na­po­ve­do­va­lec je so­de­lo­val v vseh no­go­me­tnih pra­vlji­cah, od re­pre­zen­tanč­nih do uspe­hov NK Ma­ri­bor. No­go­met je bil nje­go­va dru­ga lju­be­zen.

Še naj­stnik se je uve­lja­vil kot pe­vec no­vo­va­lo­vske sku­pi­ne Pre­po­rod, ki je bi­la sku­paj s Ska­ka­fci in se­ve­da Lač­ni­mi Fran­zi za­dnja ve­li­ka glas­be­na zgod­ba me­sta. (sn)

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.