Na­gra­da Kse­ni­je Hri­bar Ma­te­ji Bu­čar

Dru­štvo za so­dob­ni ples Slo­ve­ni­je dru­gič po­de­li­lo na­gra­do za ži­vljenj­sko de­lo in na­gra­de za po­seb­ne do­sež­ke

Vecer - - KULTURA -

Zna­ni so do­bi­tni­ki na­grad Kse­ni­je Hri­bar za le­to 2015, ki jih v sklo­pu 7. bi­e­na­la slo­ven­ske so­dob­ne ple­sne ume­tno­sti Gi­ba­ni­ca le­tos dru­gič po­de­lju­je Dru­štvo za so­dob­ni ples Slo­ve­ni­je. Po­leg ko­re­o­gra­fi­nje Ma­te­je Bu­čar, ki je do­bi­tni­ca na­gra­de za ži­vljenj­sko de­lo, so med na­gra­jen­ci ko­re­o­gra­fi­nja An­dre­ja Ra­uch Po­dr­zav­nik in ple­sa­lec Jurij Ko­njar.

Zna­no je, da je do­bi­tni­ca le­to­šnje na­gra­de Kse­ni­je Hri­bar za ži­vljenj­sko de­lo ko­re­o­gra­fi­nja Mateja Bu­čar, ki že 20 let re­dno pre­se­ne­ča s sa­mo­svo­ji­mi, kon­cep­tu­al­no in vi­zu­al­no iz­či­šče­ni­mi upro­stor­je­nji ple­šo­čih te­les. "Bu­čar­je­va je ume­tni­ca, ki ne pod­le­ga dik­ta­tu no­ve­ga, in pu­sti ume­tni­ški ide­ji več ema­na­cij," je v ute­me­lji­tvi na­gra­de med dru­gim za­pi­sa­la stro­kov­na ži­ri­ja za na­gra­do, v se­sta­vi Sa­bi­na Po­toč­ki, Pia Bre­za­všček in Blaž Lu­kan.

Ži­ran­ti so na­gra­do Kse­ni­je Hri­bar za ko­re­o­gra­fi­jo do­de­li­li An­dre­ji Ra­uch Po­dr­zav­nik. "Efe­mer­ne obli­ke, ko­maj za­znav­ni pre­mi­ki, ki bi­stve­no učin­ku­je­jo na člo­ve­ko­ve-ustvar­jal­če­ve­gle­dal­če­ve ko­gni­tiv­ne in re­cep­tiv­ne spo­sob­no­sti, že­lja usta­vi­ti tok ča­sa (od tod za­te­ka­nje v "mu­zej"), ga obli­ko­va­ti in hkra­tna za­vest o nje­go­vi mi­mo­be­žno­sti, od ka­te­re pa je ven­dar­le mo­go­če kdaj pa kdaj od­krh­ni­ti de­lec ži­vlje­nja sa­mo za­se," ta­ko so ži­ran­ti v ute­me­lji­tvi ozna­či­li ko­re­o­graf­sko de­lo Ra­uch Po­dr­zav­ni­ko­ve.

Med ple­sal­ci ozi­ro­ma per­for­mer­ji je ži­ri­ja na­gra­di­la Ju­ri­ja Ko­njar­ja. Zanj je po pre­so­ji ži­ran­tov ples edi­ni mo­žni me­dij, v ka­te­rem lah­ko kot ume­tnik di­ha. "Ko ga vi­di­mo ple­sa­ti, nam po­sta­ne ja­sno, da je ples nje­gov mo­dus vi­ven­di, ki pa ga za­ra­di vse prej kot ide­al­nih po­go­jev de­la si­li v ne­ko dru­go vr­sto gi­ba­nja, v so­dob­no ume­tni­ško no­mad­stvo od re­zi­den­ce do re­zi­den­ce. No­mad­stvo ni sa­mo zu­na­nji po­goj, ki ga ume­tnik sprej­me na ra­čun svo­je- ga de­la, am­pak po­sta­ne pro­duk­tiv­ni del nje­go­ve­ga pri­sto­pa do ple­sa. To se zgo­di na rav­ni vse­bi­ne, de­ni­mo v av­tor­skem so­lu Za Ju­li­a­na Mer-Kha­mi­sa," med dru­gim pi­še v ute­me­lji­tvi na­gra­de.

Pod­por­ni so­de­lav­ci

Dru­štvo je raz­pi­sa­lo tu­di na­gra­de za pod­por­ne so­de­lav­ce pri pred­sta­vah. Na­gra­do Kse­ni­je Hri­bar ta­ko prej­me­ta obli­ko­va­lec sve­tlo­be Lu­ka Curk in obli­ko­va­lec zvo­ka To­maž Grom. Curk, vod­ja od­ra v Cen­tru kul­tu­re Špan­ski bor­ci, je v mi­nu­lih dveh le­tih opa­zno sve­tlob­no obli­ko­val več pred­stav, iz­ve­de­nih v ma­tič­ni usta­no­vi. Kot obli­ko­va­lec sve­tlo­be se zna Curk kre­a­tiv­no pri­la­go­di­ti teh­nič­nim mo­žno­stim, ki jih po­nu­ja po­sa­me­zno pri­zo­ri­šče, in z ome­je­ni­mi sred­stvi do­se­či ma­ksi­mal­ne estet­ske in po­men­ske učin­ke, pi­še v ute­me­lji­tvi. Glas­be­ni in zvoč­ni ino­va­tor Grom je do­bro po­znan v glas­be­nih, ple­snih, gle­da­li­ških in film­skih kro­gih. Na­gra­do mu ži­ri­ja po­de­lju­je za "raz­lič­ne glas­be­no-zvoč­ne pre­sež­ke, po­ve­za­ne s so­dob­nim ple­som". Med dru­gim za av­tor­sko glas­bo in obli­ko­va­nje zvo­ka v pred­sta­vah Hu­da mra­vlji­ca in So­kol! ter v per­for­man­sih Vie Ne­ga­ti­ve, za iz­ved­bo kre­a­tiv­ne de­lav­ni­ce Z zvo­kom o ple­su v so­de­lo­va­nju s Špe­lo Tro­št ter za iz­ved­bo se­ri­je glas­be­no-ple­snih im­pro­vi­za­cij Ne­for­ma.

Te­o­re­ti­čar­ka, dra­ma­tur­gi­nja in kri­ti­čar­ka Jasmina Za­lo­žnik, ki je kot pi­še v ute­me­lji­tvi na­gra­de, "ne­po­gre­šlji­vi se­stav­ni del slo­ven­ske ple­sne sce­ne, ki jo bo­ga­ti s te­o­ret­sko pre­mi­šlje­no in druž­be­no an­ga­ži­ra­no pi­sa­vo in ji na ta na­čin da­je ve­lja­vo, ki jo po­tre­bu­je in si jo za­slu­ži".

Nagrajena je tu­di pro­du­cent­ka, ku­ra­tor­ka in raz­i­sko­val­ka kul­tur­nih po­li­tik Petra Ha­za­bent. "Kljub mla­do­sti ima za se­boj bo­gat opus pro­jek­tov, po­memb­nih za ra­zvoj so­dob­no­ple­sne in upri­zo­ri­tve­ne sce­ne ta­ko v lo­kal­nem kot med­na­ro­dnem po­gle­du," so pre­so­di­li ži­ran­ti.

Na­gra­da pe­da­go­gi­njam

Na­gra­do Kse­ni­je Hri­bar prej­me tu­di ko­lek­tiv ple­snih pe­da­go­gov Sre­dnje vzgo­ji­telj­ske šo­le in gi­m­na­zi­je Lju­blja­na (SVŠGL), v ka­te­rem so Ma­ja De­lak, Moj­ca Di­mec, Ni­na Faj­di­ga, An­dre­ja Ko­pač, Vi­ta Osojnik, Si­nja Ož­bolt, Špe­la Re­par Lo­mo­v­šek, Petra Pi­ka­lo, Du­šan Te­rop­šič, Na­ta­ša To­vi­rac, Ti­na Va­len­tan, Urška Vo­har in rav­na­telj šo­le Alojz Plu­ško. SVŠGL že od le­ta 1999 di­ja­kom omo­go­ča, da na­dar­je­nost za ples in gle­da­li­šče raz­vi­ja­jo na te­me­lju stro­kov­no pre­ver­je­nih in ka­ko­vo­stnih vzgoj­no-iz­o­bra­že­val­nih pri­sto­pov, s po­u­dar­kom na ra­zvo­ju in­di­vi­du­al­nih kva­li­tet. Di­ja­ki pod men­tor­stvom pri­zna­nih ple­snih pe­da­go­gov do­se­ga­jo do­bre re­zul­ta­te, med ma­tu­ran­ti šo­le pa je že kar ne­kaj vr­hun­skih ple­sal­cev in mla­dih ko­re­o­gra­fov.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.