Ukra­de­jo se­dem ko­les na dan

Po­li­ci­stom zna ma­lo la­stni­kov, če so bi­li žr­tev ta­tvi­ne, opi­sa­ti svo­je ko­lo

Vecer - - FRONT PAGE - ELIZABETA PLANINŠIČ

Za­če­la se je se­zo­na ko­le­sar­je­nja, s tem pa tu­di pri­li­ke za ta­to­ve ko­les. La­ni so po­li­ci­sti obrav­na­va­li sko­raj 2700 ka­zni­vih de­janj, v ka­te­rih so bi­la ukra­de­na ko­le­sa, kar po­me­ni se­dem ukra­de­nih ko­les na dan. Ve­li­ko la­stni­kov pa kra­je svo­je­ga pre­vo­zne­ga sred­stva po­li­ci­stom ni­ti ne pri­ja­vi.

Po­li­ci­sti sve­tu­je­jo la­stni­kom, naj si o ko­le­su za­be­le­ži­jo čim več po­dat­kov, saj ugo­ta­vlja­jo, da jih zna le ma­lo opi­sa­ti svo­je ko­lo, če je bi­lo to ukra­de­no. "Več je po­dat­kov, ki jih ob pri­ja­vi ta­tvi­ne ko­le­sa po­sre­du­je oško­do­va­nec, ve­čja je mo­žnost, da se ko­lo iden­ti­fi­ci­ra in tu­di vr­ne la­stni­ku," pra­vi­jo po­li­ci­sti. Ob tem pri­po­ro­ča­jo tu­di upo­ra­bo ka­ko­vo­stnih klju­čav­nic. "Ko­lo naj bo pri­kle­nje­no na sta­bi­len pred­met," je na­vo­di­lo po­li­ci­stov.

"Ko­maj sem ča­kal po­mlad in ko­le­sar­je­nje. Naj­več po­ti v le­tu opra­vim prav na ko­le­su. Pa so mi ko­lo v cen­tru Ma­ri­bo­ra ukra­dli. Saj ni bi­lo kaj do­sti vre­dno, bi­lo mi je pa lju­bo. Osta­la mi je le pre­re­za­na klju­čav­ni­ca," je v teh dneh ben­til Ma­ri­bor­čan. Je­zen se je do­lo­čil, da si bo ko­lo po­i­skal kar na sple­tu. Za­ču­den je med po­nud­bo za­gle­dal tu­di svo­je ko­lo.

"A te­ga ne mo­rem do­ka­za­ti, ni­mam do­ku­men­tov, ni­sem si za­pi­sal šte­vilk. In sem ga za ne­kaj de­set evrov od­ku­pil na­zaj. Pro­da­ja­lec mi ni že­lel po­ve­da­ti, kje ga je do­bil, če­tu­di sem mu kar s po­li­ci­jo za­gro­zil," je raz­la­gal svo­jo pri­go­do. Po­li­ci­stom je iz že za­pi­sa­nih ra­zlo­gov ni pri­ja­vil, saj da vse­ga ne mo­re do­ka­za­ti.

Sla­ba klju­čav­ni­ca ni ovi­ra za ne­pri­di­pra­ve

In lju­di, ki ta­tvi­ne ko­les ne pri­ja­vi­jo, bo­di­si ker ni­ma­jo ustre­znih po­dat­kov o ko­le­su bo­di­si se jim zdi pre­vo­zno sred­stvo pre­po­ce­ni za tra­te­nje ča­sa z or­ga­ni pre­go­na, ni ma­lo. Kljub te­mu pa šte­vi­lo ta­tvin ko­les, ki jih obrav­na­va­jo po­li­ci­sti, iz le­ta v le­to ra­ste, kar je si­cer pri­pi­sa­ti tu­di dej­stvu, da se zme­raj več lju­di s ko­le­si tu­di vo­zi. V lan­skem le­tu so po­li­ci­sti sku­paj obrav­na­va­li 2682 ta­tvin ko­les, kar po­me­ni, da je pov­preč­no bi­lo vsak dan ukra­de­nih se­dem ko­les. "Gre za se­šte­vek ta­tvin kot ve­li­kih ta­tvin - v sle­dnjem pri­me­ru gre za ta­tvi­no, ki je bi­la iz­vr­še­na z vlo­mom v ga­ra­žo, klet ali dru­gi pro­stor, na pre­dr­zen na­čin in po­dob- no," raz­la­ga­jo po­li­ci­sti. Do­da­ja­jo, da so ukra­de­na ko­le­sa raz­lič­nih ce­nov­nih vre­dno­sti, tu­di kra­ji, kjer so ta­tvi­ne iz­vr­še­ne, so raz­pr­še­ni. "Ta­ko obrav­na­va­mo ta­tvi­ne, ki so bi­le stor­je­ne v ko­le­sar­ni­cah, za­pr­tih in od­pr­tih, ho­dni­kih več­sta­no­vanj­skih stavb, v vo­zi­lih, ob iz­o­bra­že­val­nih usta­no­vah ... Sto­ril­ci za iz­vr­ši­tev ka­zni­vih de­janj upo­ra­blja­jo pri­roč­na orod­ja, ki jih lah­ko ne­o­pa­zno pre­na­ša­jo, na pri­mer šči­pal­ke, kle­šče, saj la­stni­ki upo­ra­blja­jo klju­čav­ni­ce, ki jih je mo­go­če z lah­ko­to pre­šči­pni­ti." Da se zmanj­ša mo­žnost, da vam ukra­de­jo ko­lo, po­li­ci­sti pri­po­ro­ča­jo upo­ra­bo kva­li­te­tne klju­čav­ni­ce, ki omo­go­ča čim ve­čjo od­por­nost na po­se­ge raz­lič­nih oro­dij in pred­me­tov.

"Klju­čav­ni­ce slab­še ka­ko­vo­sti, ple­til­ke, de­be­li­ne me­zin­ca, ne pred­sta­vlja­jo za ta­to­ve ko­les ni­ka­kr­šne ovi­re. Po ne­ka­te­rih iz­ra­ču­nih naj bi klju­čav­ni­ca pred­sta­vlja­la vsaj 15-20 od­stot­kov vre­dno­sti ko­le­sa. Ko­lo naj bo ve­dno za­va­ro­va­no s klju­čav­ni­co, tu­di za kraj­ši čas. Pri­kle­nje­no naj bo na sta­bi­len pred­met, kot so sto­ja­la za ko­le­sa, ogra­je, kjer je to do­vo­lje­no," so na­vo­di­la po­li­ci­stov.

Klju­čav­ni­ca naj bi pred­sta­vlja­la oko­li 20 od­stot­kov vre­dno­sti ko­le­sa

Ma­lo la­stni­kov zna opi­sa­ti svo­je ko­lo

Pri pre­i­sko­va­nju ka­zni­vih de­janj, po­ve­za­nih z iz­gi­nu­lim ko­le­som, se po­li­ci­sti naj­po­go­ste­je sre­ču­je­jo s po­manj­klji­vim opi­som ukra­de­ne­ga ko­le­sa. "Po opra­vlje­ni ana­li­zi je bi­lo ugo­to­vlje­no, da le 40 od­stot­kov la­stni­kov ko­les po­da ka­rak­te­ri­sti­ke o ukra­de­nem ko­le­su, na pod­la­gi ka­te­rih je iden­ti­fi­ka­ci­ja lah­ko ne­dvo­u­mna. Za­ra­di te­ga so in­di­vi­du­al­ne ka­rak­te­ri­sti­ke ob osnov­nih po­dat­kih ko­le­sa ze­lo po­memb­ne. Pri­po­ro­ča­mo, da si la­stni­ki ko­les za­pi­še­jo znam­ko ko­le­sa, tip, mo­del, bar­vo in tip po­sa­me­znih se­stav­nih de­lov ( pe­dal, ogrod­ja, pre­stav, za­vor ...), šte­vil­ko okvir­ja, do­da­tno opre­mo, po­škod­be in po­seb­ne in­di­vi­du­al­ne zna­ke, kot so na pri­mer vgra­vi­ra­ne la­stne šte­vil­ke, čr­ke." Od­več ne bo, pra­vi­jo po­li­ci­sti, ni­ti fo­to­gra­fi­ja ko­le­sa. "Več po­dat­kov, ki jih ob pri­ja­vi ta­tvi­ne ko­le­sa po­sre­du­je oško­do­va­nec, ve­čja je mo­žnost, da se ko­lo iden­ti­fi­ci­ra in tu­di vr­ne la­stni­ku."

Sto­ril­ci ko­lo upo­ra­bi­jo tu­di kot tran­spor­tno sred­stvo in ga po­tem za­vr­že­jo. "Ta­kšna ko­le­sa so evi­den­ti­ra­na kot naj­de­na, in če ni mo­go­če ugo­to­vi­ti, kdo je la­stnik, so ka­sne­je pro­da­na na draž­bi naj­de­nih stva­ri," po­ja­snju­je- jo na ge­ne­ral­ni po­li­cij­ski upra­vi. Vse več za­va­ro­val­nic si­cer po­nu­ja mo­žnost za­va­ro­va­nja ko­le­sa za pri­mer kra­je. A obi­čaj­no gre za za­va­ro­va­nje v pri­me­ru ta­tvi­ne v za­pr­tem pro­sto­ru, za na­va­dno ta­tvi­no, to­rej če vam ukra­de­jo ko­lo, ki je bi­lo pri­kle­nje­no pred ka­kšno tr­go­vi­no, ve­či­na za­va­ro­val­nic ne kri­je ško­de.

Po­li­ci­sti pa opo­zar­ja­jo še na en vi­dik var­no­sti, po­ve­zan z vo­žnjo s ko­le­si. Vse več je na­mreč dr­znih ta­tvin, pri ka­te­rih sto­ril­ci med vo­žnjo s ko­le­som žr­tvi iz ko­ša­re, pa ni va­žno, ali je ta na­me­šče­na na ko­lo spre­daj ali za­daj, ukra­de­jo tor­bi­ce, de­nar­ni­ce, pre­no­sne ra­ču­nal­ni­ke. Za­ra­di te­ga po­li­ci­sti pri­po­ro­ča­jo, da si ko­le­sar ozi­ro­ma ko­le­sar­ka tor­bi­co ali tor­bo za ra­ču­nal­nik opr­ta ob te­lo, pri tem pa je tre­ba se­ve­da pa­zi­ti, da to ne ovi­ra vo­žnje.

(An­drej Pe­te­lin­šek)

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.