Pas­ji dne­vi

Ob vro­žin­skem va­lu va­lu, ki se ura­dno za­žne ju­tri, se uma­kni­te v sen­co in za­u­žij­te do­volj te­ko­ži­ne, kme­tij­stvo že ogro­ža su­ša

Vecer - - FRONT PAGE - ii­ha na­i­če­vič, Jan­ko ro­tek

Na­ci­o­nal­ni i nšti­tut za va­ro­va­nje zdrav­ja je za od sre­de do pet­ka iz­dal opo­zo­ri­lo za naj­viš­jo ogro­že­nost z ve­li­ko to­plo­tno obre­me­ni­tvi­jo za ce­lo­tno Slo­ve­ni­jo, z iz­je­mo vi­so­ko­gor­ja. Vro­či­na se bo od da­nes še sto­pnje­va­la, da­nes in ju­tri naj bi na­me­ri­li 37 ali 38 sto­pinj Cel­zi­ja, me­te­o­ro­lo­gi po­dob­ne vre­dno­sti pri­ča­ku­je­jo tu­di v če­tr­tek in pe­tek, vro­či­na naj bi za­če­la po­pu­šča­ti v ne­de­ljo ali še­le v po­ne­de­ljek.

Zdrav­ni­ki sve­tu­je­jo, naj se lju­dje pri­mer­no za­šči­ti­jo pred son­cem in uži­va­jo do­volj te­ko­či­ne, se uma­kne- jo v sen­co ali hla­dnej­še pro­sto­re in naj ome­ji­jo te­le­sno de­jav­nost na pro­stem.

Vro­či­na ima po­sle­di­ce tu­di v kme­tij­stvu. V Po­mur­ju pri­de­lek že kle­sti su­ša. Lo­kal­na kme­tij­ska stro­ka oce­nju­je, da je na naj­bolj iz­po­sta­vlje­nih su­šnih ob­mo­čjih pa­dlo za manj kot 40 od­stot­kov dol­go­le­tne­ga pov- pre­čja pa­da­vin. Ve­li­ke te­ža­ve ima­jo ži­vi­no­rej­ci. Za­ra­di po­manj­ka­nja vla­ge se je pr­vi od­kos tra­ve za­ma­knil za do­bra dva te­dna, pri­de­lek tra­vi­nja pa je bil za po­lo­vi­co manj­ši. Ogro­že­na je kr­ma, fi­žol od­pi­san, ko­ru­za in bu­če pa so pri­za­de­te.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.