Knji­žni­ca lah­ko gre v Pro­ban­ko

Me­stni svet po­tr­dil pr­vi do­ku­ment na po­ti se­li­tve knji­žni­ce

Vecer - - FRONT PAGE - Utri­nek: Sa­šo BIZJAK "Ni­ma­te poj­ma, kaj de­la­te s pro­ra­čun­skim de­nar­jem" Re­ba­lans pro­ra­ču­na sep­tem­bra

Kljub šte­vil­nim po­mi­sle­kom so ma­ri­bor­ski me­stni sve­tni­ki na vče­raj­šnji iz­re­dni se­ji me­stne­ga sve­ta po­tr­di­li do­ku­ment iden­ti­fi­ka­ci­je in­ve­sti­cij­ske­ga pro­jek­ta (DIIP), ki me­stni upra­vi omo­go­ča za­če­tek po­stop­kov za ume­sti­tev Ma­ri­bor­ske knji­žni­ce v nek­da­njo stav­bo Pro­ban­ke na Tr­gu Le­o­na Štu­klja. Spre­je­tje DIIP-a je od ob­či­ne zah­te­va­lo mi­ni­str­stvo za kul­tu­ro, ki lah­ko zdaj pre­dla­ga vla­di spre­mem­bo skle­pa, s ka­te­rim je ta Ma­ri­bor­ski knji­žni­ci na­me­ni­la 2,67 mi­li­jo­na evrov dr­žav­ne­ga de­nar­ja, a de­nar ve­za­la zgolj na pro­jekt no­vo­gra­dnje knji­žni­ce na Ro­tov­škem tr­gu.

Se­ja je zno­va po­ka­za­la glo­bo­ko ne­za­u­pa­nje do me­stne upra­ve, sve­tni­ki so na­mreč na pre­dlog sa­mo­stoj­ne sve­tni­ce Me­li­te Pe­te­lin spre­je­li tu­di sklep, po ka­te­rem mo­ra me­stna upra­va obli­ko­va­ti pe­t­član- sko ko­mi­si­jo, se­sta­vlje­no iz dveh čla­nov me­stne­ga sve­ta, dveh čla­nov upra­ve in ene­ga ce­nil­ca iz vrst Zdru­že­nja ce­nil­cev Slo­ve­ni­je, ki naj obli­ku­je kri­te­ri­je in me­ri­la za iz­ved­bo ana­li­ze SWOT, ter se ka­sne­je kot po­ga­jal­ska sku­pi­na z DUTB po­ga­ja o ce­ni stav­be. "Bo­ste kar ta­ko pri­sta­li na nji­ho­vo pr­vo ce­no?" se je spra­še­va­la Pe­te­li­no­va. Po od­lo­či­tvi me­stne­ga sve­ta bo­sta kot sve­tni­ka v ko­mi­si­ji so­de­lo­va­la Sto­jan Au­er (LPR) in Pe­te­li­no­va. Pe­te­li­no­va je opo­zo­ri­la tu­di na ne­ja­sno­sti gle­de pri­pa­da­jo­čih par­kir­nih mest, ki naj za zdaj še ne bi bi­la do­volj na­tanč­no opre­de­lje­na, pred- vsem pa na ne­od­go­vor­je­no vpra­ša­nje gle­de stro­škov vzdr­že­va­nja objek­ta po vse­li­tvi knji­žni­ce v Pro­ban­ko. "Stro­šek vzdr­že­va­nja objek­ta bo pri­bli­žno enak, kot je zdaj na Ro­to­vžu," je od­go­vo­ril di­rek­tor me­stne upra­ve Si­mon Štran­car, a na kon­cu pri­znal, da ob­či­na na­tanč­ne­ga po­dat­ka o stro­ških ni­ma. "Spet se je iz­ka­za­lo, da ni­ma­te poj­ma, kaj de­la­te s pro­ra­čun­skim de­nar­jem. To je ab­sur­dno," je mne­nje ve­či­ne sve­tni­kov gle­de te­ga vpra­ša­nja pov­zel Mi­lan Mi­kl (NLS).

Na dru­gi stra­ni je bi­lo mo­go­če sli­ša­ti tu­di bolj spra­vlji­ve to­ne. Jo­sip Ro­tar (Li­sta ko­le­sar­jev in pe­šcev) in Ale­ksan­der Žu­pa­nek (ZL) sta me­ni­la, da sve­tni­ki od upra­ve pri­ča­ku­je­jo pre­več. "V tej fa­zi, ko spre­je­ma­mo še­le DIIP, od upra­ve zah­te­va­ti na­tanč­no fi­nanč­no kon­struk­ci­jo pa toč­no oce­no stro­škov in ne vem kaj še vse, ne vzdr­ži re­sne pre­so­je. Mo­ram pa vse­e­no pod­pre­ti ko­le­ge sve­tni­ke, ko iz­ra­ža­jo pre­se­ne­če­nje nad tem, da me­stna upra­va ni­ma sko­raj­da no­be­nih od­go­vo­rov na na­ša vpra­ša­nja," je me­nil Žu­pa­nek. Če bo ob­či­na od DUTB od­ku­pi­la stav­bo Pro­ban­ke ali ce­lo iz­ve­dla za­me­nja­vo z mi­ni­str­stvom za no­tra­nje za­de­ve za tri stav­be, ki jih od ob­či­ne na­je­ma po­li­ci­ja, bo mo­ra­la spre­je­ti tu­di re­ba­lans pro­ra­ču­na. Kot je po­ve­dal Štran­car, me­stna upra­va re­ba­lans že pri­pra­vlja, sve­tni­ki naj bi o njem od­lo­či­li na sep­tem­br­ski se­ji.

So pa od­lo­či­tve me­stne­ga sve­ta ve­se­li v Ma­ri­bor­ski knji­žni­ci. "De­set let smo se tru­di­li za pre­se­li­tev knji­žni­ce. Re­al­no gle­da­no pro­jekt no­vo­gra­dnje na Ro­tov­škem tr­gu da­nes žal več ni mo­goč, knji­žni­ca pa za­ra­di do­tra­ja­no­sti pro­sto­rov ne mo­re več ča­ka­ti. Ve­se­la sem, da je do­ku­ment po­tr­jen, če­prav smo s tem zdaj še­le na za­čet­ku. Le upa­mo lah­ko tu­di na do­ber ko­nec, da bo vsaj ta pro­jekt ure­sni­čen," je po­ve­da­la di­rek­to­ri­ca Dra­gi­ca Tur­jak.

Pro­jekt se­li­tve knji­žnic Ro­tovž in Ta­bor v stav­bo Pro­ban­ke bo ob­či­no po se­da­njih oce­nah stal 7,9 mi­li­jo­na evrov, ve­či­no od te­ga naj bi pla­ča­la s kre­di­tom.

Fo­to: Sa­šo BIZJAK

Di­rek­to­ri­co Ma­ri­bor­ske knji­žni­ce Dra­gi­co Tur­jak (na de­sni) je od­lo­či­tev me­stne­ga sve­ta raz­ve­se­li­la, a opo­zar­ja, da so po de­se­tih le­tih še ve­dno na za­čet­ku.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.