Lju­blja­na vr­vi od tu­ri­stov

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Da slo­ven­ska pre­stol­ni­ca vr­vi od tu­jih tu­ri­stov, ne za­zna­va­jo le pre­bi­val­ci sre­di­šča Lju­blja­ne, tem­več se to ka­že tu­di sko­zi sta­ti­sti­ko. V pr­vih še­stih me­se­cih je Lju­blja­no obi­ska­lo za dva­najst od­stot­kov več tu­ri­stov kot v ena­kem ob­do­bju la­ni, med­tem ko so v pr­vem pol­le­tju za­be­le­ži­li v glav­nem me­stu 577.216 pre­no­či­tev, kar je za 13,6 od­stot­ka več kot v pr­vih še­stih me­se­cih lan­ske­ga le­ta. Ob tem so v jav­nem za­vo­du Turizem Lju­blja­na, kjer si si­cer že­li­jo še več go­stov, ki bi se v pre­stol­ni­ci za­dr­ža­li več dni, za­do­volj­ni tu­di z obi­skom tu­ri­stič­no-in­for­ma­cij­skih cen­trov - sle­dnjim je tu­ri­stič­ni por­tal Tri­pad­vi­sor po­de­lil cer­ti­fi­kat odlič­no­sti za le­to 2017 -, saj se vse več obi­sko­val­cev od­lo­či, da obi­šče nju­na cen­tra ob Tro­mo­stov­ju in na Kre­ko­vem tr­gu. Mi­nu­li me­sec je v obeh cen­trih ta­ko ustre­zne in­for­ma­ci­je po­i­ska­lo 42.000 obi­sko­val­cev, kar je za 18 od­stot­kov več kot ju­ni­ja la­ni.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.