STO: Odlič­no!

Vecer - - V ŽARIŠČU -

Tu­di v Slovenski tu­ri­stič­ni or­ga­ni­za­ci­ji (STO) pol­le­tne re­zul­ta­te ozna­ču­je­jo kot odlič­ne. Rast šte­vi­la pre­no­či­tev ra­zu­me­jo kot "do­kaz odlič­ne­ga de­la vseh de­le­žni­kov slo­ven­ske­ga tu­riz­ma, še po­seb­no pa pro­mo­ci­je Slo­ve­ni­je kot odlič­ne ze­le­ne, ak­tiv­ne in zdra­ve tu­ri­stič­ne de­sti­na­ci­je za pe­tz­vez­dič­na do­ži­ve­tja". Ob tem po­u­dar­ja­jo, da do­se­ga­nje vi­so­kih ra­sti pri­ho­dov in pre­no­či­tev tu­jih tu­ri­stov ni edi­ni cilj slo­ven­ske­ga tu­riz­ma, saj so si za osre­dnji cilj za­sta­vi­li obli­ko­va­nje tu­ri­stič­nih pro­duk­tov viš­je do­da­ne vre­dno­sti in do­se­ga­nje viš­je po­ra­be iz na­slo­va tuj­ske­ga tu­riz­ma.

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.