Brez­po­sel­nost pa­dla, in­fla­ci­ja sta­bil­na

V EU je evrop­ski sta­ti­stič­ni urad Euro­stat ju­ni­ja na­štel naj­manj brez­po­sel­nih po de­cem­bru 2008, ju­li­ja so se v ob­mo­čju evra naj­bolj po­dra­ži­li ener­gen­ti

Vecer - - GOPODARSTVO - Nad pre­niz­ko in­fla­ci­jo z od­ku­pom ob­ve­znic

Sto­pnja brez­po­sel­no­sti v dr­ža­vah z evrom je bi­la ju­ni­ja 9,1 od­stot­ka, kar je naj­manj od fe­bru­ar­ja 2009. V vseh 28 čla­ni­cah EU je ju­ni­ja bi­lo na za­vo­dih za za­po­slo­va­nje pri­ja­vlje­nih 7,7 od­stot­ka za de­lo spo­sob­nih lju­di, kar je naj­niž­ja sto­pnja od de­cem­bra 2008. V ce­lo­tni EU je bi­lo ju­ni­ja le­tos brez za­po­sli­tve 18,7 mi­li­jo­na lju­di, od te­ga je bi­lo 14,7 mi­li­jo­na pri­ja­vlje­nih v 19 dr­ža­vah z evrom, je spo­ro­čil evrop­ski sta­ti­stič­ni urad Euro­stat. nje go­spo­dar­stva v Evro­pi do­se­glo trg de­la. Cra­ig Er­lam, ana­li­tik v hi­ši OANDA, pa opo­zar­ja, da je 9,1- od­sto­tna sto­pnja brez­po­sel­no­sti v dr­ža­vah z evrom še ve­dno ze­lo vi­so­ka, po­se­bej še, ko po­gle­da­mo po­dat­ke za po­sa­me­zne dr­ža­ve. Naj­viš­jo sto­pnjo brez­po­sel­no­sti ima­ta še ve­dno Gr­či­ja (21,7 od­stot­ka - za­dnji po­da­tek je za april) in Špa­ni­ja (17,1 od­stot­ka). Je pa po po­dat­kih Euro­sta­ta Špa­ni­ja sku­paj s Hr­va­ško le­tos ju­ni­ja v pri- V Slo­ve­ni­ji je bi­la po vče­raj ob­ja­vlje­nih po­dat­kih Euro­sta­ta ju­nij­ska sto­pnja brez­po­sel­no­sti 7,1 od­stot­ka, kar po­me­ni, da je bi­lo ura­dno brez za­po­sli­tve 73 ti­soč lju­di. Po sto­pnji brez­po­sel­no­sti se Slo­ve­ni­ja uvr­šča na 16. me­sto med vse­mi čla­ni­ca­mi EU in na sed­mo me­sto med dr­ža­va­mi z evrom. Mlaj­ših od 25 let je bi­lo ju­ni­ja v Slo­ve­ni­ji po po­dat­kih Euro­sta­ta pri­ja­vlje­nih na za­vo­du za za­po­slo­va­nje 7000. Sto­pnja brez­po­sel­no­sti mla­dih v Slo­ve­ni­ji v vi­ši­ni 9,3 od­stot­ka je pri­mer­lji­va s Če­ško, Ni­zo­zem­sko (8,9 od­stot­ka) in Av­stri­jo (8,4 od­stot­ka). Ju­li­ja je bi­la in­fla­ci­ja v Slo­ve­ni­ji na le­tni rav­ni eno­od­sto­tna, med­tem ko je bi­la mi­nu­li me­sec za­ra­di raz­pro­daj za­be­le­že­na 0,7-od­sto­tna de­fla­ci­ja. K in­fla­ci­ji na le­tni rav­ni so naj­več, za 0,3 od­stot­ka, pri­spe­va­le viš­je ce­ne pre­hram­be­nih iz­del­kov, med­tem ko so se ce­ne obla­čil, obu­tve, to­bač­nih iz­del­kov in go­riv zvi­ša­le za 0,2 od­stot­ka. Naj­bolj pa so le­tno rast cen, za 0,2 od­stot­ka, zni­ža­li ra­blje­ni av­to­mo­bi­li, ka­te­rih ce­ne so v pov­pre­čju pa­dle za 8,9 od­stot­ka, so spo­ro­či­li iz Sta­ti­stič­ne­ga ura­da Slo­ve­ni­je. V enem le­tu so se si­cer sto­ri­tve v pov­pre­čju po­dra­ži­le za 1, 5 od­stot­ka, bla­go pa za 0,8 od­stot­ka. (um) Re­gu­li­ra­ni po­gon­ski go­ri­vi, ne­o­svin­če­ni 95- ok­tan­ski ben­cin in di­zel­sko go­ri­vo, sta se da­nes po­dra­ži­li. Li­ter ne­o­svin­če­ne­ga 95-ok­tan­ske­ga go­ri­va bo po no­vem stal 1,244 evra, kar je en cent več kot do­slej, li­ter di­zel­ske­ga go­ri­va pa 1,167 evra ali 0,9 cen­ta več. Naf­tni tr­gov­ci ce­ne 100-ok­tan­ske­ga ben­ci­na in ku­ril­ne­ga olja ter 95-ok­tan­ske­ga ben­ci­na in di­zel­ske­ga go­ri­va na ben­cin­skih ser­vi­sih ob av­to­ce­stah in hi­trih ce­stah do­lo­ča­jo sa­mi. Dru­god po dr­ža­vi ce­ne teh go­riv osta­ja­jo re­gu­li­ra­ne. Do­lo­ča­jo se v skla­du z ured­bo o obli­ko­va­nju cen do­lo­če­nih naf­tnih de­ri­va­tov na vsa­kih 14 dni, po me­to­do­lo­gi­ji, ki te­me­lji na gi­ba­nju cen naf­tnih de­ri­va­tov na sve­tov­nem tr­gu in gi­ba­nju te­ča­ja do­lar-evro. Od za­čet­ka me­se­ca se pri iz­ra­ču­nu mo­del­ske ce­ne upo­šte­va tu­di bi­o­kom­po­nen­ta. (gr)

Smer­ja­vi z lan­skim ju­ni­jem do­se­gla naj­ve­čje zmanj­ša­nje sto­pnje brez­po­sel­no­sti. V Špa­ni­ji je pa­dla za 2,8 od­sto­tne toč­ke, na Hr­va­škem pa za 2,7 od­sto­tne toč­ke. Ju­ni­ja le­tos je Če­ška ime­la naj­niž­jo sto­pnjo brez­po­sel­no­sti v EU (2,9 od­stot­ka), sle­di­ta ji Nem­či­ja (3,8 od­stot­ka) in Mal­ta (4,1 od­stot­ka).

Gr­či­ja in Špa­ni­ja sta sku­paj z Ita­li­jo še ve­dno na vr­hu le­stvi­ce dr­žav z naj­ve­čjo brez­po­sel­no­stjo mla­dih, sta­rih do 25 let. V Gr­či­ji je med brez­po­sel­ni­mi pri­ja­vlje­na še ve­dno sla­ba po­lo­vi­ca mla­dih (45,5 od­stot­ka - za­dnji po­da­tek ima Euro­stat za april), v Špa­ni­ji je bi­lo ju­ni­ja pri­ja­vlje­nih na za­vo­du za za­po­slo­va­nje 39,2 od­stot­ka mla­dih in Ita­li­ji 35,4 od­stot­ka. Ju­ni­ja le­tos je bi­lo v vseh čla­ni­cah EU brez za­po­sli­tve ne­kaj več kot 3,7 mi­li­jo­na mlaj­ših od 25 let, od te­ga ne­kaj manj kot 2,6 mi­li­jo­na v dr­ža­vah z evrom. V za­dnjem le­tu se je šte­vi­lo brez­po­sel­nih, ki so mlaj­ši od 25 let, v ce­lo­tni EU zmanj­ša­lo za 586 ti­soč, od te­ga v ob­mo­čju z evrom za 399 ti­soč. Naj­manj mlaj­ših od 25 let je bi­lo ju­ni­ja le­tos brez za­po­sli­tve v Nem­či­ji (6,7 od­stot­ka). Po­dat­ke o brez­po­sel­no­sti po­zor­no spre­mlja­jo v Evrop­ski cen­tral­ni ban­ki (ECB), v nji­ho­vih očeh zni­že­va­nje sto­pnje brez­po­sel­no­sti po­me­ni ve­ča­nje pri­ti­skov na dvig plač. Viš­je pla­če pa bi spod­bu­di­le rast in­fla­ci­je. Ko je fe­bru­ar­ja in­fla­ci­ja v evr­skem ob­mo­čju do­se­gla dva od­stot­ka, so se po­ja­vi­li po­zi­vi k pre­mi­sle­ku o za­čet­ku iz­ho­dne stra­te­gi­je iz ek­s­pan­ziv­ne de­nar­ne po­li­ti­ke, so vče­raj, ko je Euro­stat ob­ja­vil pr­vo oce­no za in­fla­ci­jo v ju­li­ju, spo­mni­li na STA. Ven­dar pa se je od ta­krat in­fla­cij­ska kri­vu­lja zno­va obr­ni­la nav­zdol.

Po vče­raj ob­ja­vlje­nih po­dat­kih je rast cen ži­vljenj­skih po­treb­ščin v dr­ža­vah z evrom ju­li­ja do­se­gla 1,3 od­stot­ka, kar po­me­ni, da je sta­bil­na. V za­dnjem le­tu so se naj­bolj po­ve­ča­le ce­ne ener­gi­je (za 2,2 od­stot­ka), ži­vil (1,4 od­stot­ka) in sto­ri­tve (1,5 od­stot­ka).

te­čaj­ni upra­vi­telj druž­be Ho­tel Ale­ksan­der iz Ro­ga­ške Sla­ti­ne Gre­gor Du­gar je na vče­raj­šnji jav­ni draž­bi pro­dal is­to­i­men­ski ho­tel sku­paj z in­ven­tar­jem in bla­gov­ni­ma znam­ka­ma Ho­tel Ale­ksan­der in Re­sta­vra­ci­ja Do­na­te­la. Pre­mo­že­nje je tu­je­mu kup­cu, ki je bil edi­ni in­te­re­sent, pro­dal po iz­klic­ni ce­ni, to je za do­brih pet mi­li­jo­nov evrov. "Za­do­vo­ljen sem, da se je ho­tel pro­dal na pr­vi jav­ni draž­bi," je po­ve­dal Du­gar in spo­mnil, da mo­ra so­glas­je k pro­da­ji po­da­ti tu­di so­di­šče, ki vo­di ste­čaj­ni po­sto­pek. Dru­gih po­drob­no­sti gle­de kup­ca ni že­lel po­ve­da­ti. S to pro­da­jo se ste­čaj­ni po­sto­pek druž­be Ho­tel Ale­ksan­der, ki se je za­čel de­cem­bra 2015, bli­ža kon­cu, saj je bi­lo vče­raj pro­da­no pre­mo­že­nje pred­sta­vlja­lo glav­ni­no pre­mo­že­nja druž­be. Du­gar upa, da bi se lah­ko ste­čaj­ni po­sto­pek kon­čal do kon­ca te­ga le­ta.

Sla­tin­ski Ho­tel Ale­ksan­der s pe­ti­mi zvez­di­ca­mi je bil v pr­vi po­lo­vi­ci pre­te­kle­ga le­ta za­prt, na­to pa ga je na­je­mnik, druž­ba SWI-Me­di­ca zdrav­ni­ka Ni­ko­la­ja Vo­ro­bje­va, ki je v Ru­si­ji, Švi­ci in Sr­bi­ji že la­stnik več kli­nik, vze­la v na­jem. Po ne­u­ra­dnih in­for­ma­ci­jah je prav zdaj­šnji na­je­mnik tu­di ku­pec ho­te­la. Ob od­pr­tju ho­te­la ju­ni­ja la­ni so si­cer iz ho­te­la spo­ro­či­li, da bo na­je­mnik "pi­sal na- Okre­va­nje go­spo­dar­stva v Evro­pi je do­se­glo tu­di trg de­la.

ECB oce­nju­je, da je naj­bo­lje, če je in­fla­ci­ja ne­kaj manj kot dva od­stot­ka. Te cilj­ne sto­pnje že ne­kaj let ni do­se­gla, za­to se je ECB od­lo­či­la za spod­bu­de v obli­ki pro­gra­ma od­ku­pa ob­ve­znic, prek ka­te­re­ga da­je na trg svež de­nar, in zni­že­va­nja obre­stnih mer, ki so že ne­kaj ča­sa na re­kor­dno niz­ki rav­ni. ECB na­me­ra­va v je­se­ni od­lo­či­ti, ali je že čas za za­če­tek po­sto­pne­ga zmanj­še­va­nja od­ku­pov ob­ve­znic. Pred­se­dnik ECB Ma­rio Dra­ghi po po­ro­ča­nju Re­u­ter­sa opo­zar­ja, da bo tre­ba za­ra­di šib­ke in­fla­ci­je in ra­sti plač o tem od­lo­ča­ti pre­vi­dno. Da ob zni­že­va­nju sto­pnje brez­po­sel­no­sti ne ra­ste­jo pla­če, ki so glav­ni spod­bu­je­va­lec in­fla­ci­je, je ena od glav­nih skr­bi ECB.

Da­ni­e­le An­to­nucci, eko­no­mist­ka v ban­ki Mor­gan Stan­ley, pa oce­nju­je, da je ra­hel dvig in­fla­ci­je za ECB spod­bu­da, če­prav ta osta­ja niz­ka. Na­po­ved o za­čet­ku po­sto­pne­ga zmanj­še­va­nja od­ku­pa ob­ve­znic od ECB pri­ča­ku­je v je­se­ni. Ana­li­tik Cra­ig Er­lam ob tem opo­zar­ja, da bi ECB mo­ra­la za­ra­di bi­stve­no niž­je in­fla­ci­je od cilj­ne in kre­pi­tve te­ča­ja evra uki­nja­nje spod­bud ze­lo do­bro pre­mi­sli­ti. ECB zdaj na me­sec od­ku­pi za 60 mi­li­jard evrov ob­ve­znic. Pri tem zne­sku na­me­ra­va vztra­ja­ti vsaj do de­cem­bra. Te­melj­na obre­stna me­ra je na sto­pnji nič od­stot­kov.

Ben­cin in di­zel ne­ko­li­ko draž­ja

dalj­njo zgod­bo ho­te­la", v ka­te­rem že­li ure­di­ti ho­tel­sko- me­di­cin­ski cen­ter.

Fo­to: Igor NAPAST

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.