No­vi ki­lo­me­tri in po­spe­ški za Čr­no

V Čr­ni na Ko­ro­škem so v pri­ča­ko­va­nju 62. ko­ro­ške­ga tu­ri­stič­ne­ga te­dna, ki bo z več kot 80 pri­re­di­tva­mi oži­vil po­le­tno do­ga­ja­nje zgor­nje Me­ži­ške do­li­ne in pri­ne­sel no­ve po­memb­ne pri­do­bi­tve za ob­či­no

Vecer - - KOROŠKA - Po­hod za ohra­nja­nje so­rod­stve­nih ve­zi Pre­no­vljen atlet­ski sta­di­on in več as­fal­ta

Ob 880- le­tni­ci kra­ja, ki je bil si­cer kot Sch­war­zen­bach ome­njen že le­ta 1109, se v Čr­ni na Ko­ro­škem pri­pra­vlja­jo na 62. ko­ro­ški tu­ri­stič­ni te­den, eno naj­sta­rej­ših to­vr­stnih pri­re­di­tev v Slo­ve­ni­ji, ki bo za raz­li­ko od prej­šnjih let po­te­ka­la še en dan dlje. Na no­vi lo­ka­ci­ji pri ža­gi Mu­še­nik, kjer bo do­volj pro­sto­ra tu­di za par­ki­ra­nje, bo od 10. do 20. av­gu­sta, sku­pno de­set dni, po­te­ka­la glav­ni­na od več kot 80 pri­re­di­tev, or­ga­ni­zi­ra­nih v so­de­lo­va­nju ob­či­ne in tu­ri­stič­ne­ga dru­štva. Za­do­vo­lji­li bo­do naj­ra­zlič­nej­še oku­se in pri­pra­vi­li ne­kaj za vsa­ko ge­ne­ra­ci­jo, za­to so raz­ši­ri­li tu­di za­bav­ni pro­gram, re­zul­tat ak­tiv­ne­ga vklju­če­va­nja špor­tnih dru­štev pa je kar 18 špor­tnih pri­re­di­tev. Ne­kaj bo tu­di etno­lo­ških in kul­tur­nih, li­te­rar­ni ve­čer v kul­tur­nem do­mu bo de­ni­mo za­zna- Ve­li­ko po­zor­no­sti je v za­dnjem ča­su na­me­nje­ne po­sku­su ob­či­ne pri iz­bolj­ša­vi de­mo­graf­ske sli­ke, saj se mla­di od­se­lju­je­jo. Za­to mla­dim dru­ži­nam po­nu­ja­jo par­ce­le za gra­dnjo sta­no­vanj­skih hiš. V na­se­lju Šmelc je ta­ko na vo­ljo osem ko­mu­nal­no opre­mlje­nih par­cel, ve­li­kih oko­li ti­soč kva­dra­tnih me­trov, v vre­dno­sti oko­li de­se­tih ti­so­ča­kov. Za­ni­ma­nje dru­žin za to ugo­dno po­nud­bo je pre­cej­šnje.

Ne gle­de na to, da se slo­ven­ska eki­pa s 17. sve­tov­ne­ga pr­ven­stva (SP) v pla­va­nju pr­vič vra­ča brez na­sto­pa v fi­na­lu, so na Rav­nah na Ko­ro­škem ve­se­li, saj jih je z iz­je­mnim do­sež­kom, zma­go na 800 me­trov in 400 me­trov na olim­pij­skem fe­sti­va­lu evrop­ske mla­di­ne (OFEM), pri­je­tno pre­se­ne­ti­la naj­u­spe­šnej­ša tek­mo­val­ka re­pre­zen­tan­ce Sa­ra Rač­nik, ki je na fe­sti­va­lu po­leg če­tr­te Moj­ce Han­cman in Ur­ške Han­cman za­sto­pa­la Pla­val­ni klub Fu­ži­nar. Na Rav­nah so za­nje in pla­val­ce, ki so se vr­ni­li s sve­tov­ne­ga pr­ven­stva v Bu­dim­pe­šti in mla­din­ske­ga evrop­ske­ga pr­ven­stva (MEP), pri­pra­vi­li spre­jem.

"Me­da­ljo sem si res že­le­la, zla­ta pa ni­sem pri­ča­ko­va­la," po­ve Rač­ni- mo­va­la pred­sta­vi­tev knji­ge Jaz, Ti­na ča­stne ob­čan­ke Ti­ne Ma­ze, ki se bo pred­sta­vi­tve pred­vi­do­ma ude­le­ži­la sku­paj z av­tor­jem Vi­tom Div­cem. Ne­de­lje bo­do na­me­nje­ne tra­di­ci­o­nal­nim pri­re­di­tvam, pr­va bo mi­ni­la v etno­lo­ško- kmeč­kem du­hu, dru­ga pa pri­na­ša tra­di­ci­o­nal­ni za­klju­ček fol­klo­ri­stov z go­sti iz tu­ji­ne in vsa­ko le­to bolj atrak­tiv­ni­mi ob­no­vlje­ni­mi sta­ro­dav­ni­mi vo­zi­li. Gle­de na lan­ski obisk in ne­kaj ve­čjih ta­ko ime­no­va­nih ko­ro­ških gavd v de­se­tih dneh pri­ča­ku­je­jo do 20 ti­soč lju­di. Naj­bolj obi­ska­na pri­re­di­tev je ju­bi­lej­ni ce­lo­dnev­ni kra­mar­ski se­jem, na ka­te­rem je vsa­ko le­to od 130 do 150 ko­va. Za njo je vsa­ko­dnev­no vsta­ja­nje ob pe­tih zju­traj, tež­ki tre­nin­gi in fi­tnes. Za­ra­di ve­li­ke že­lje po uspe­hu vztra­ja. Po be­se­dah Mi­ra­na Ko­sa, pred­se­dni­ka Pla­val­ne­ga klu­ba Fu­ži­nar, jo zdaj ča­ka še po­memb­na pre­iz­ku­šnja, mla­din­sko sve­tov­no pr­ven­stvo. "Ča­se smo pri­ča­ko­va­li, za uvr­sti­tev pa ne mo­reš ni­ko­li ve­de­ti, ker ne veš, ka­ko do­bro so pri­pra­vlje­ni dru­gi. Da osvo­jiš zla­to, se ti mo­ra vse uje­ti, kar se je to­krat zgo­di­lo Sa­ri," je de­jal njen tre­ner Go­razd Po­dr­žav­nik. Tu­di on pra­vi, da zdaj za­njo sle­di po­mem­ben pre­skok v mla­din­sko ka­te­go­ri­jo in na­to še ve­čji v član­sko.

Tja­ša Oder se iz Ma­džar­ske vra­ča s svo­jim le­to­šnjim naj­bolj­šim na­sto- stoj­nic. Po be­se­dah Ro­ma­ne Les­jak, žu­pa­nje ob­či­ne Čr­na, je ta pri­re­di­tev naj­bolj zah­tev­na za or­ga­ni­za­ci­jo z vi­di­ka var­no­sti,15. av­gu­sta bo ta­ko v Čr­ni (od kro­žne­ga kri­ži­šča do osnov­ne šo­le) po­pol­na ce­stna za­po­ra. Če­prav opa­ža­jo, da po­nud­ba do­ma­čih in ro­ko­del­skih iz­del­kov na stoj­ni­cah z le­ti na­ra­šča, si teh že­li­jo še več, pri­pra­vlje­ni so jim po­nu­di­ti tu­di pro­stor v sre­di­šču Čr­ne ozi­ro­ma sej­ma. Le­to­šnja no­vost tu­ri­stič­ne­ga te­dna je po­hod na Ra­du­ho, v če­tr­tek, 17. av­gu­sta, kjer se bo­do na Gro­ha­tu sre­ča­li ob­ča­ni ob­čin Čr­na in Sol­ča­va. Les­ja­ko­va po­u­da­ri, da je ve­li­ko pre­bi­val­cev te­sno so­rod­stve­no po­ve­za­nih, saj so se pred­ni­ki se­li­li na eno ali dru­go stran, za­to se jim zdi le­po, da bi vzpo­sta­vi­li ta­kšno tra­di­ci­jo. V so­de­lo­va­nju z gor­ski­mi re­še­val­ci bo za ti­ste, ki jim je pot pre­na­por­na, or­ga­ni­zi­ran tu­di pre­voz. Slav­no­stna se­ja ob­čin­ske­ga sve­ta, na ka­te­ri bo­do po­leg raz­gla­si­tve le­to­šnjih ob­čin­skih na­gra­jen­cev in ča­stne ob­čan­ke pod­pi­sa­li še po­god­bo za na­kup no­ve av­to­ci­ster­ne za Pro­sto­volj­no ga­sil­sko dru­štvo Čr­na na Ko­ro­škem, bo 19. av­gu­sta. Ve­či­no sred­stev za na­kup 300.000 evrov vre­dne­ga vo­zi­la, ki bo po­memb­no tu­di za oskr­bo od­da­lje­nih ob­mo­čij ob­či­ne z vo­do in bo pom v ka­te­go­ri­ji 800 me­trov pro­sto s ča­som 8:38,84, ki pa ji žal ni pri- ne­sel na­sto­pa v fi­na­lu. Po­ve, da s 15. me­stom ni naj­bolj za­do­volj­na, gle­de na tre­nin­ge pa ver­ja­me, da bo re­zul- na­do­me­sti­lo 20 let sta­ro ci­ster­no, bo ob­či­na pri­spe­va­la iz pro­ra­ču­na, ne­kaj pa z na­je­tjem kre­di­ta. V ob­či­ni pa je po­se­bej pri­ča­ko­van 12. av­gust, ko bo­do slo­ve­sno od­pr­li naj­ve­čjo ob­čin­sko in­ve­sti­ci­jo, pre­no­vlje­ni atlet­ski sta­di­on. Sta­di­on so ob­no­vi­li s po­mo­čjo sred­stev dr­ža­ve i n Fun­da­ci­je za šport, ob­no­va pa je sta­la okrog 400.000 evrov. Otvo­ri­tve se bo ude­le­žil tu­di pred­se­dnik dr­ža­ve Bo­rut Pa­hor, ki bo ka­sne­je te­kel še na ma­ra­to­nu kra­lja Ma­tja­ža. Pri­ča­ku­je­jo še več te­ka­čev kot la­ni, saj bo­do zu­naj kon­ku­ren­ce po­nov­no po­nu­di­li še dru­žin­ski tek, ki ga že ne­kaj ča­sa ni bi­lo. Na sta­di­o­nu bo­do od­i­gra­li tu­di do­bro­del­no tek­mo med NK Ru­dar in NK Pe­ca, iz­ku­pi­ček pa bo na­me­njen ga­sil­cem. Po­memb­nej- tat bolj­ši pri­ho­dnje le­to. Po­leg nje sta se SP v pla­va­nju ude­le­ži­la še dva pla­val­ca Fu­ži­nar­ja, Ga­ja Na­tla­čen in Mar­tin Bau. MEP-a pa sta se ude­le­ži­la tu­di Ja­nja Še­gel z do­se­že­nim osmim me­stom, Ga­šper Oder, Sa­ra Rač­nik in Moj­ca Han­cman. Ani­ta Po­toč­nik Sliv­nik, di­rek­to­ri­ca ob­čin­ske upra­ve Rav­ne na Ko­ro­škem, je na vče­raj­šnjem spre­je­mu pla­val­cev po­ve­da­la, da so na Rav­nah ve­dno zno­va ve­se­li, ko lah­ko iz­re­če­jo do­bro­do­šli­co do­ma­čim špor­tni­kom ša in­ve­sti­ci­ja je as­fal­ti­ra­nje sko­raj dveh tre­tjin od 77 ki­lo­me­trov lo­kal­nih cest, ki kljub po­sto­pne­mu as­fal­ti­ra­nju ob­či­ne osta­ja­jo ma­ka­dam­ske. Re­ši­tev, ki bo omo­go­či­la, da bo to ste­klo hi­tre­je, je jav­no- za­seb­no par­tner­stvo, o ka­te­rem bo­do ob­čin­ski sve­tni­ki raz­pra­vlja­li na pr­vi je­sen­ski se­ji. Ta pra­ksa je v ne­ka­te­rih dru­gih ob­či­nah že po­zna­na, za­njo se bo­do od­lo­či­le tu­di ne­ka­te­re dru­ge ko­ro­ške ob­či­ne. Žu­pa­nja po­ja­sni, da bi iz­bra­ni par­tner iz­ve­del as­fal­ti­ra­nje, na­to pa bi več let ostal vzdr­že­va­lec cest, za kar bi mu ob­či­na na­me­nja­la do­go­vor­je­na sred­stva. Tu­di ta ukrep bo na­mreč zmanj­šal pra­še­nje (svin­čev prah), ki prav ta­ko pri­spe­va k one­sna­že­va­nju oko­lja. Ob­či­na je si­cer v pre­te­klih le­tih iz na­slo­va sa­na­ci­je oko­lja za­ra­di po­sle­dic pre­te­kle­ga ru­dar­je­nja in pre­de­la­ve svin­če­ve in cin­ko­ve ru­de as­fal­ti­ra­la že ve­li­ko cest in ure­di­la pre­cej jav­nih po­vr­šin. in de­li­jo nji­ho­ve uspe­he. "Pla­val­ci to­krat do­ka­zu­je­jo, da ni tre­ba bi­ti ve­lik, da si med ve­li­ki­mi," je po­u­da­ri­la. Pred­se­dnik Pla­val­ne­ga klu­ba Fu­ži­nar Mi­ran Kos pa je po­ja­snil, da so do­sež­ki v okvi­ru pri­ča­ko­va­nih re­zul­ta­tov, nih­če med pla­val­ci ni iz­gu­bil vo­lje, am­pak so kve­čje­mu zdaj še bolj mo­ti­vi­ra­ni za pri­ho­dnje de­lo.

Fo­to: Ur­ška POLANC

Pre­no­vlje­ni atlet­ski sta­di­on v Čr­ni na Ko­ro­škem bo­do sku­paj s pred­se­dni­kom dr­ža­ve od­pr­li v okvi­ru ko­ro­ške­ga tu­ri­stič­ne­ga te­dna.

Fo­to: Ur­ška POLANC

Spre­jem pla­val­cev pla­val­ne­ga klu­ba Fu­ži­nar

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.