Prin­ce­sa se je vr­ni­la v pra­vlji­co

Dvaj­set let bo mi­ni­lo, kar se je v pol­mra­ku pa­ri­ške­ga pre­do­ra smr­tno po­ne­sre­či­la ta­krat naj­več­krat fo­to­gra­fi­ra­na žen­ska na sve­tu, Di­a­na, kra­lji­ca ljud­skih src

Vecer - - KALEJDOSKOP - De­nis Živ­čec

Čas bri­še sle­di. Tu­di ti­ste naj­glo­blje. In mlaj­ši da­nes ni­ti ne ve­do več, ka­ko ne­mo smo ti­ste­ga ju­tra zr­li v te­le­vi­zor­je in po­sku­ša­li do­u­me­ti, kaj se je po­no­či zgo­di­lo. Za­dnje­ga av­gu­sta 1997 bi bil pov­sem obi­ča­jen za­dnji dan po­či­tnic, če ne bi v pa­ri­škem pre­do­ru umr­la naj­bolj zna­na žen­ska na sve­tu. Di­a­na. Prin­ce­sa, ki je že med ži­vlje­njem bi­la ne­ka­ko pra­vljič­na, v dneh po smr­ti pa je za ne­ka­te­re po­sta­la sve­tni­ca. Mu­če­ni­ca. Obo­že­va­na, oble­ga­na, pre­ga­nja­na in v ne­ka­te­rih ple­mi­ških kro­gih naj­brž tu­di oso­vra­že­na. Nek­da­nja so­pro­ga prin­ca Char­le­sa, ma­ti ma­lih prin­cev, ki ju je tr­ma­sto po­sku­ša­la vzga­ja­ti na bolj člo­ve­ški na­čin, pre­va­ra­na žen­ska, ki je skli­ce­va­la skriv­ne in­ter­vju­je, zdra­vlje­na bu­li­mi­čar­ka, zvez­da rde­čih pre­prog, ta­krat naj­po­go­ste­je fo­to­gra­fi­ra­na žen­ska na sve­tu, hu­ma­ni­tar­ka, mo­dna mu­za in lo­čen­ka, ki bi lah­ko v svo­ji za­dnji zve­zi rod­bin­ske­mu dre­ve­su bri­tan­ske kra­lje­ve dru­ži­ne do­da­la čla­na mu­sli­man­skih ko­re­nin.

Za­dnji ma­min klic

Kaj se je zgo­di­lo, da je nje­na zvez­da ta­ko na­glo uga­sni­la, še da­nes ni pov­sem ja­sno. Pre­več vpra­šanj je ro­di­la ti­sta noč. Po raz­pa­du za­ko­na s Char­le­som le­ta 1996 se je od­lo­či­la spet pol­no za­ži­ve­ti. Ak­ti­vi­stič­no se je lo­ti­la aid­sa in pro­ti­pe­ho­tnih min. Za mno­ge je bi­la kra­lji­ca ljud­skih src, kri­ti­ki pa so me­ni­li, da je zna­la me­di­je spre­tno iz­ko­ri­sti­ti se­bi v prid. Ne­ga­tiv­na stran me­dij­ske po­zor­no­sti se je po­ka­za­la v zgo­dnjih ju­tra­njih urah 31. av­gu­sta 1997, ko se je Di­a­na s spre­mlje­val­cem Do­di­jem Al Fa­ye­dom, de­di­čem bri­tan­ske­ga tr­go­vske­ga im­pe­ri­ja Har­rods, vra­ča­la v nje­go­vo sta­no­va­nje v Pa­ri­zu. Pa­pa­ra­ci so ji­ma te­sno sle­di­li na vo­žnji, ki se je tra­gič­no kon­ča­la v pre­do­ru Al­ma.

Brez­ča­sno tra­gi­čen osta­ja spo­min na ma­la prin­ca, ki sta na pom­po­znem po­gre­bu ko­ra­ka­la za kr­sto svo­je ma­te­re in po­sku­ša­la za­dr­že­va­ti sol­ze. Ker prin­ci pač ne jo­če­jo. Wil­li­am in Har­ry sta po dvaj­se­tih le­tih raz­kri­la, da sta go­vo­ri­la s svo­jo ma­ter­jo na dan, ko je umr­la. Ta krat­ki po­go­vor ji­ma še ve­dno tež­ko le­ži na du­ši, saj si že­li­ta, da bi bi­la ta­krat bolj po­zor­na. "Po­kli­ca­la je iz Pa­ri­za. Ne spo­mnim se do­bro, kaj sem re­kel, a ob­ža­lo­val bom do kon­ca ži­vlje­nja, da je bil ta te­le­fon­ski klic ta­ko kra­tek," je po­ve­dal princ Har­ry za te­le­vi­zi­jo ITV ob pri­pra­vi do­ku­men­tar­ne­ga fil­ma v spo­min na nje­go­vo ma­mo. Har­ry je bil ta­krat star 12 let, nje­gov brat Wil­li­am pa 15. Tu­di on je ta­krat go­vo­ril z ma­ter­jo in ji po­ve­dal, ka­ko ze­lo le­po se ima­ta z bra­tom in bra­tran­ci med po­či­tni­ca­mi na gra­du Bal­mo­ral na Škot­skem. "S Har­ry­jem se na­ma je mu­di­lo na­prej. Če bi ve­del, kaj se bo zgo­di­lo, ne bi bil ta­ko brez­bri­žen," je za do­ku­men­ta­rec po­ve­dal Wil­li­am. "Ti­sti te­le­fon­ski po­go­vor ti­či v mo­ji gla­vi in je pre­cej te­žek," je do­dal.

Har­ry na psi­ho­te­ra­pi­ji

Prin­ca sta že na za­čet­ku te­ga le­ta na­po­ve­da­la, da bo­sta usta­no­vi­la sklad za zbi­ra­nje de­nar­ja za po­sta­vi­tev Di­a­ni­ne­ga ki­pa, s či­mer bi za­zna­mo­va­la 20. oble­tni­co nje­ne smr­ti. Stal naj bi v par­ku pa­la­če Ken­sing­ton v Lon­do­nu, kjer je prin­ce­sa ži­ve­la. Do­ku­men­tar­ni film z na­slo­vom "Di­a­na, na­ji­na ma­ti: nje­no ži­vlje­nje in za­pu­šči­na" je že do­se­gel jav­nost. V njem prin­ca go­vo­ri­ta o svo­ji ža­lo­sti in so­o­ča­nju z iz­gu­bo ma­te­re. Spo­mi­nja­ta se je kot "naj­bolj­še ma­me na sve­tu, ki je da­la svež pri­dih vse­mu, če­sar se je lo­ti­la".

Har­ry je še­le pred krat­kim v in­ter­vju­ju raz­kril, da sko­raj dve de­se­tle­tji ni mo­gel spre­je­ti Di­a­ni­ne smr­ti. Po dol­gem ob­do­bju ne­mi­ra se je od­lo­čil za stro­kov­no po­moč, pri od­lo­či­tvi o tem pa mu je po­ma­gal brat. "Gla­vo sem ti­ščal v pe­sek in za­vra­čal, da bi kdaj po­mi­slil na ma­mo. Le kaj bi mi to po­ma­ga­lo?" je de­jal. Do­dal je, da je po Di­a­ni­ni smr­ti po­tla­čil svo­ja ču­stva, kar je pre­cej re­sno vpli­va­lo ne zgolj na nje­go­vo za­seb­no ži­vlje­nje, tem­več tu­di na nje­go­vo de­lo.

Ble­šče­če, ele­gan­tne in dr­zne oble­ke, ki jih je no­si­la prin­ce­sa Di­a­na, bo­do ob 20. oble­tni­ci nje­ne smr­ti po­sta­vi­li na ogled v Ken­sing­ton­ski pa­la­či. Raz­sta­va z na­slo­vom "Di­a­na: Nje­na mo­dna zgod­ba" bo za­o­kro­ži­la prin­ce­sin stil od za­dr­ža­nih oblek, ki jih je no­si­la na pr­vih jav­nih na­sto­pih, do gla­muro­znih ko­sov iz nje­ne­ga ka­snej­še­ga ži­vlje­nja.

Obo­že­va­na, oble­ga­na, pre­ga­nja­na in v ne­ka­te­rih ple­mi­ških kro­gih naj­brž tu­di oso­vra­že­na. Pre­več vpra­šanj je ro­di­la ti­sta noč. Brez­ča­sno tra­gi­čen osta­ja spo­min na ma­la prin­ca, ki sta na pom­po­znem po­gre­bu ko­ra­ka­la za kr­sto svo­je ma­te­re. "Do kon­ca ži­vlje­nja bom ob­ža­lo­val, da je bil te­le­fon­ski klic ta­ko kra­tek," pra­vi princ Har­ry. Di­a­nin kip naj bi stal v par­ku pa­la­če Ken­sing­ton v Lon­do­nu, kjer je prin­ce­sa ži­ve­la. Ob oble­tni­ci bo­do na ogled tu­di ble­šče­če ele­gan­tne oble­ke vel­ške prin­ce­se.

Di­a­na, Har­ry in Wil­li­am

Newspapers in Slovenian

Newspapers from Slovenia

© PressReader. All rights reserved.